Category Archive: วิดีทัศน์

มี.ค.
15

ปฏิรูปประเทศไทย : ลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชน

มี.ค.
15

ปฏิรูปประเทศไทย : ปฏิรูปการศึกษาไทย

มี.ค.
06

สมัชชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูป

2012-03-06_175818

ก.ค.
10

ปราชญ์ชาวบ้าน พ่อชาลี มาระแสง จ.อำนาจเจริญ

ก.ค.
10

ปราชญ์ชาวบ้าน พ่อทองหล่อ เจนไธสง

มิ.ย.
30

รายการกระบวนทัศน์ความคิด ฝ่าวิกฤติประเทศไทย เรื่อง นโยบายสาธารณะ

มิ.ย.
28

รายการกระบวนทัศน์ความคิด ฝ่าวิกฤติประเทศไทย เรื่อง การท่องเที่ยวไทย

มิ.ย.
27

รายการกระบวนทัศน์ความคิด ฝ่าวิกฤติประเทศไทย เรื่อง ภาวะโลกร้อน

มิ.ย.
24

รายการกระบวนทัศน์ความคิด ฝ่าวิกฤติประเทศไทย เรื่อง เทศบาลนนทบุรี

มิ.ย.
23

รายการกระบวนทัศน์ความคิด ฝ่าวิกฤติประเทศไทย เรื่อง อบต.อ้อมเกร็ด

มิ.ย.
23

รายการกระบวนทัศน์ความคิด ฝ่าวิกฤติประเทศไทย เรื่อง อบจ.นนทบุรี

มิ.ย.
02

แนวปฏิบัติที่ดีคุณลุงทองเหมาะ

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com