Category Archive: คำถามคำตอบเกี่ยวกับงบประมาณ

ม.ค.
28

คำถามข้อ 30 การตั้งงบประมาณเป็นค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองมีเงื่อนไขอย่างไร จึงไม่ถูก สตง.ทักท้วงการเบิกจ่ายผิดและเรียกเงินคืน

คำถามข้อ 30 การตั้งงบประมาณเป็นค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองมีเงื่อนไขอย่างไร จึงไม่ถูก สตง.ทักท้วงการเบิกจ่ายผิดและเรียกเงินคืน คำตอบ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4 / ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 สรุปดังนี้ การตั้งงบประมาณรายจ่ายค่ารับรอง ให้ตั้งรวมในแผนงานเดียว ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ คำชี้แจงให้แยกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล ตั้งงบประมาณไม่เกินร้อยละ 1 ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินสะสม และเงินอุทิศให้ 1.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน หรือกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยยอดเงินตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ในข้อ 1.1 ค่ารับรอง หมายถึง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นเนื่องในการรับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล …

Continue reading »

ม.ค.
28

คำถามข้อ 29 เทศบาลผมเป็นเทศบาลเล็กๆ แต่นายกเทศมนตรีมีความสนใจต้องการจะเข้าดำเนิน…

คำถามข้อ 29 เทศบาลผมเป็นเทศบาลเล็กๆ แต่นายกเทศมนตรีมีความสนใจต้องการจะเข้าดำเนินการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ต้องเทศบาลจะต้องตั้งงบประมาณสมทบหรือไม่อย่างไร

ม.ค.
28

คำถามข้อ 28 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ไม่แน่ใจว่าส่วนการคลังจะปิดงบดุลทางบัญชีได้หรือไม่ …

คำถามข้อ 28 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ไม่แน่ใจว่าส่วนการคลังจะปิดงบดุลทางบัญชีได้หรือไม่ การจัดทำรายงานการรับจ่ายเงิน จำเป็นต้องรอปิดงบดุลและ สตง.รับรองก่อนหรือไม่

ม.ค.
28

คำถามข้อ 27 ถ้า อบต. ยังไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น เนื่องจากอยู่ระหว่างการเลือกตั้ง และไม่แน่ใจว่า …

คำถามข้อ 27 ถ้า อบต. ยังไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น เนื่องจากอยู่ระหว่างการเลือกตั้ง และไม่แน่ใจว่า กกต.จะรับรองเมื่อไรงบประมาณรายจ่ายประจำปียังไม่ได้พิจารณาเลย ขณะนี้ น้ำท่วมยังไม่ลด เข้าปีงบประมาณใหม่จะต้องซ่อมถนนหลายสายจะทำอย่างไร ประชาชนเดือดร้อน

ม.ค.
28

คำถามข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย…

คำถามข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายต้องเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติอีกหรือไม่ เมื่อผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือสภาท้องถิ่น

ม.ค.
28

คำถามข้อ 25 ในฐานะหัวหน้าส่วนการคลังเป็นผู้ควบคุมการรับและการเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี รวมทั้งการตรวจสอบใช่หรือไม่ เห็นปลัด อบต.บอก

คำถามข้อ 25 ในฐานะหัวหน้าส่วนการคลังเป็นผู้ควบคุมการรับและการเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี รวมทั้งการตรวจสอบใช่หรือไม่ เห็นปลัด อบต.บอก

ม.ค.
28

คำถามข้อ 24 นายกฯสั่งให้ตั้งงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาเด็กนักเรียนที่มีการเรียนดีแต่ยากจนในเขตพื้นที่ได้หรือไม่

คำถามข้อ 24 นายกฯสั่งให้ตั้งงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาเด็กนักเรียนที่มีการเรียนดีแต่ยากจนในเขตพื้นที่ได้หรือไม่

ม.ค.
28

คำถามข้อ23 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ได้หรือไม่

คำถามข้อ23 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ได้หรือไม่

ม.ค.
28

คำถามข้อ 22 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ …

คำถามข้อ 22 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ไปตั้งจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน จะกระทำได้หรือไม่และเป็นอำนาจของใคร

ม.ค.
28

คำถามข้อ21 ในปีงบประมาณมีการโอนงบประมาณในรายจ่ายประจำไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ …

คำถามข้อ21 ในปีงบประมาณมีการโอนงบประมาณในรายจ่ายประจำไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร

ม.ค.
28

คำถามข้อ20 เงินเหลือจ่ายจากการเบิกตัดปีงบประมาณจะนำไปตั้งจ่ายรายการใหม่หรือโอนไปสมทบได้หรือไม่

คำถามข้อ20 เงินเหลือจ่ายจากการเบิกตัดปีงบประมาณจะนำไปตั้งจ่ายรายการใหม่หรือโอนไปสมทบได้หรือไม่ คำตอบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 31 การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้เบิกตัดปีได้หรือขยายเวลาเบิกตัดปี ดังนั้นเมื่ออนุมัติดังกล่าวแล้วผู้อนุมัติไม่ต้องการให้มีการโอนงบประมาณในรายการนั้นอีกเมื่อดำเนินการตามโครงการใหม่นั้นแล้ว มีเงินเหลือจ่ายเกิดขึ้นต้องตกเป็นเงินสะสมจะนำไปใช้จ่ายอีกไม่ได้

ม.ค.
28

คำถามข้อที่ 19 นายกฯให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ประจำสำนักงาน …

คำถามข้อที่ 19 นายกฯให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ประจำสำนักงาน ในฐานะพนักงานส่วนตำบลจะทำบันทึกแย้งอย่างไรถึงจะไม่พ้นผิด กลัว สตง.เรียกเงินคืนด้วยค่ะ

Page 1 of 3123
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com