«

»

มิ.ย.
30

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสามอาชีพ

ลำดับที่ : 18
ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสามอาชีพ
ชื่อปราชญ์ชาวบ้าน : นางดวงเดือน ขัติยเนตร
ข้อมูลทั่วไปของปราชญ์ชาวบ้าน : Download
ที่อยู่ : 327 ม.ที่ 7 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 08-1764-1120
อีเมล : samarcheaf@gmail.com
เว็บไซต์ : www.samarcheaf.com
หมายเหตุ : -

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com