ก.ย.
16

รายงานทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจทางการคลังให้แก่ อปท.‏

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

  1. นาย นรา แป้นประหยัด
  2. นางสาว อัญชลี ห่วงทอง
  3. นาย อาทิตย์ ทองอินทร์

เอกสารชิ้นนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมทางด้านการกระจายอำนาจทางการคลังให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้งในส่วนงบประมาณด้านรายรับจากการทบทวนวรรณกรรมว่าด้วยการกำหนด
แหล่งรายรับให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Revenue Assignment) และวรรณกรรมว่าด้วยการกำหนด
ภาระหน้าที่ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Expenditure Assignment) หรือจ่ายของ อปท. เป็นสำคัญ
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เข้าใจถึงหลักคิดของการกระจายอำนาจทางการคลัง

รายงานทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
รายงานทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจทางการคลังให้แก่ อปท.‏654.4 KB5697

มิ.ย.
24

ข่าวนอกกรอบ: 26มิ.ย.ชี้ชะตาอู่ตะเภารัฐ ยอมนาซ่าหรือไม่?

กลายเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องอย่ากะพริบตา เมื่อพล.อ.จิ้ง จือหยวนผู้บัญชาการทหารปืนใหญ่ที่ 2กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเดินทางเข้าพบพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก

(ผบ.ทบ.)เมื่อบ่ายวันที่ 22 มิถุนายน
ที่ผ่านมาเป็นสัญญาณบางอย่างจากรัฐบาลจีนต่อกรณีองค์การนาซ่าขอใช้สนามบินอู่ตะเภาหรือไม่

ทั้งนี้ หลังจากนายสุรพงษ์  โตวิจักษณ์ชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยแถลงท่าทีชัดเจนจะเสนอเรื่องที่องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ องค์การนาซ่า ของสหรัฐอเมริกา ขอใช้พื้นที่สนามบินอู่ตะเภาเพื่อการสำรวจด้านวิทยาศาสตร์เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)
ในวันอังคารที่26มิถุนายนนี้แน่นอนภายหลังถูกกระแสคัดค้านอย่างหนักจนต้องถอนเรื่องออกจากการพิจารณาของครม.สัญจร ที่ชลบุรีเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา

Read the rest of this entry »

พ.ค.
26

การประชุมนำเสนอผลงานชุดโครงการ การศึกษานโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนฯ

     

การประชุมนำเสนอผลงานชุดโครงการการศึกษานโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน จัดโดยสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ (PPSI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรม รอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวงกรุงเทพฯ

Read the rest of this entry »

พ.ค.
21

มท.ไฟเขียวจ่าย พ.ช.ค.’คนท้องถิ่น”7สมาคมอปท.

สมาพันธ์’ชง3ข้อหารือปัญหาจ่ายงบฯเพิ่มขัดม.35

นายเชื้อ ฮั่นจินดา ประธานสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ลงนามให้ความเห็นชอบตามแนวทางปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามนโยบายรัฐบาลที่เพิ่มเงินเดือนให้ข้าราชการลูกจ้าง ในโครงการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ โดยให้ข้าราชการที่มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปและได้รับเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท Read the rest of this entry »

พ.ค.
18

คอลัมน์ ย่อยข่าว อปท.: อบรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ตรัง – นางสุภมาส ศรมณี ปลัด อบจ.ตรัง กล่าวว่า อบจ.ตรังจัดโครงการอบรมบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดตรัง เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของฝ่ายสภาอย่างแท้จริง โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จากสถาบันพระปกเกล้า ร่วมบรรยายในหัวข้อบทบาทหน้าที่ของสภาท้องถิ่น

ที่มา : มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

พ.ค.
12

งานศึกษาของสถาบันพระปกเกล้า

NameSizeHits
NameSizeHits
งานศึกษาของสถาบันพระปกเกล้า
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืน2.1 MB693
การจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุโดยอปท5.7 MB3369
การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1.0 MB574
การบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น9.5 MB1466
การเมืองท้องถิ่น การเลือกตั้งนายกอบต107.6 KB568
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้นำอปท10.0 MB2430
การเสริมสร้างระบบกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์8.0 MB616
การเสริมสร้างสุขภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1.8 MB546
คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 ประเภท803.9 KB2207
ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบและความเป็นไปได้10.6 MB622

พ.ค.
12

คู่มือการจัดการของเสียของอปท

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการจัดการของเสียองกรค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดการขยะติดเชื้อของอปท16.2 MB592
ข้อเสนอแนวทางการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าของอปท568.7 KB529
คู่มือการจัดการขยะติดเชื้อของอปท11.3 MB561
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อปท ในการรวบรวม ขนส่ง และกำจัดของเสียอันตราย6.3 MB587
ชีวิตเสี่ยงภัยเมื่ออยู่ใกล้ของเสียอันตราย112.9 KB558
ท้องถิ่นร่วมใจกำจัดพิษภัยจากของเสียอันตราย99.6 KB520
สถานการณ์เตาเผาขยะติดเชื้อของอปท ปี 54108.2 KB707
แนวทางการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน2.5 MB795

พ.ค.
12

วารสารธรรมศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
วารสารธรรมศาสตร์
วารสารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 25501.6 MB766
วารสารธรรมศาสตร์ การจัดการความรู้ของท้องถิ่น2.7 MB763
วารสารธรรมศาสตร์ การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น2.6 MB1586
วารสารธรรมศาสตร์ บทนำ3.5 MB644
วารสารธรรมศาสตร์ธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โกวิทย์ พวงงาม)4.9 MB1477

พ.ค.
12

ธนาคารความคิด

NameSizeHits
NameSizeHits
ธนาคารความคิด
ธนาคารความคิด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม22.0 MB676
ธนาคารความคิด การจัดการภัยพิบัติ22.5 MB606
ธนาคารความคิด การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน21.5 MB598
ธนาคารความคิด การดูแลสุขภาพชุมชน16.8 MB534
ธนาคารความคิด การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม20.9 MB662
ธนาคารความคิด การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน18.3 MB601
ธนาคารความคิด เกษตรกรรมยั่งยืน20.4 MB633

มี.ค.
15

ปฏิรูปประเทศไทย : ลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชน

มี.ค.
15

ปฏิรูปประเทศไทย : ปฏิรูปการศึกษาไทย

มี.ค.
06

สมัชชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูป

Read the rest of this entry »

Page 1 of 4012345102030...Last »
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com