Category Archive: รางวัลและเกียรติยศ

ธ.ค.
24

รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน

รางวัลบริการประชาชน

ก.ค.
11

รางวัลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ด้านการศึกษา

รางวัลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ด้านการศึกษาประจำปี 2553 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ก.ค.
11

รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน

รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2552

ก.ค.
11

รางวัลพระปกเกล้าทองคำ

รางวัลพระปกเกล้าทองคำ สถาบันพระปกเกล้าได้ริเริ่มมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตั้งแต่พ.ศ. 2544ต่อมาในปี พ.ศ.2549 สถาบันฯได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำขึ้นเป็นครั้งแรก และจะทำการมอบรางวัลทุก 2 ปี โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเข้าร่วมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำจะต้องเคยได้รับรางวัลพระปกเกล้าในระดับเป็นเลิศมาแล้วอย่างน้อย 2 ครั้งในระยะเวลา 5ปี และจะไม่ได้รับการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี รางวัลพระปกเกล้าทองคำเป็นเครื่องหมายเชิดชูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเป็นหน่วยงานที่บริหารงานด้วยความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่โดดเด่นต่อเนื่อง และมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหารงานแบบใหม่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้าเข้าร่วมโครงการ และพัฒนาความเป็นเลิศและนวัตกรรมด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเชิดชูเกียรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสุดยอดด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใส และเป็นแบบอย่างแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อธำรงรักษาความศักดิ์สิทธิของรางวัลพระปกเกล้า

ก.ค.
06

รางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดเพราะเป็นองค์กรที่ได้รับการกระจายอำนาจจากรัฐให้ทำหน้าที่บริหารจัดการภารกิจภายในเขตพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและกำกับการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ

มิ.ย.
29

รางวัล อปท. ด้านการป้องกันการทุจริต

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจึงได้พิจารณาให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต รวมทั้งเพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่รู้จักยกย่องของสังคม

มิ.ย.
29

รางวัล อปท.ที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี

ความเป็นมา              รัฐบาลมีนโยบายด้านการกระจายอำนาจ โดยให้ความสำคัญกับการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น และกระจายอำนาจทางการคลังลงสู่ท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่นสามาารถจัดการบริหารงบประมาณ ของตนเองได้อย่างอิสระมากขึ้นโดยคำนึงถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการพัฒนาท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะการคลังที่เข้มแข็ง และสอดคล้องกับนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของตนเอง  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงของบประมาณเพื่อจัดสรรเป็นเงินรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถจัดเก็บรายได้ของตนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มิ.ย.
29

รางวัล อปท. ดีเด่น ด้านสตรีและครอบครัว

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้เริ่มจัดกิจกรรมการประกาศเกียรติคุณ อปท. ที่มีผลงานดีเด่นด้านสตรีและครอบครัวเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2548 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เชื่อมโยงงานด้านพัฒนาสตรีและครอบครัวเข้าไว้ในแผนงาน โครงการด้านการพัฒนาสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ที่มีกิจกรรมดีเด่นจะได้รับการประกาศเกียรติคุณและได้รับมอบรางวัล

มิ.ย.
29

รางวัลตลาดดีมีมาตรฐาน

รางวัลตลาดดีมีมาตรฐานเริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2547 จากมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2546 เพื่อรณรงค์และเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานอาหารไทยให้แพร่หลายเพื่อให้คนไทยได้บริโภคอาหารที่ถูกสุขอนามัยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้  ปี 2547 เป็นปีแห่งสุขภาพอนามัย              กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางดำเนินการปรับปรุงสภาพของตลาดต่างๆ ทั้งในส่วนตลาดสดในกรุงเทพมหานคร ตลาดสดเทศบาล  และตลาดสดขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ตลอดจนกำหนดแนวทางการควบคุมดูแลและสนับสนุนตลาดเอกชนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ 

มิ.ย.
29

รางวัล อปท.ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม

สนับสนุนโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน              สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ มีนโยบายในการสนับสนุนให้มีการขยายองค์กรเครือข่ายการดำเนินงานวัฒนธรรมให้เกิดการกระจายอำนาจทางวัฒนธรรมไปทุกชุมชน ท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการดำเนินงานวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถสร้างกระแสการรับรู้ทางด้านวัฒนธรรม การเชื่อมโยงการดำเนินงานวัฒนธรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10

เม.ย.
07

รางวัลพระปกเกล้า

imagesCAC1JEYP

สถาบันพระปกเกล้าเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐภายใต้กำกับของรัฐสภามีพันธกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สถาบันฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นการส่งเสริมหลัก     ธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่น สถาบันฯ ได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้า หลักเกณฑ์การมอบรางวัลพระปกเกล้า และใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า การมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านต่างๆ ที่กล่าวมา แบ่งการมอบรางวัลพระปกเกล้า ออกเป็น 2 ระดับ คือ –โล่รางวัลพระปกเกล้า พร้อมใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่าน การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ แล้วว่ามีความเป็นเลิศในด้านนั้นๆ ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ แล้วว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ในด้านนั้นๆ ประเภทรางวัล รางวัลพระปกเกล้าแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ –ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประเภทที่ 2 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ประเภทที่ 3 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชนและประชาสังคม ประเภทรางวัลพระปกเกล้า ประเภทรางวัล เหตุผล ตัวชี้วัดสำคัญ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความโปร่งใสในการบริหารงาน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น – หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน – …

Continue reading »

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com