Category Archive: งานวิจัย

Jul
11

การวิจัยชนบทสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะท้องถิ่น

การวิจัยชนบทสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะท้องถิ่น เขียนโดย ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

Jul
08

ทำเนียบ อปท. ดีเด่น 2553 ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม

ทำเนียบ อปท. ดีเด่น 2553 ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม สนับสนุนโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน สำนักส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม สำนักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม อ่านต่อ

Jul
08

แนวทางการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน

แนวทางการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนส่วนของเสียอันตราย สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตรายฅ กรมควมคุมมลพิษ อ่านต่อ

Jul
07

คู่มือ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ

Jul
07

คู่มือการจัดทำมาตรฐานเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

คู่มือ “การจัดทำมาตรฐานเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ” เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการพัฒนากรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ(Thailand e-Government Interoperability Framework) หรือ TH e-GIF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของ การจัดทำมาตรฐานข้อมูลวิธีการจัดตั้งคณะทำงาน และกระบวนการจัดทำรายการ มาตรฐานข้อมูลร่วมตลอดจนขั้นตอนปฏิบัติในการพัฒนาระบบข้อมูล อ่านต่อ

Jul
07

คู่มือ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คู่มือ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนปฏิบัติการและการติดตามประเมินผล อ่านต่อ

Jul
07

ผลการปฏิบัติงานสำหรับกระบวนงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพ

ผลการปฏิบัติงานสำหรับกระบวนงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพ การให้บริการประชาชน ประจำปี  พ.ศ. 2553 อ่านต่อ

Jul
07

รายงานฉบับสมบูรณ์ การสืบค้นฐานข้อมูลราชการ

รายงานฉบับสมบูรณ์ การสืบค้นฐานข้อมูลราชการ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อ่านต่อ

Jun
29

การลอบสังหาร ในการเมืองท้องถิ่นไทย:บทสำรวจ ‘ตัวเลข’ ขั้นต้นในรอบทศวรรษ(พ.ศ.2543-2552)

การลอบสังหาร ในการเมืองท้องถิ่นไทย:บทสำรวจ ‘ตัวเลข’ ขั้นต้นในรอบทศวรรษ(พ.ศ.2543-2552) บทนำ แม้นสังคมไทยจะยังไม่เคยผ่านประสบการณ์ ความรุนแรงทางการเมือง (Political Violence) ถึงขั้นลุกลามจนกลายเป็นสงครามกลางเมือง (Civil War)  อ่านบทความต่อ

May
30

เรื่องเล่าแห่งความหลัง 10 ตัวอย่างที่ดี

เรื่องเล่าแห่งความหวัง 10 ตัวอย่างที่ดี ด้านการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาเมือง  อย่างยั่งยืนจากเทศบาลไทย Tales of Hope : Good Practices from Thai Municipalities on Education for Urban Sustainable Development  อ่านต่อ

Apr
07

กรณีศึกษาเทศบาลนครยะลา และเทศบาลนครนนทบุรี

DOWNLOAD กรณีศึกษาเทศบาลนครยะลา และเทศบาลนครนนทบุรี