«

»

ก.ค.
11

รางวัลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ด้านการศึกษา

รางวัลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น
ด้านการศึกษาประจำปี 2553
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายชื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา

รายชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงาน
นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
นายทัศนัย บูรณปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
นายสมพงษ์ กูลวงค์ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย
นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา
นายสุวัฒน์ อังสนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล เทศบาลเมืองเมืองพล

จ.นครราชสีมา
นายไพรวัลย์ กวยรักษา นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ จ.นครปฐม
นายไตรเทพ งามกมล นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง เทศบาลเมืองนางรอง จ.บุรีรัมย์
นายยงยุทธ์ วิรางกูล นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง เทศบาลเเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธานี
นายสำราญ เอื้อจิรวาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง เทศบาลตำบลหัวดง จ.อุตรดิตถ์
นายสมบูรณ์ เหล่าทอง นายกเทศมนตรีตำบลเขาชัยสง เทศบาลตำบลเขาชัยสง จ.พัทลุง
รายชื่อผู้อำนวยการสำนัก/ กองการศึกษาดีเด่น
รายชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงาน
นายสัมเริง โภชนาธาร ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองป่าตอง จ.ภูเก็ต
น.ส.สุทัศน์นันทร์ เนียมรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา
นายมนัส นาคา ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

จ.กาญจนบุรี
นายประพาฬ จันทร์ภิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน

จ.ประจวบคีรีขันธ์
นายสนิท ชายสุด ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองคลองแห จ.สงขลา
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com