«

»

ม.ค.
28

คำถามข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย…

คำถามข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายต้องเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติอีกหรือไม่ เมื่อผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือสภาท้องถิ่น

คำตอบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 32 ข้อ 39 ข้อ 40 ต้องรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้เสนอนายอำเภอ เพื่อทราบภายใน 15 วันได้แก่

 1. การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
  หรือการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ และได้ประกาศให้ประชาชนทราบแล้ว
  ต้องเสนอเพื่อทราบ
 2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
  เมื่อได้รับอนุมัติประกาศใช้แล้ว
 3. สิ้นปีงบประมาณ
  เมื่อได้ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้นทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณให้ประชาชนทราบแล้ว
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com