Category Archive: คำถามจากเทศบาลตำบลลำแก่น

ม.ค.
30

คำถามข้อที่ 3 “ค่าตอบแทนรุกล้ำลำน้ำ”

คำถามข้อที่ 3 “ค่าตอบแทนรุกล้ำลำน้ำ”

ม.ค.
28

คำถามข้อที่ 8 ระยะนี้ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาฝกตกหนัก และฝนตกแต่ละครั้งระยะเวลานานทำให้…

คำถามข้อที่ 8 ระยะนี้ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาฝกตกหนัก และฝนตกแต่ละครั้งระยะเวลานานทำให้ปริมาณน้ำมากและท่วมในพื้นที่ลุ่ม บางแห่งดินบนเขาสไลด์ลงมาทำให้บ้านเรือนราษฎรพังเสียหายอบต. จะจ่ายเงินสะสมได้หรือไม่ เพราะเงินสำรองจ่ายในงบกลางไม่เพียงพอ

ม.ค.
28

(ข้อ2) คำถามจากเทศบาลตำบลลำแก่น

คำถาม 1) ในตำบลเดียวกันมีสนามกอล์ฟที่อยู่ในเขตกองทัพเรือ ซึ่งกองทัพเรือเปิดให้คนภายนอกไปใช้สนาม ผู้เล่นต้องเสียค่า green fee และค่าแคดดี้ ให้กองทัพเรือ อยากทราบว่าจะเก็บภาษีโรงเรือนจากกองทัพเรือที่มี Club House บริการอาหารได้หรือไม่ และยังเก็บค่าธรรมเนียมสนามกอล์ฟได้หรือไม่

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com