«

ก.ย.
16

รายงานทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจทางการคลังให้แก่ อปท.‏

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย

  1. นาย นรา แป้นประหยัด
  2. นางสาว อัญชลี ห่วงทอง
  3. นาย อาทิตย์ ทองอินทร์

เอกสารชิ้นนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมทางด้านการกระจายอำนาจทางการคลังให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้งในส่วนงบประมาณด้านรายรับจากการทบทวนวรรณกรรมว่าด้วยการกำหนด
แหล่งรายรับให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Revenue Assignment) และวรรณกรรมว่าด้วยการกำหนด
ภาระหน้าที่ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Expenditure Assignment) หรือจ่ายของ อปท. เป็นสำคัญ
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เข้าใจถึงหลักคิดของการกระจายอำนาจทางการคลัง

รายงานทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
รายงานทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจทางการคลังให้แก่ อปท.‏654.4 KB6122
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com