«

»

พ.ค.
12

งานศึกษาของสถาบันพระปกเกล้า

NameSizeHits
NameSizeHits
งานศึกษาของสถาบันพระปกเกล้า
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืน2.1 MB703
การจัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุโดยอปท5.7 MB3380
การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1.0 MB579
การบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น9.5 MB1476
การเมืองท้องถิ่น การเลือกตั้งนายกอบต107.6 KB574
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้นำอปท10.0 MB2438
การเสริมสร้างระบบกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์8.0 MB628
การเสริมสร้างสุขภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1.8 MB552
คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 ประเภท803.9 KB2214
ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบและความเป็นไปได้10.6 MB626
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com