«

»

ก.ค.
11

รางวัลพระปกเกล้าทองคำ

รางวัลพระปกเกล้าทองคำ
สถาบันพระปกเกล้าได้ริเริ่มมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตั้งแต่พ.ศ. 2544ต่อมาในปี พ.ศ.2549 สถาบันฯได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำขึ้นเป็นครั้งแรก และจะทำการมอบรางวัลทุก 2 ปี โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเข้าร่วมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำจะต้องเคยได้รับรางวัลพระปกเกล้าในระดับเป็นเลิศมาแล้วอย่างน้อย 2 ครั้งในระยะเวลา 5ปี และจะไม่ได้รับการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี รางวัลพระปกเกล้าทองคำเป็นเครื่องหมายเชิดชูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเป็นหน่วยงานที่บริหารงานด้วยความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่โดดเด่นต่อเนื่อง และมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหารงานแบบใหม่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
 • เพื่อจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้าเข้าร่วมโครงการ และพัฒนาความเป็นเลิศและนวัตกรรมด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • เพื่อเชิดชูเกียรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสุดยอดด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใส และเป็นแบบอย่างแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ
 • เพื่อธำรงรักษาความศักดิ์สิทธิของรางวัลพระปกเกล้า
หลักเกณฑ์การมอบรางวัล
หลักเกณฑ์การมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำประกอบด้วยเกณฑ์ขั้นตรวจสอบ และเกณฑ์รางวัลพระปกเกล้าทองคำ โดยต้องผ่านเกณฑ์แรกก่อนจึงได้รับการพิจารณาเกณฑ์รางวัลพระปกเกล้าทองคำ
เกณฑ์ขั้นตรวจสอบ
 • ต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ไม่มีกรณีทุจริต คอรัปชั่นหรือการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับทุจริต คอรัปชั่นอันเชื่อได้ว่ามีมูล
 • ต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติกิจกรรมด้านความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามที่กฎหมายกำหนด

เกณฑ์รางวัลพระปกเกล้าทองคำนวัตกรรม (Innovation) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และความโปร่งใส

 • เป็นกิจกรรมที่แตกต่างจากกิจกรรมที่ได้เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้า
 • เป็นกิจกรรมใหม่หรือพัฒนากิจกรรมเดิมให้มีความต่อเนื่องยั่งยืน โดยเฉพาะยังไม่เคยมีการปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก่อน
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความหมาย (Meaningful Public Participation)
เป็นการส่งเสริมหรือให้บทบาทของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจ ร่วมทำและรับผิดชอบไม่ใช่การรอรับประโยชน์เท่านั้น
ความพึงพอใจของประชาชนต่อคณะผู้บริหาร (Citizen Satisfaction)
 • การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
 • เปิดเผยและโปร่งใสในการบริหารงาน
 • มีความน่าไว้วางใจ
 • จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2553
อบจ. ตรัง อบจ.สุรินทร์ อบจ.กระบี่
อบจ.ภูเก็ต เทศบาลนครตรัง เทศบาลนครเชียงราย
เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย
จ.เชียงราย
เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี
เทศบาลตำบลบางพระ อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี
เทศบาลนครยะลา เทศบาลตำบลกำแพง  อำเภอละงู
จังหวัดสตูล
เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา
จ.สงขลา
เทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อบต. แม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร อบต. แม่ยาว อ.เมือง
จ.เชียงราย
(ปัจจุบัน ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล)
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง
จังหวัดลำพูน
ตัวอย่างนวัตกรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใส
พ.ศ. องค์กรที่ได้รับรางวัล นวัตกรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และความโปร่งใส
2549 อบจ. ตรัง
(www.trangpao.go.th/index1.htm)
–
อบจ. ตรังมีความโดดเด่นด้านโครงการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น
การประกวดปลูกต้นไม้ยืนต้น และไม้ประดับเขตสองข้างทาง เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึก ส่งเสริมความรักสามัคคี และสร้างความสวยงาม
–
โครงการส่งเสริมการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัด
–
โครงการเฝ้าระวังทางสุขภาพประจำปี 2548 โดยริเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ มีการประเมินผลโครงการเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน
–
สนับสนุนงบประมาณบางส่วนในการสร้างถนนของ อบต.
เพื่อให้ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรู้สึกเป็นเจ้าของ และร่วมกันติดตามประเมินผล
–
ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาและต่อยอดโครงการ
2549 อบจ. ภูเก็ต
(www.phuketcity.org)
–  อบจ.ภูเก็ต
มีความโดดเด่นด้านการศึกษา โดยมีการทำ
MOU กับโรงเรียนในเขตจังหวัด และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน
มีการกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน การส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น
จัดให้มีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในเขตโรงเรียนต่างๆ
–  การจัดงานฮาลาลฟูดฮิลาดทาวน์ เพื่อให้ภูเก็ต และอาหารฮาลาลเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ และมีการบริโภคอาหารที่ถูกต้องตามหลักศาสนา
–  จัดตั้ง
“ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต” เพื่อช่วยเหลือและสร้างความรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน
2549 เทศบาลนครขอนแก่น (www.kkmuni.go.th)
–  โครงการเด่น
ได้แก่ โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ เพื่อให้เทศบาลสามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง และต้องการเปลี่ยนแนวคิดของประชาชนจากการเป็นผู้รับบริการเป็นการให้ประชาชนจัดเอง ทำเอง
และกระจายอำนาจลงสู่ชุมชนได้โดยตรง
–  ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจถึงระดับชุมชนและประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
–  การจัดซื้อจัดจ้างโดยการประมูลงาน ทำให้สามารถประหยัดงบประมาณ และนำเงินส่วนที่ประหยัดได้มาใช้จัดงานถอดรหัสนวัตกรรมท้องถิ่น 49 ที่เน้นการกระจายและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างเทศบาลต่างๆ
–  การตั้งกองการกระจายอำนาจ และฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ ที่มีหน้าที่หลักในการจัดทำข้อมูลด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับชุมชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
–  โครงการสภาเมืองเป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับให้เป็นวิธีการตัดสินใจ และแก้ปัญหาความขัดแย้งในวงกว้างของจังหวัด
2549 เทศบาลนครพิษณุโลก (www.phsmun.go.th)
–  มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยพัฒนาระบบ เช่น
การติดตามการขออนุญาตงานก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน
–  การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับประชาชนและระบบการให้และขอรับข้อมูล
–  การเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนทราบการดำเนินงานของเทศบาล
–  จัดให้การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการแจ้งแก่ประชาชนถึงสิ่งที่เทศบาลต้องการทำ และครั้งที่สองเป็นการแถลงผลงานหลังจากผ่านไป 1 ปี
ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงาน
–  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประชาชนกลุ่มต่างๆ โดยให้แต่ละกลุ่มเข้ามามีส่วนในการกำหนดแผนพัฒนาเทศบาล มีการทำเวทีประชาคมในการกำหนดเทศบัญญัติ
–  ชาวบ้านมีส่วนสำคัญในการช่วยลดจำนวนขยะที่จะถูกนำส่งไปกำจัดโดยวิธีเชิงกลชีวภาพ การกำจัดขยะเป็นไปอย่างครบวงจรและลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
2549 เทศบาลนครยะลา
(www.yalacity.go.th/th)
2549 เทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(www.takhamcity.go.th/index.php)
–  การจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
–  จัดทำห้องข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้
–  จัดทำเกียรติบัตรให้แก่ผู้มาชำระภาษีเพื่อเป็นการขอบคุณแก่ผู้มาชำระภาษีตรงเวลา
–  การให้รายละเอียดการนำเงินภาษีไปใช้ในการทำกิจกรรม
–  จัดทำโครงการห้องสมุดเด็กและครอบครัว ห้องสมุดหมู่บ้านจัดสรร โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับประชาชน
–  โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจัดให้มีการอบรมดับเพลิงให้กับกลุ่มต่างๆ เช่นกลุ่มมอเตอร์ไซด์และกลุ่มเรือจ้าง
2549 เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง
จังหวัดลำพูน
(www.umongcity.org/intro1.html)
–    โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดยประชาชนได้หาวิธีแก้ปัญหาร่วมกับเทศบาล
–    โครงการสมัชชาประชาชนเทศบาล ตำบลอุโมงค์
–    โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนและการให้บริการของประชาชนในงานช่าง
–    โครงการคัดแยกขยะโดยการกำหนดระเบียบเรื่องพัสดุการเงินอย่างชัดเจน โดยให้อยู่ในการกำกับของคณะกรรมการคัดแยกขยะชุมชน
2551 อบจ. สุรินทร์
(www.surinpao.org)
2551 เทศบาลนครตรัง
(www.trangcity.go.th)
2551 เทศบาลนครอุดรธานี
(www.udoncity.go.th)
2551 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี
(http://khaosamyod.net/)
2551 เทศบาลตำบลกำแพง  อำเภอละงู
จังหวัดสตูล
(www.kumpangcity.go.th/)
2551 อบต. แม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
(http://maelad.go.th/index.php?options=content&mode=cate&id=1)
2553 อบจ. กระบี่
(www.krabipao.go.th/)
–
โครงการสภาประชาคมที่มีจุดประสงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ ในฐานะเป็น
“ที่ปรึกษา”
–
เสริมสร้างศักยภาพของสมาชิกสภาประชาคมด้วยการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม และบทบาทหน้าที่ของสมาชิก เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับอบจ. อย่างมีประสิทธิภาพ
–
เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาประชาคมเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของ อบจ.
โดยร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง และเป็นตัวแทนในการนำข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
2553 เทศบาลนครเชียงราย(www.chiangraicity.go.th/)
–
พัฒนาเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน
–
ภาคีเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องภายใต้วงจรการมีส่วนร่วมคือร่วมศึกษาและพิจารณา ร่วมรับรู้/เรียนรู้ปัญหา ร่วมวางแผน
ร่วมทำ ร่วมพิจารณา ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมรับศักดิ์ศรี
–
จัดกิจกรรม “ถนนคนเดิน”
หรือ “กาดเชียงฮายรำลึก”  ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวคิดการพัฒนาเมือง การกำหนดใช้พื้นที่เมืองให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน ใช้เป็นแหล่งรวมงานศิลปะ วรรณศิลป์ จิตรกรรม
และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
2553 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย
จ.เชียงราย
(www.nang-non.com/index.php)
–
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบ“องค์กรชุมชน”
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
6 ประการ คือ หลักนิติธรรม คุณธรรม ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส การมีส่วนร่วมและความคุ้มค่า
–
กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ให้มีความครอบคลุมบทบาทภารกิจหน้าที่ของเทศบาล จำนวน
9 ศูนย์
ได้แก่
-
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
-
ศูนย์บริการร่วมด้านบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
-
ศูนย์ อปพร.
-
ศูนย์เยาวชน
-
ศูนย์กีฬา
-
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน
-
ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมสายใยชุมชน
-
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรและการอาชีพ
–
บูรณาการ 9 ศูนย์
99 กลุ่มเครือข่าย เพื่อเป็นกลไกสำคัญในระดับพื้นที่ในการประสานและดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เทศบาลได้จัดทำขึ้น โดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
–
โครงการประเมินหมู่บ้านดีเด่นตามหลักธรรมาภิบาล
–
จัดทำโครงการประชาคมตำบลเวียงพางคำสัญจร หมุนเวียนไปตามหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อรับทราบปัญหาพร้อมทั้งตรวจสอบความโปร่งใสการทำงานของผู้บริหารท้องถิ่น
–
จัดตั้งศูนย์พัฒนากลุ่มองค์กรอาชีพตำบลเวียงพางคำ OTOP CORNER โดยใช้หลักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือหลักสหกรณ์
–
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสู่ความเชื่อมั่นแห่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
–
นำกิจกรรม 5 ส
มาใช้ในการพัฒนาองค์กร และขยายไปสู่ชุมชน
2553 เทศบาลตำบลบางพระ อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี
(www.bangphrachon.go.th/menu001.php)
–
โครงการสร้างค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร โดยทำการศึกษาเปรียบเทียบทางวัฒนธรรม กับเทศบาลเมืองโคระ จังหวัดชิงะ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้กำหนดค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร จากคำว่า
Bangphra
ซึ่งมี 8 ประการ ดังนี้
-
B – Brain สมอง/ปัญญา
-
A1 – Altruism จริงใจ/เห็นแก่ส่วนรวม
-
N – New Creation สร้างสรรค์
-
G – Good Governance ธรรมาภิบาล
-
P – Plan/participation แผน/การมีส่วนร่วม
-
H – Human Rights สิทธิมนุษยชน
-
R – Respect การให้เกียรติ
-
A2 – Activeness กระตือรือร้น/ขยันหมั่นเพียร
–
โครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงงานและลดขั้นตอนการทำงาน
–  การออกแบบระบบงานใหม่โดยใช้แนวคิดเชิงระบบและจัดทำเป็นตัวชี้วัด 3 ประเภท
คือ ตัวชี้วัดเพิ่มทุนทางปัญญาพัฒนาตนเอง ตัวชี้วัดกระบวนการทำงาน และตัวชี้วัดผลงาน
–  ทีมนวัตกรรมยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีมเจาะเวลาหาอดีต ที่ได้จัดทำเอกสารย้อนรอยบางพระที่เกี่ยวกับประวัติและมรดกทางวัฒนธรรมของบางพระ เพื่อปลูกจิตสำนึกประชาชนด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เห็นความสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนในอดีต และเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมที่ดีงาม
–  โครงการประกวดเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ โดยจัดทำเป็นตัวชี้วัดแยกเป็น 8 มิติ คือ
เมืองสวยงามร่มรื่น สะอาด
ปลอดภัย วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต
การบริหารจัดการที่ดี เมืองแห่งภูมิปัญญา และเมืองแห่งนวัตกรรม ส่งผลให้ชุมชนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
–  ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจด้านการรักษาความสะอาดให้แก่ชุมชน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองและเป็นเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยให้ค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 6,580 บาท
–  กิจกรรมอนุรักษ์หอยกระปุกซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่ง
–  การสร้างเครื่องอบแห้งอาหารทะเลพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
–  พัฒนาพลังงานทดแทนด้วยไบโอดีเซลชุมชน
–  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำไปสู่การออกเทศบัญญัติท้องถิ่น
2553 เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา
จ.สงขลา
(www.tonprik.org/home)
–  ดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนสู่ตำบลสุขภาวะ คือคนมีอาชีพที่ปลอดภัยต่อตนเองและสังคม สามารถพึ่งตนเองได้ อยู่กินกันอย่างเรียบง่ายบนพื้นฐานความเป็นชุมชนบ้าน มีศาสนา
ประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน ร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติและการจัดการความรู้อย่างง่าย ๆ
แบบชาวบ้าน
–  สร้างฐานคิดการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนสู่ตำบลสุขภาวะของปริก ได้แก่
-
ปลูกฝังแนวคิดตำบลสุขภาวะ ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี เกิดความสมดุลแห่งกาย จิต
สังคม อุดมปัญญา มีที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
-
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การทำงาน ปรับวิธีการทำงานเป็นแบบเชิงรุกและบูรณาการมากขึ้น
-
สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นคนในชุมชนที่มีความรักในท้องถิ่น ตั้งใจที่จะทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การขับเคลื่อนสู่ตำบลสุขภาวะมีการพัฒนาใน 4 ระบบหลัก
ได้แก่
-
ระบบการบริหารจัดการตำบล
-
ระบบการเรียนรู้และการศึกษา
-
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพลังงานทดแทน -
-
ระบบเศรษฐกิจชุมชน สวัสดิการและเกษตรปลอดภัย
2553 อบต. แม่ยาว อ.เมือง
จ.เชียงราย
(ปัจจุบันเป็นเทศบาลตำบล)
(www.maeyao.go.th/index.php)
–  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม มีการจัดกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปราม การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน การเฝ้าระวัง การป้องกันกลุ่มเสี่ยง การบำบัดรักษาผู้ป่วย(ผู้เสพ)
การดูแลและการส่งเสริมอาชีพหลังการบำบัด
–  การสร้างแกนนำเยาวชนต้านยาเสพติด
–  ศูนย์ช่วยเหลือราษฎรประจำหมู่บ้าน เพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหาด้านการปกครอง การดูแลให้ทั่วถึง การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันท่วงที
–  การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทตำบล เพื่อแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ หรือร้องเรียนจากแต่ละหมู่บ้าน
–  การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น
–  นำการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมและโครงการด้วยระบบการประเมินผลเองโดยหน่วยงาน (SAR SCORE) และสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com