Category Archive: ภาคใต้

มิ.ย.
30

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภูเก็ต

ลำดับที่ : 1 ชื่อศูนย์ : ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภูเก็ต ชื่อปราชญ์ชาวบ้าน : นางไพจิตร จิตรวงษา ข้อมูลทั่วไปของปราชญ์ชาวบ้าน : Download ที่อยู่ : 67/147 ม.2 ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ : 08-6742-1856 อีเมล : – เว็บไซต์ : – หมายเหตุ : -

มิ.ย.
30

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม

ลำดับที่ : 2 ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม ชื่อปราชญ์ชาวบ้าน : นายสงวน มงคลศรีพันเลิศ ข้อมูลทั่วไปของปราชญ์ชาวบ้าน : Download ที่อยู่ : 63 ม.7 บ้านเขากลม ต. หนองทะเล อ. เมือง จ. กระบี่ 81000 โทรศัพท์ : 08-9590-6738 อีเมล : – เว็บไซต์ : – หมายเหตุ : -

มิ.ย.
30

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง

ลำดับที่ : 3 ชื่อศูนย์ : ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง ชื่อปราชญ์ชาวบ้าน : ด.ต. นิรันดร์ พิมล ข้อมูลทั่วไปของปราชญ์ชาวบ้าน : Download ที่อยู่ : 283 ม.4 บ้านหนองแร้ง ต. นาโพธิ์ อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช 80110 โทรศัพท์ : 08-7885-8168 อีเมล : – เว็บไซต์ : – หมายเหตุ : -

มิ.ย.
30

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียง

ลำดับที่ : 4 ชื่อศูนย์ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียง ชื่อปราชญ์ชาวบ้าน : นายประยงค์ รณรงค์ ข้อมูลทั่วไปของปราชญ์ชาวบ้าน : Download ที่อยู่ : 51 ม.9 ต. ไม้เรียง อ. ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช 80260 โทรศัพท์ : 08-1956-0865, 08-1258-9432 อีเมล : – เว็บไซต์ : – หมายเหตุ : -

มิ.ย.
30

ศูนย์เกษตรกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมชุมชนคีรีวง

ลำดับที่ : 5 ชื่อศูนย์ : ศูนย์เกษตรกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมชุมชนคีรีวง ชื่อปราชญ์ชาวบ้าน : นายวิรัตน์ ตรีโชติ ข้อมูลทั่วไปของปราชญ์ชาวบ้าน : Download ที่อยู่ : 59 ม.9 บ้านขุนคีรี ต. กาโลน อ. ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช 80230 โทรศัพท์ : 08-9908-6427 อีเมล : – เว็บไซต์ : – หมายเหตุ : -

มิ.ย.
30

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติวัดป่ายาง

ลำดับที่ : 6 ชื่อศูนย์ : ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติวัดป่ายาง ชื่อปราชญ์ชาวบ้าน : พระสุวรรณ คเวสโก ข้อมูลทั่วไปของปราชญ์ชาวบ้าน : Download ที่อยู่ : วัดป่ายาง 174/1 ม.4 ต. ท่างิ้ว อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ : 0-7537-7281, 08-1087-7978 อีเมล : – เว็บไซต์ : – หมายเหตุ : -

มิ.ย.
30

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรธรรมชาติไทย

ลำดับที่ : 7 ชื่อศูนย์ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรธรรมชาติไทย ชื่อปราชญ์ชาวบ้าน : นายธีระนิตย์ เรืองจรัส ข้อมูลทั่วไปของปราชญ์ชาวบ้าน : Download ที่อยู่ : 95 ม.5 ต. ช้างกลาง อ. ช้างกลาง จ. นครศรีธรรมราช 80250 โทรศัพท์ : 0-7548-6626 อีเมล : – เว็บไซต์ : – หมายเหตุ : -

มิ.ย.
30

ศูนย์เรียนรู้คุ้มตาหนุ่ย

ลำดับที่ : 8 ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้คุ้มตาหนุ่ย ชื่อปราชญ์ชาวบ้าน : นางรุ่งไพลิน รอดบุญ ข้อมูลทั่วไปของปราชญ์ชาวบ้าน : Download ที่อยู่ : 40/12 ม.2 ต. กรุงชิง อ. นบพิตา จ. นครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ : 087-2833084 อีเมล : – เว็บไซต์ : – หมายเหตุ : -

มิ.ย.
30

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านกลุ่มเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ : 9 ชื่อศูนย์ : ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านกลุ่มเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อม ชื่อปราชญ์ชาวบ้าน : นายจำนงค์ ประวิทย์ ข้อมูลทั่วไปของปราชญ์ชาวบ้าน : Download ที่อยู่ : 23/1 ม.2 ต. บ้านยาง อ. คีรีรัฐนิคม จ. สุราษฎร์ธานี 84180 โทรศัพท์ : 08-4772-4759 , 08-9871-9646 อีเมล : – เว็บไซต์ : – หมายเหตุ : -

มิ.ย.
30

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลิน

ลำดับที่ : 10 ชื่อศูนย์ : ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพลิน ชื่อปราชญ์ชาวบ้าน : นายวริสร รักษ์พันธุ์ ข้อมูลทั่วไปของปราชญ์ชาวบ้าน : Download ที่อยู่ : ชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท 69 ม.8 ต. สะพลี อ. ปะทิว จ. ชุมพร 86230 โทรศัพท์ : 0-7756-0245-7, 08-1970-3779, 08-1895-4524 อีเมล : – เว็บไซต์ : – หมายเหตุ : -

มิ.ย.
30

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนคนอยู่กับป่า

ลำดับที่ : 11 ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนคนอยู่กับป่า ชื่อปราชญ์ชาวบ้าน : นายชัยรัตน์ แว่นแก้ว ข้อมูลทั่วไปของปราชญ์ชาวบ้าน : Download ที่อยู่ : 132 ม.6 ต. ปากทรง อ. พะโต๊ะ จ. ชุมพร 86180 โทรศัพท์ : 0-7752-0055, 08-1894-1973 อีเมล : – เว็บไซต์ : – หมายเหตุ : -

มิ.ย.
30

ศูนย์เรียนรู้การเกษตรผสมผสานบ้านม่วงกลวง(สวนลุงแดง)

ลำดับที่ : 12 ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้การเกษตรผสมผสานบ้านม่วงกลวง(สวนลุงแดง) ชื่อปราชญ์ชาวบ้าน : นายแดง มีแสง ข้อมูลทั่วไปของปราชญ์ชาวบ้าน : Download ที่อยู่ : 2/10 ม.1 ต. ม่วงกลวง อ. กะเปอร์ จ. ระนอง โทรศัพท์ : 08-6120-991-4 อีเมล : – เว็บไซต์ : – หมายเหตุ : -

Page 1 of 3123
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com