Sep
16

รายงานทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจทางการคลังให้แก่ อปท.‏

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

  1. นาย นรา แป้นประหยัด
  2. นางสาว อัญชลี ห่วงทอง
  3. นาย อาทิตย์ ทองอินทร์

เอกสารชิ้นนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมทางด้านการกระจายอำนาจทางการคลังให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้งในส่วนงบประมาณด้านรายรับจากการทบทวนวรรณกรรมว่าด้วยการกำหนด
แหล่งรายรับให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Revenue Assignment) และวรรณกรรมว่าด้วยการกำหนด
ภาระหน้าที่ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Expenditure Assignment) หรือจ่ายของ อปท. เป็นสำคัญ
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เข้าใจถึงหลักคิดของการกระจายอำนาจทางการคลัง

รายงานทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องรายงานทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจทางการคลังให้แก่ อปท.‏654.4 KB6949

Jun
24

ข่าวนอกกรอบ: 26มิ.ย.ชี้ชะตาอู่ตะเภารัฐ ยอมนาซ่าหรือไม่?

กลายเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องอย่ากะพริบตา เมื่อพล.อ.จิ้ง จือหยวนผู้บัญชาการทหารปืนใหญ่ที่ 2กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเดินทางเข้าพบพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก

(ผบ.ทบ.)เมื่อบ่ายวันที่ 22 มิถุนายน
ที่ผ่านมาเป็นสัญญาณบางอย่างจากรัฐบาลจีนต่อกรณีองค์การนาซ่าขอใช้สนามบินอู่ตะเภาหรือไม่

ทั้งนี้ หลังจากนายสุรพงษ์  โตวิจักษณ์ชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยแถลงท่าทีชัดเจนจะเสนอเรื่องที่องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ องค์การนาซ่า ของสหรัฐอเมริกา ขอใช้พื้นที่สนามบินอู่ตะเภาเพื่อการสำรวจด้านวิทยาศาสตร์เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)
ในวันอังคารที่26มิถุนายนนี้แน่นอนภายหลังถูกกระแสคัดค้านอย่างหนักจนต้องถอนเรื่องออกจากการพิจารณาของครม.สัญจร ที่ชลบุรีเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา

Read the rest of this entry »

May
26

การประชุมนำเสนอผลงานชุดโครงการ การศึกษานโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนฯ

     

การประชุมนำเสนอผลงานชุดโครงการการศึกษานโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน จัดโดยสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ (PPSI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรม รอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวงกรุงเทพฯ

Read the rest of this entry »

May
21

มท.ไฟเขียวจ่าย พ.ช.ค.’คนท้องถิ่น”7สมาคมอปท.

สมาพันธ์’ชง3ข้อหารือปัญหาจ่ายงบฯเพิ่มขัดม.35

นายเชื้อ ฮั่นจินดา ประธานสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ลงนามให้ความเห็นชอบตามแนวทางปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามนโยบายรัฐบาลที่เพิ่มเงินเดือนให้ข้าราชการลูกจ้าง ในโครงการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ โดยให้ข้าราชการที่มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปและได้รับเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท Read the rest of this entry »

May
18

คอลัมน์ ย่อยข่าว อปท.: อบรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ตรัง – นางสุภมาส ศรมณี ปลัด อบจ.ตรัง กล่าวว่า อบจ.ตรังจัดโครงการอบรมบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดตรัง เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของฝ่ายสภาอย่างแท้จริง โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จากสถาบันพระปกเกล้า ร่วมบรรยายในหัวข้อบทบาทหน้าที่ของสภาท้องถิ่น

ที่มา : มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

May
12

งานศึกษาของสถาบันพระปกเกล้า

งานศึกษาของสถาบันพระปกเกล้าการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืน2.1 MB808การจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุโดยอปท5.7 MB3487การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1.0 MB671การบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น9.5 MB1596การเมืองท้องถิ่น การเลือกตั้งนายกอบต107.6 KB642การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้นำอปท10.0 MB2557การเสริมสร้างระบบกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์8.0 MB716การเสริมสร้างสุขภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1.8 MB622คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 ประเภท803.9 KB2303ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบและความเป็นไปได้10.6 MB7011 2 3 4

May
12

คู่มือการจัดการของเสียของอปท

คู่มือการจัดการของเสียองกรค์ปกครองส่วนท้องถิ่นการจัดการขยะติดเชื้อของอปท16.2 MB724ข้อเสนอแนวทางการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าของอปท568.7 KB614คู่มือการจัดการขยะติดเชื้อของอปท11.3 MB647คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อปท ในการรวบรวม ขนส่ง และกำจัดของเสียอันตราย6.3 MB1140ชีวิตเสี่ยงภัยเมื่ออยู่ใกล้ของเสียอันตราย112.9 KB663ท้องถิ่นร่วมใจกำจัดพิษภัยจากของเสียอันตราย99.6 KB589สถานการณ์เตาเผาขยะติดเชื้อของอปท ปี 54108.2 KB814แนวทางการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน2.5 MB882

May
12

วารสารธรรมศาสตร์

วารสารธรรมศาสตร์วารสารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 25501.6 MB877วารสารธรรมศาสตร์ การจัดการความรู้ของท้องถิ่น2.7 MB871วารสารธรรมศาสตร์ การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น2.6 MB1818วารสารธรรมศาสตร์ บทนำ3.5 MB746วารสารธรรมศาสตร์ธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โกวิทย์ พวงงาม)4.9 MB1689

May
12

ธนาคารความคิด