«

»

พ.ค.
21

มท.ไฟเขียวจ่าย พ.ช.ค.’คนท้องถิ่น”7สมาคมอปท.

สมาพันธ์’ชง3ข้อหารือปัญหาจ่ายงบฯเพิ่มขัดม.35

นายเชื้อ ฮั่นจินดา ประธานสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ลงนามให้ความเห็นชอบตามแนวทางปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามนโยบายรัฐบาลที่เพิ่มเงินเดือนให้ข้าราชการลูกจ้าง ในโครงการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ โดยให้ข้าราชการที่มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปและได้รับเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท ได้รับเงิน พ.ช.ค.เพิ่มขึ้นเท่าผลต่างของ 15,000 บาท กับเงินเดือนที่รับจริง ส่วนวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ถ้ารับเงินเดือนไม่ถึง 12,285 บาท ให้รับเงิน พ.ช.ค. เดือนละ 1,500 บาท แต่รวมแล้วไม่เกิน 12,285 บาท และถ้ารวม 1,500 บาท แล้วไม่ถึง 9,000 บาท ก็ให้ได้รับ 9,000 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 “เชื่อว่า อปท.ทั่วประเทศสามารถดำเนินการตามนโยบายได้ โดยเฉพาะ อบต.ยังมีอัตราว่างหรือเปิดกรอบอัตรากำลังไว้ แต่ไม่ได้เรียกบรรจุ รวมทั้งลูกจ้างที่ไม่มีความจำเป็นตามภารกิจ หากไม่แก้ปัญหา จะทำให้ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลเกินกว่าร้อยละ 40 ซึ่งเป็นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 มาตรา 35 ได้” นายเชื้อกล่าว

ด้านนายทนงศักดิ์ ทวีทอง เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) กล่าวว่า ผู้แทนสมาคมสมาชิกสภา อปท. 7 สมาคม และ 1 สมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย มีความเห็นตรงกันว่า 1.อปท.สนับสนุนให้บุคลากรได้รับสิทธิเช่นเดียวกับบุคลากรของส่วนข้าราชการ อื่นๆ 2.ปัญหาขององค์กรโดยรวมไม่มีงบประมาณเพียงพอ เบิกจ่ายทันที หรือมีงบประมาณ แต่หากจ่ายเงินเพิ่มตามอัตราที่กำหนด จำนวนรวมของค่าใช้จ่ายจะเกินกว่ากำหนดในมาตรา 35 และผิดกฎหมาย 3.อปท.จะไม่แก้ปัญหาลดค่าใช้จ่ายโดยการเลิกจ้างพนักงานจ้าง เพราะกระทบภารกิจปกติและก่อให้เกิดความเดือดร้อน ดังนั้น มท.1 ควรพิจารณาข้อหารือโดยเร่งด่วน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของท้องถิ่นหลายแสนคนทั่วประเทศ

นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า รัฐบาลควรจัดงบอุดหนุนเพิ่มจากร้อยละ 26.77 เป็นร้อยละ 28-29 และจัดสรรงบกลางเป็นงบอุดหนุนพิเศษ รวมทั้งถ่ายโอนรายได้จากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อกระจายรายได้ให้ อปท. เพื่อดำเนินนโยบายการจ่ายเงิน พ.ช.ค.
ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 22 พ.ค. 2555 (กรอบบ่าย)

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com