«

»

มิ.ย.
30

แหล่งเรียนรู้การเกษตรเพื่อการพึ่งตนเองและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น “สวนลุงโชค”

ลำดับที่ : 4
ชื่อศูนย์ : แหล่งเรียนรู้การเกษตรเพื่อการพึ่งตนเองและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น “สวนลุงโชค”
ชื่อปราชญ์ชาวบ้าน : นายโชคดี ปรโลกานนท์
ข้อมูลทั่วไปของปราชญ์ชาวบ้าน : Download
ที่อยู่ : 14 ม. 6 บ้านคลองทุเรียน ต.วังน้าเขียว อ.วังน้าเขียว จ.นครราชสีมา 30370
โทรศัพท์ : 08-1999-7468, 08-1725-1179
อีเมล : loongchoke@yahoo.com
เว็บไซต์ : -
หมายเหตุ : -

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com