«

»

ก.ค.
11

รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน

รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2552

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้มอบรางวัล เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยมอบหมายให้มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทยดำเนินการพัฒนากรอบแนวคิดและเกณฑ์ชี้วัด เพื่อประเมินผลสำเร็จการพัฒนาเมืองตามแนวทาง”ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เข้าสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนสำหรับเทศบาลทุกระดับ กรอบแนวคิด และเกณฑ์ชี้วัดในการพัฒนา ประกอบด้วย เมืองน่าอยู่ คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืนเป็นองศ์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดีภายใต้หลักธรรมมาภิบาล  ทั้งนี้เพื่อให้เทศบาลที่ได้รับรางวัลเป็นแบบอย่างที่ดีกระตุ้นให้เทศบาลอื่นเกิดความตื่นตัวที่จะพัฒนาเมืองสู่ความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อเทศบาลที่ได้รับรางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนประจำปี 2552

รางวัล เทศบาลขนาดใหญ่ จังหวัด เทศบาลขนาดกลาง จังหวัด เทศบาลขนาดเล็ก จังหวัด
ชนะเลิศยอดเยี่ยมระดับประเทศ ทน.
ภูเก็ต
ภูเก็ต ทม.
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน ทต.
ร่องคำ
กาฬสินธุ์
รองชนะเลิศฃอันดับ
1
ทม.
ศรีราชา
ชลบุรี ทม.
บ้านไผ่
ขอนแก่น ทต.
ด่านซ้าย
เลย
ทม.
สีคิ้ว
นครราชสีมา
รองชนะเลิศ
อันดับ
2
ทน.
พิษณุโลก
พิษณุโลก ทม.
พนัสนิคม
ชลบุรี ทต.
งิม
พะเยา
ทต.
กำแพงเพชร
สงขลา ทต.
พนา
อำนาจเจริญ
ทต.
ลวงเหนือ
เชียงใหม่
รองชนะเลิศ
อันดับ
3
ทน.
ขอนแก่น
ขอนแก่น ทม.
ตาคลี
นครสวรรค์ ทต.
แม่หล่าย
แพร่
ทน.
เชียงราย
เชียงราย ทม.
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์ ทต.
หนองขาว
กาญจนบุรี
ทน.
ยะลา
ยะลา ทต.
วังสะพุง
เลย
ทม.
วารินชำราบ
อุบลราชธานี
รางวัลชมเชย ทม. ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ทต. กำแพง สตูล ทต. ต้นธง ลำพูน
ทม. รังสิต ปทุมธานี ทต. เกาะคา ลำปาง ทต. ท่าตูม สุรินทร์
ทม. ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ทต. ช้างเผือก เชียงใหม่ ทต. ท่ามะเดื่อ พัทลุง
ทม. สำโรงใต้ สมุทรปราการ ทต. บางพระ ชลบุรี ทต. ท่าลี่ เลย
ทน. นนทบุรี นนทบุรี ทต. ประทาย นครราชสีมา ทต. บ้านปิน แพร่
ทน. ปากเกร็ด นนทบุรี ทต. แพรกษา สมุทรปราการ ทต. แม่ระมาด ตาก
ทน. ลำปาง ลำปาง ทต. หนองเรือ ขอนแก่น ทต. รำมะสัก อ่างทอง
ทน. สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ทต. ห้วยยอด ตรัง ทต. เวียงเชียงแสน เชียงราย
ทม. กะทู้ ภูเก็ต ทต. เวียงเทิง เชียงราย
ทม. ท่าข้าม สุราษฎร์ธานี ทต. แสนสุข อุบลราชธานี
ทม. พิจิตร พิจิตร
ทม. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com