«

»

พ.ค.
26

การประชุมนำเสนอผลงานชุดโครงการ การศึกษานโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนฯ

     

การประชุมนำเสนอผลงานชุดโครงการการศึกษานโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน จัดโดยสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ (PPSI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรม รอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวงกรุงเทพฯ

NameSizeHits
NameSizeHits
เอกสารการประชุมนำเสนอผลงานชุดโครงการ
การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ อปท.10.1 MB2328
การศึกษานโยบายสาธารณะด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนการกระจายอำนาจสู่ อปท. และชุมชน3.4 MB1028
ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอุทกภัย13.1 MB506
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com