«

»

เม.ย.
07

รางวัลพระปกเกล้า

สถาบันพระปกเกล้าเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐภายใต้กำกับของรัฐสภามีพันธกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สถาบันฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นการส่งเสริมหลัก     ธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่น สถาบันฯ ได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้า

หลักเกณฑ์การมอบรางวัลพระปกเกล้า และใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า การมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านต่างๆ ที่กล่าวมา
แบ่งการมอบรางวัลพระปกเกล้า ออกเป็น 2 ระดับ คือ

  • –โล่รางวัลพระปกเกล้า พร้อมใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่าน การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ แล้วว่ามีความเป็นเลิศในด้านนั้นๆ
  • ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ แล้วว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ในด้านนั้นๆ

ประเภทรางวัล

รางวัลพระปกเกล้าแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

  • –ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  • ประเภทที่ 2 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
  • ประเภทที่ 3 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชนและประชาสังคม

ประเภทรางวัลพระปกเกล้า

ประเภทรางวัล เหตุผล ตัวชี้วัดสำคัญ
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความโปร่งใสในการบริหารงาน
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
–
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน
–
นวัตกรรมการส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงาน
–
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
–
การตอบสนองปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน
–
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันทุจริตคอรัปชั่น
–
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีความหมายในกระบวนการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
–
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการริเริ่มและเสนอแนะโครงการ
–
การมีส่วนร่วมของผู้ด้อยโอกาสในสังคม
–
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของสภาท้องถิ่น
–
นวัตกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานที่สำคัญในการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น
อันเป็นรากฐานสำคัญที่จะก่อให้เกิดความสันติสุขสมานฉันท์ในระดับชาติ
–
นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
–
บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
–
การมีกลไกรูปแบบต่างๆ ภายในหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
–
การมีแผนและมีการดำเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้เกิดความสันติสุขและสมานฉันท์
–
การประยุกต์ใช้ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมในการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
–
การมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
–
การปลูกฝังค่านิยมด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
–
ประสบการณ์ข้อพิพาทกับประชาชน
–
กรณีศึกษาที่เป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย
รัฐ
เอกชน
และประชาสังคม
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในฐานะหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่บริหารจัดการท้องถิ่น
ให้สามารถร่วมมือกับเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ
ในพื้นที่
ได้แก่
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
ในการร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน
–
นโยบายการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการเสริมสร้างเครือข่าย
–
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
สนับสนุนการเสริมสร้างเครือข่าย
–
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการริเริ่มเครือข่าย/เข้าร่วมเครือข่าย
–
การจัดทำฐานข้อมูลเครือข่าย
–
การสนับสนุนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเครือข่าย
–
การจัดทำผลการดำเนินงานเครือข่าย
–
กรณีศึกษาที่ประสบผลสำเร็จของการทำงานเครือข่าย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า

ชื่อ อำเภอ จังหวัด ประเภทรางวัล พ.ศ. ลำดับที่ ด้าน
อบจ.
กระบี่
อ.
เมือง  กระบี่
พระปกเกล้า 2551
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2552 การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
พระปกเกล้า 2552 การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
2552 ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
พระปกเกล้าทองคำ 2553
อบจ.
สุรินทร์
อ.
เมือง สุรินทร์
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2545
พระปกเกล้า 25492550
พระปกเกล้าทองคำ 2551
พระปกเกล้า 2552 การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
อบจ.
ภูเก็ต
อ.
เมือง  ภูเก็ต
พระปกเกล้า 2553 1 ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
25462548
พระปกเกล้าทองคำ 2549
อบจ.
ตรัง
อ.
เมือง  ตรัง
พระปกเกล้า 25472548
พระปกเกล้าทองคำ 2549
อบจ.
แพร่
อ.
เมือง  แพร่
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2545
2552 การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
พระปกเกล้า 2552 การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
อบจ.
ปราจีนบุรี
อ.
เมือง  ปราจีนบุรี
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2545
พระปกเกล้า 2547
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2544
อบจ.
จันทบุรี
อ.
เมือง  จันทบุรี
พระปกเกล้า 2549
2552 ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
อบจ.
พัทลุง
อ.
เมือง  พัทลุง
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2548
พระปกเกล้า 2552 ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
อบจ.
ชลบุรี
อ.
เมือง  ชลบุรี
พระปกเกล้า 2549
อบจ.
น่าน
อ.
เมือง น่าน
พระปกเกล้า 2549
อบจ.
อำนาจเจริญ
อ.
เมือง  อำนาจเจริญ
พระปกเกล้า 2552 การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
อบจ.
แม่ฮ่องสอน
อ.
เมือง แม่ฮ่องสอน
พระปกเกล้า 2553 1 ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
อบจ.
สตูล
อ.
เมือง  สดูล
พระปกเกล้า 2553 2 การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
อบจ.
สมุทรสาคร
อ.
เมือง  สมุทรสาคร
พระปกเกล้า 2553 3 การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
อบจ.
ลำปาง
อ.
เมือง  ลำพูน
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2550
อบจ.
เชียงใหม่
อ.
เมือง  เชียงใหม่
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2545
อบจ.
นครศรีธรรมราช
อ.
เมือง  นครศรีธรรมราช
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2548

หมายเหตุ: ใบประกาศเกียรติคุณฯ หมายถึง ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า

เทศบาลนครที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า

ชื่อ อำเภอ จังหวัด ประเภทรางวัล ประจำปี ลำดับที่ ด้าน
เทศบาลนครเชียงราย อ.
เมือง  เชียงราย
พระปกเกล้า 2548
พระปกเกล้า 2549
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2550
พระปกเกล้า 2552 การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
พระปกเกล้าทองคำ 2553
เทศบาลนครยะลา อ.
เมือง ยะลา
พระปกเกล้า 2547
พระปกเกล้า 2548
พระปกเกล้าทองคำ 2549
พระปกเกล้า 2552 การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
พระปกเกล้า 2553 2 การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
เทศบาลนครขอนแก่น อ.
เมือง  ขอนแก่น
พระปกเกล้า 2544
พระปกเกล้า 2546
พระปกเกล้าทองคำ 2549
พระปกเกล้า 2553 2 การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
เทศบาลนครตรัง อ.
เมือง  ตรัง
พระปกเกล้า 2546
พระปกเกล้า 2548
พระปกเกล้าทองคำ 2551
พระปกเกล้า 2553 3 การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
เทศบาลนครอุดรธานี อ.
เมือง  อุดรธานี
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2544
พระปกเกล้า 2547
พระปกเกล้า 2550
พระปกเกล้าทองคำ 2551
เทศบาลนครพิษณุโลก อ.เมือง
พิษณุโลก
พระปกเกล้า 2545
พระปกเกล้า 2547
พระปกเกล้าทองคำ 2549
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2552 การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
เทศบาลนครนนทบุรี อ.
เมือง นนทบุรี
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2548
พระปกเกล้า 2549
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2550
เทศบาลนครภูเก็ต อ.
เมือง  ภูเก็ต
พระปกเกล้า 2553 3 การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
เทศบาลนครลำปาง อ.
เมือง  ลำปาง
พระปกเกล้า 2553 3 การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
เทศบาลนครสงขลา อ.เมือง
สงขลา
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2547
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2548
เทศบาลนครนครสวรรค์ อ.
เมือง นครสวรรค์
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2544
เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.
หาดใหญ่  สงขลา
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2549

เทศบาลเมืองที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า

ชื่อ อำเภอ จังหวัด ประเภทรางวัล ประจำปี ลำดับที่ ด้าน
เทศบาลเมืองท่าข้าม อ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี พระปกเกล้า 2547
พระปกเกล้า 2548
พระปกเกล้าทองคำ 2549
พระปกเกล้า 2551
เทศบาลเมืองเขาสามยอด อ. เมือง
ลพบุรี
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2552 การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
พระปกเกล้า 2553 1 ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
พระปกเกล้าทองคำ 2551
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อ. เมือง ศรีสะเกษ ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2547
พระปกเกล้า 2548
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2550
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.
เมือง  กาฬสินธุ์
พระปกเกล้า 2549
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2550
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2552 การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.
ทุ่งสง  นครศรีธรรมราช
พระปกเกล้า 2552 การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
พระปกเกล้า 2553 3 การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
เทศบาลเมือง
เบตง
อ.
เบตง  ยะลา
พระปกเกล้า 2551
พระปกเกล้า 2552 การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ.
แม่แตง  เชียงใหม่
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2552 ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
พระปกเกล้า 2553 1 ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อ.
เมือง  ฉะเชิงเทรา
พระปกเกล้า 2553 1 ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลเมืองพนา อ.
พนา  อำนาจเจริญ
พระปกเกล้า 2553 1 ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลเมืองปัตตานี อ.
เมือง  ปัตตานี
พระปกเกล้า 2553 2 การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
เทศบาลเมืองภูเก็ต อ.
เมือง ภูเก็ต
พระปกเกล้า 2544
เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ อ. กันทรลักษณ์
ศรีสะเกษ
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2549
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2550
เทศบาลเมืองตะพานหิน อ.
ตะพานหิน พิจิตร
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2547
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2548
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ.
เมือง  กำแพงเพชร
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2549
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2550
เทศบาลเมืองบ้านบึง อ.
บ้านบึง  ชลบุรี
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2547
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2549
เทศบาลเมืองบ้านพรุ อ.หาดใหญ่
สงขลา
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2545
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2548
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อ.
เมือง  บุรีรัมย์
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2550
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2552 ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลเมืองลำพูน อ.
เมือง ลำพูน
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2548
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2549
เทศบาลเมืองป่าตอง อ.
กะทู้  ภูเก็ต
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2549
เทศบาลเมืองพิจิตร อ.
เมือง พิจิตร
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2548
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ.
เมือง  ร้อยเอ็ด
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2550
เทศบาลเมืองหนองคาย อ.
เมือง  หนองคาย
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2549
เทศบาลเมืองหล่มสัก อ.
หล่มสัก เพชรบูรณ์
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2547

เทศบาลตำบลได้รับรางวัลพระปกเกล้า

ชื่อ อำเภอ จังหวัด ประเภทรางวัล พ.ศ. ลำดับที่ ด้าน
เทศบาลตำบลกำแพง อ. ละงู  สตูล พระปกเกล้า 2548
พระปกเกล้า 2549
พระปกเกล้าทองคำ 2551
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2552 การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
พระปกเกล้า 2552 การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อ.
แม่สาย  เชียงราย
พระปกเกล้า 2552 การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2552 ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
พระปกเกล้า 2552 การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
พระปกเกล้าทองคำ 2553
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อ.
เมือง  ลำพูน
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2545
พระปกเกล้า 2547
พระปกเกล้า 2548
พระปกเกล้าทองคำ 2549
เทศบาลตำบลบางพระ อ.ศรีราชา
ชลบุรี
พระปกเกล้า 2548
พระปกเกล้า 2552 ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
พระปกเกล้าทองคำ 2553
เทศบาลตำบลปริก อ.
สะเดา  สงขลา
พระปกเกล้า 2548
พระปกเกล้า 2552 ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
พระปกเกล้าทองคำ 2553
เทศบาลตำบลกำแพงเพชร อ.
รัตภูมิ สงขลา
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2548
พระปกเกล้า 2551
เทศบาลตำบลจันจว้า อ.
แม่จัน  เชียงราย
พระปกเกล้า 2549
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2550
เทศบาลตำบลอมก๋อย อ.
อมก๋อย  เชียงใหม่
พระปกเกล้า 2551
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2552 ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลตำบลนางแล อ.
เมือง  เชียงราย
พระปกเกล้า 2553 1 ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลตำบลบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่
นครราชสีมา
พระปกเกล้า 2545
เทศบาลตำบลเกาะคา อ.
เกาะคา  ลำปาง
พระปกเกล้า 2553 1 ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง
เชียงราย
พระปกเกล้าทองคำ 2553
เทศบาลตำบลลวงเหนือ อ.
ดอยสะเก็ด  เชียงใหม่
พระปกเกล้า 2553 3 การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.
เมือง  ลำพูน
พระปกเกล้า 2553 1 ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลตำบลกงไกรลาศ อ. กงไกรลาศ
สุโขทัย
พระปกเกล้า 2553 1 ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลตำบลประโคนชัย อ. ประโคนชัย
บุรีรัมย์
พระปกเกล้า 2552 ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลตำบลพนา อ.
พนา  อำนาจเจริญ
พระปกเกล้า 2552 ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลตำบลเมืองพาน อ.
พาน  เชียงราย
พระปกเกล้า 2551
เทศบาลตำบลแม่จัน อ.
แม่จัน  เชียงราย
พระปกเกล้า 2552 ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลตำบลสีชมพู อ.
สีชมพู  ขอนแก่น
พระปกเกล้า 2547
เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อ. หางดง
เชียงใหม่
พระปกเกล้า 2549
เทศบาลตำบลตาคลี อ.
ตาคลี นครสวรรค์
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2547
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2548
เทศบาลตำบลเวียงสระ อ. เวียงสระ สุราษฎร์ธานี ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2547
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2548
เทศบาลตำบลสันมหาพน อ.
แม่แตง  เชียงใหม่
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2549
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2548
เทศบาลตำบลห้างฉัตร อ.
ห้างฉัตร  ลำปาง
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2549
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2550
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.
ชนแดน เพชรบูรณ์
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2547
เทศบาลตำบลท่าแซะ อ.ท่าแซะ
ชุมพร
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2545
เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว
พัทลุง
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2548
เทศบาลตำบลนามะเฟือง อ. เมือง
หนองบัวลำภู
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2552 การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
เทศบาลตำบลนาเยีย อ. นาเยีย
อุบลราชธานี
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2552 การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
เทศบาลตำบลเกาะสมุย อ. เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2548
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ. เวียงเชียงรุ้ง  เชียงราย ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2551
เทศบาลตำบลภูเรือ อ.
ภูเรือ  เลย
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2549
เทศบาลตำบลวังกะ อ.
สังขละ  กาญจนบุรี
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2552 ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลตำบลเวียงฝาง อ. เมือง
เชียงใหม่
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2549
เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย อ.
สะบ้าย้อย  สงขลา
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2552 การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
เทศบาลตำบลเสิงสาง อ.
เสิงสาง  นครราชสีมา
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2552 ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลตำบลหนองป่าครั้ง อ.
เมือง  เชียงใหม่
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2552 ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อ. ศรีสัชนาลัย
สุโขทัย
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2549
เทศบาลตำบลกันทรารมย์ อ. กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2549
เทศบาลตำบลด่านซ้าย อ.
ด่านซ้าย  เลย
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2549

 

อบต.ที่ ได้รับรางวัลพระปกเกล้า

ชื่อ อำเภอ จังหวัด ประเภทรางวัล ประจำปี ลำดับที่ ด้าน
อบต.
แม่ลาด
อ.คลองขลุง
กำแพงเพชร
พระปกเกล้า 2548
พระปกเกล้า 2549
พระปกเกล้าทองคำ 2551
พระปกเกล้า 2553 3 การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
อบต.
เวียงพางคำ
อ.
แม่สาย  เชียงราย
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2545
พระปกเกล้า 2548
พระปกเกล้า 2549
พระปกเกล้า 2550
อบต.
บ้านกลาง
อ. สันป่าตอง
เชียงใหม่
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2549
พระปกเกล้า 2550
พระปกเกล้า 2551
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2552 ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
อบต.
เขาสามยอด
อ.
เมือง ลพบุรี
พระปกเกล้า 2548
พระปกเกล้า 2549
พระปกเกล้า 2550
อบต.
ดอนแก้ว
อ.แม่ริม
เชียงใหม่
พระปกเกล้า 2545
พระปกเกล้า 2550
พระปกเกล้า 2551
อบต.
โพธิ์ทอง
อ. ท่าศาลา
นครศรีธรรมราช
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2552 การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2552 ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
พระปกเกล้า 2552 การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
อบต.
วังแสง
อ.
แกดำ  มหาสารคาม
พระปกเกล้า 2550
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2552 ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
พระปกเกล้า 2553 3 การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
อบต.
ป่าสัก
อ.
เมือง  ลำพูน
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2548
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2549 ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
พระปกเกล้า 2551
อบต.
หัวดง
อ.เมือง พิจิตร ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2545
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2546
พระปกเกล้า 2551
อบต.
เชิงดอย
อ.
ดอยสะเก็ด  เชียงใหม่
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2548
พระปกเกล้า 2549
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2550
อบต.
ห้วยกะปิ
อ.
เมือง ชลบุรี
พระปกเกล้า 2544
พระปกเกล้า 2545
อบต.
วังเย็น
อ.เมือง นครปฐม พระปกเกล้า 2546
พระปกเกล้า 2547
อบต.
บ้านหลวง
อ.
แม่อาย เชียงใหม่
พระปกเกล้า 2548
พระปกเกล้า 2549
อบต.
แม่ยาว
อ.
เมือง  เชียงราย
พระปกเกล้า 2550
พระปกเกล้า 2552 ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
อบต.
ขี้เหล็ก
อ.แม่แตง
เชียงใหม่
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2546
พระปกเกล้า 2547
อบต.
หงาว
อ.
เทิง เชียงราย
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2547
พระปกเกล้า 2548
อบต.
ยุหว่า
อ. สันป่าตอง
เชียงใหม่
พระปกเกล้า 2553 1 ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
อบต.
หัวง้ม
อ.
พาน  เชียงราย
พระปกเกล้า 2553 1 ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
อบต.
สวนหม่อน
อ.
มัญจา ขอนแก่น
พระปกเกล้า 2544
อบต.
หนองป่าก่อ
กิ่ง อ.ดอยหลวง เชียงราย พระปกเกล้า 2546
อบต.
หนองบัว
อ.
หนองบัว  นครสวรรค์
พระปกเกล้า 2547
อบต.
หาดสองแคว
อ.
ตรอน อุตรดิตถ์
พระปกเกล้า 2547
อบต.
ทุ่งช้าง
อ.ทุ่งช้าง
น่าน
พระปกเกล้า 2548
อบต.
บ้านด้าย
อ.
แม่สาย  เชียงราย
พระปกเกล้า 2548
อบต.
เวียง
อ. เวียงป่าเป้า
เชียงราย
พระปกเกล้า 2548
อบต.
สุเทพ
อ.เมือง  เชียงใหม่ พระปกเกล้า 2548
อบต.
แม่เหียะ
อ.
เมือง  เชียงใหม่
พระปกเกล้า 2549
อบต.
ลวงเหนือ
อ.
ดอยสะเก็ด  เชียงใหม่
พระปกเกล้า 2549
อบต.
ผาสิงห์
อ.เมือง
น่าน
พระปกเกล้า 2552 การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
อบต.
เมืองบางขลัง
อ.
สวรรคโลก  สุโขทัย
พระปกเกล้า 2552 การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
อบต.
ส้าน
อ.
เวียงสา  น่าน
พระปกเกล้า 2552 ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
อบต.
โนนข่า
อ.
พล ขอนแก่น
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2548
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2549
อบต.
โพตลาดแก้ว
อ.
ท่าวุ้ง ลพบุรี
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2548
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2549
อบต.
บ้านขอ
อ.เมืองปาน
ลำปาง
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2545
อบต.
พระพุทธบาท
อ.ศรีเชียงใหม่
หนองคาย
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2545
อบต.
เวียงตาล
อ.ห้างฉัตร
ลำปาง
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2545
อบต.
ตับเต่า
อ.
เทิง เชียงราย
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2546
อบต.
นครไทย
อ.นครไทย พิษณุโลก ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2546
อบต.
บัวค้อ
อ.เมือง
มหาสารคาม
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2546
อบต.
บางสัก
อ.กันตัง
ตรัง
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2546
อบต.
บ้านหม้อ
อ.เมือง เพชรบุรี ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2546
อบต.
วังทอง
อ.วังเหนือ ลำปาง ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2546
อบต.
ลำภู
อ.
เมือง นราธิวาส
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2547
อบต.
จุมพล
อ.โพนพิสัย  หนองคาย ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2548
อบต.
พลกรัง
อ.
เมือง นครราชสีมา
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2548
อบต.
วังหินลาด
อ.ชุมแพ
ขอนแก่น
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2548
อบต.
สำนักตะคร้อ
อ.
เทพารักษ์ นครราชสีมา
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2548
อบต.
ห้องแซง
อ.เลิงนกทา ยโสธร ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2548
อบต.
ชาติตระการ
อ.
ชาติตระการ  พิษณุโลก
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2549
อบต.
หัวรอ
อ.
เมือง  พิษณุโลก
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2549
อบต.
โพธิ์ศรี
อ.
โพธิ์ชัย  ร้อยเอ็ด
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2549
อบต.
แม่ฟ้าหลวง
อ. แม่ฟ้าหลวง
เชียงราย
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2550
อบต.
ย่านยาว
อ.
เมือง  พิจิตร
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2550
อบต.
คลองกระจัง
อ.
ศรีเทพ  เพชรบูรณ์
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2552 ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
อบต.
คลองกิ่ว
อ. บ้านบึง
ชลบุรี
ใบประกาศเกียรติคุณฯ 2552 ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com