Category Archive: มาตรฐานการบริการสาธารณะ

พ.ย.
28

สรุปสาระสำคัญมาตรฐานการบริการสาธารณะ

สรุปสาระสำคัญมาตรฐานการบริการสาธารณะ ปก (107x150)

สรุปสาระสำคัญมาตรฐานการบริการสาธารณะ โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย Download_ สรุปสาระสำคัญมาตรฐานการบริการสาธารณะ  

พ.ย.
28

มาตรฐานการกีฬา

48 มาตรฐานการกีฬา ปก (106x150)

มาตรฐานการกีฬา โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย Download_ มาตรฐานการกีฬา

พ.ย.
28

มาตรฐานบำบัดน้ำเสีย

47 มาตรฐานบำบัดน้ำเสีย ปก (106x150)

มาตรฐานบำบัดน้ำเสีย โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย Download_ มาตรฐานบำบัดน้ำเสีย

พ.ย.
28

มาตรฐานการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

46 มาตรฐานการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปก (106x150)

มาตรฐานการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 46 Download_ มาตรฐานการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

พ.ย.
28

มาตรฐานการดูแลที่สาธารณประโยชน์

45 มาตรฐานการดูแลที่สาธารณประโยชน์ ปก (106x150)

มาตรฐานการดูแลที่สาธารณประโยชน์ โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย Download_ มาตรฐานการดูแลที่สาธารณประโยชน์

พ.ย.
28

มาตรฐานการพัฒนาป่าชุมชน

44 มาตรฐานการพัฒนาป่าชุมชน ปก (106x150)

มาตรฐานการพัฒนาป่าชุมชน โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย Download_ มาตรฐานการพัฒนาป่าชุมชน

พ.ย.
28

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

43 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ปก (106x150)

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย Download_ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

พ.ย.
28

มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น

มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย Download_ มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น      

พ.ย.
28

มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน

41 มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน ปก (106x150)

มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย Download_ มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน

พ.ย.
28

มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ

40 มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ ปก (106x150)

มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย Download_ มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ

พ.ย.
28

มาตรฐานตลาด

39 มาตรฐานตลาด ปก (106x150)

มาตรฐานตลาด โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย Download_ มาตรฐานตลาด

พ.ย.
28

มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว

38 มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปก (106x150)

มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย Download_ มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว

Page 1 of 512345
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com