Category Archive: วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ก.ย.
16

รายงานทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจทางการคลังให้แก่ อปท.‏

2012-09-16_002805

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย นาย นรา แป้นประหยัด นางสาว อัญชลี ห่วงทอง นาย อาทิตย์ ทองอินทร์ เอกสารชิ้นนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมทางด้านการกระจายอำนาจทางการคลังให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้งในส่วนงบประมาณด้านรายรับจากการทบทวนวรรณกรรมว่าด้วยการกำหนด แหล่งรายรับให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Revenue Assignment) และวรรณกรรมว่าด้วยการกำหนด ภาระหน้าที่ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Expenditure Assignment) หรือจ่ายของ อปท. เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เข้าใจถึงหลักคิดของการกระจายอำนาจทางการคลัง

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com