«

»

ม.ค.
28

คำถามข้อ 24 นายกฯสั่งให้ตั้งงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาเด็กนักเรียนที่มีการเรียนดีแต่ยากจนในเขตพื้นที่ได้หรือไม่

คำถามข้อ 24 นายกฯสั่งให้ตั้งงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาเด็กนักเรียนที่มีการเรียนดีแต่ยากจนในเขตพื้นที่ได้หรือไม่

คำตอบ

ก่อนอื่นต้องดูอำนาจหน้าที่ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 (5) (6) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (6) (7) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม และส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ดังนั้นการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาเพื่อสงเคราะห์ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ก็สามารถดำเนินการได้ ตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ ว 3050 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2543 เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ประกอบระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว พ.ศ.2547 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายโดยนำฐานรายได้ รวมเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นฐานในการคำนวณการตั้งงบประมาณ ตามอัตราดังนี้

  1. รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้ตั้งจ่ายได้ปีละไม่เกิน 3%
  2. รายได้เกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท ให้ตั้งจ่ายได้ปีละไม่เกิน 2.5%
  3. รายได้ไม่เกิน 300 ล้านบาทขึ้นไป ให้ตั้งจ่ายได้ปีละไม่เกิน /%

อย่างไรก็ตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังของตน และเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส

  1. ผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2. เป็นเด็กยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส
  3. เบิกจ่ายได้เฉพาะค่าเล่าเรียน หรือค่าธรรมเนียมการศึกษา
    หรือค่าบำรุง หรือค่าหน่วยกิต ตามอัตราที่สถาบันการศึกษากำหนดแต่ไม่เกินปีละ 30,000
    บาท

เพื่อป้องกันการร้องเรียนการให้ทุนการศึกษา ท้องถิ่นควรตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกองค์กรเข้าร่วมพิจารณาการให้ทุนการศึกษา เพื่อดำเนินการให้เกิดความโปร่งใส เรียบร้อยและเป็นธรรม

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com