«

»

มิ.ย.
29

รางวัล อปท.ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม

สนับสนุนโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

             สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ มีนโยบายในการสนับสนุนให้มีการขยายองค์กรเครือข่ายการดำเนินงานวัฒนธรรมให้เกิดการกระจายอำนาจทางวัฒนธรรมไปทุกชุมชน ท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการดำเนินงานวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถสร้างกระแสการรับรู้ทางด้านวัฒนธรรม การเชื่อมโยงการดำเนินงานวัฒนธรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10

                สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ได้แก่

  • ด้านการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน
  • ด้านการส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม
  • ด้านคลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • ด้านคุณธรรมจริยธรรม
  • ด้านพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
  • ด้านลานวัฒนธรรม
  • ด้านสื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน

วัตถุประสงค์หลักด้านการดำเนินงานวัฒนธรรมภายใต้การสนับสนุนโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ได้แก่ การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินงานวัฒนธรรมทั้งในระดับชุมชน ภูมิภาค และระดับประเทศ และระดับประเทศ และบูรณาการงานวัฒนธรรมเข้ากับยุทธศาสตร์จังหวัดรวมทั้งการสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีมีการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม

 

ทำเนียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น

ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรมสนับสนุนโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ปี 2553

ชื่อองค์กร กิจกรรมด้าน ที่ตั้ง จังหวัด
อบต. น้ำเป็น การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน ต. น้ำเป็น อ. เขาชะเมา จ. ระยอง 21110 ระยอง
ทต. หนองบัว การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. หนองบัว อ. เมือง จ. กาญจนบุรี กาญจนบุรี
อบต. บ่อพลอย คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. บ่อพลอย อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี กาญจนบุรี
อบต. หนองกุ่ม คุณธรรมจริยธรรม ต. หนองกุ่ม อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี กาญจนบุรี
อบต. ท่าฉนวน ลานวัฒนธรรม ต. ท่าฉนวน อ. มโนรมย์ จ. ชัยนาท 17000 ชัยนาท
ทต. โพรงมะเดื่อ คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. โพรงมะเดื่อ อ. เมือง จ. นครปฐม 73000 นครปฐม
ทต. ลำพญา สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน ต. ลำพญา อ. บางเลน จ. นครปฐม นครปฐม
ทม. ไร่ขิง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 99  ม. 2 ต. ไร่ขิง  อ. สามพราน จ. นครปฐม จ. นครปฐม นครปฐม
อบต. ทุ่งขวาง การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน ต. ทุ่งขวาง อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม นครปฐม
อบต. ลำเหย การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. ลำเหย อ. ดอนตูม จ. นครปฐม นครปฐม
อบต. วัดสำโรง คุณธรรมจริยธรรม 22/1  ม. 3 ต. วัดสำโรง อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม 73120 นครปฐม
อบต. ศาลายา ลานวัฒนธรรม 85  ม. 3 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170 นครปฐม
ทต. บางม่วง การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน 32/20  ม. 2  ต. บางม่วง อ. บางใหญ่ จ. นนทบุรี 11140 นนทบุรี
คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลานวัฒนธรรม
สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน
อบต. ราษฎร์นิยม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ต. ราษฎร์นิยม อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี 11140 นนทบุรี
อบต. ลำโพ การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม 99/9  ม. 8 ต.ลำโพ อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี 11110 นนทบุรี
คุณธรรมจริยธรรม
ทม. ปทุมธานี พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ต. ปางปรอก อ. เมือง จ. ปทุมธานี ปทุมธานี
อบต. หน้าไม้ คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. หน้าไม้ อ. ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี ปทุมธานี
ทต. ไร่เก่า พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  จ. ประจวบคีรีขันธ์ต. ไร่เก่า อ. สามร้อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
ทม. ประจวบคีรีขันธ์ การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน ต. ประจวบ อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
อบต. ทรายทอง การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ. ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
อบต. ทับไม้ คุณธรรมจริยธรรม ต. ทับไม้ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
อบต. ไร่เก่า สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน ต. ไร่เก่า อ. สามร้อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
อบต. หาดขาม ลานวัฒนธรรม ต. หาดขาม อ. กุยบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
อบต. อ่างทอง คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. อ่างทอง อ.ทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
ทต. ตลาดเกรียบ การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. ตลาดเกรียบ อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 13160 พระนครศรีอยุธยา
อบต. ท่าหลวง คุณธรรมจริยธรรม 62  ม. 3 ต. ท่าหลวง อ. ท่าเรือ จ. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
อบต. ธนู ลานวัฒนธรรม 25  ม. 3 ต. ธนู อ.อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา 13130 พระนครศรีอยุธยา
ทม. ชะอำ การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน 31 ถ.นราธิป ต. ชะอำ อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี 76120 เพชรบุรี
อบต. ถ้ำรงค์ คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น  ม. 3 ต.ถ้ำรงค์  อ. บ้านลาด จ. เพชรบุรี 76150 เพชรบุรี
อบต. หนองปรง ลานวัฒนธรรม  ม. 4 ต. หนองปรง อ. เขาย้อย  จ. เพชรบุรี 76140 เพชรบุรี
ทต. เนินฆ้อ คุณธรรมจริยธรรม ต. เนินฆ้อ อ. แกลง จ. ระยอง ระยอง
อบต. ชากบก คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. ชากบก อ. บ้านค่าย จ. ระยอง ระยอง
อบต. ชำฆ้อ การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. ชำฆ้อ อ. เขาชะเมา จ. ระยอง ระยอง
อบต. ชุมแสง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ต. ชุมแสง อ. วังจันทร์ จ. ระยอง 21140 ระยอง
อบต. ปลวกแดง สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน ต. ปลวกแดง อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140 ระยอง
อบต. สำนักท้อน ลานวัฒนธรรม ต. สำนักท้อน อ. บ้านฉาง จ. ระยอง ระยอง
ทต. บ้านสิงห์ ลานวัฒนธรรม  ม. 4 ต. บ้านสิงห์ อ. โพธาราม จ. ราชบุรี ราชบุรี
อบต. คูบัว การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน ม. 6 ต. คูบัว อ. เมือง จ. ราชบุรี 70000 ราชบุรี
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน
อบต. ดอนตะโก คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. ดอนตะโก อ. เมือง จ.ราชบุรี 70000 ราชบุรี
คุณธรรมจริยธรรม
อบต. ดอนแร่ การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. ดอนแร่ อ. เมือง จ.ราชบุรี 70000 ราชบุรี
ทต. เขาพระงาม การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. เขาพระงาม อ. เมือง จ.ลพบุรี ลพบุรี
อบต. เขาสมอคอน สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน ต. เขาสมอคอน อ. ท่าวุ้ง จ. ลพบุรี ลพบุรี
อบต. โคกสลุง ลานวัฒนธรรม 99  ม. 2 ต.โคกสลุง v ลพบุรี
อบต. ชอนสมบูรณ์ คุณธรรมจริยธรรม  ม. 4 ถนนโยธาธิการสายบ้านหนองตา ต.ชอนสมบูรณ์ อ. หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170 ลพบุรี
อบต. ท่ามะนาว คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น 99  ม. 1 ต. ท่ามะนาว อ. ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 ลพบุรี
อบต. พุคา การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน ต. พุคา อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี ลพบุรี
อบต. หลุมข้าว พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ต. หลุมข้าว อ. โคกสำโรง จ. ลพบุรี ลพบุรี
ทต. กระดังงา ลานวัฒนธรรม ต. กระดังงา อ. บางคนที จ. สมุทรสงคราม 75120 สมุทรสงคราม
อบต. คลองเขิน การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. คลองเขิน อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
อบต. สวนหลวง คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. สวนหลวง อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
ทต. มวกเหล็ก คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. มวกเหล็ก อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี 18180 สระบุรี
อบต. ไก่เส่า การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน ต. ไก่เส่า อ. หนองแซง จ. สระบุรี สระบุรี
อบต. ช้างไทยงาม การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. งิ้วงาม อ. เสาไห้  จ.สระบุรี 18160 สระบุรี
อบต. พุแค ลานวัฒนธรรม ต. พุแค อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. สระบุรี 18240 สระบุรี
สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน
อบต. หน้าพระลาน คุณธรรมจริยธรรม ต.หน้าพระลาน อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. สระบุรี สระบุรี
ทต. ถอนสมอ การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. ถอนสมอ อ. ท่าช้าง จ. สิงห์บุรี สิงห์บุรี
ทต. บางน้ำเชี่ยว คุณธรรมจริยธรรม ต.บางน้ำเชี่ยว อ. พรหมบุรี จ. สิงห์บุรี 16120 สิงห์บุรี
ทต. โพสังโฆ การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน ต. โพสังโฆ อ. ค่ายบางระจัน จ. สิงห์บุรี สิงห์บุรี
อบต. คลองทราย คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. คลองทราย อ. ค่ายบางระจัน จ. สิงห์บุรี สิงห์บุรี
อบต. บางระจัน สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน ต. บางระจัน อ. ค่ายบางระจัน จ. สิงห์บุรี สิงห์บุรี
อบต. ไม้ดัด พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ต. ไม้ดัด อ. บางระจัน จ. สิงห์บุรี สิงห์บุรี
อบต. หัวไผ่ ลานวัฒนธรรม ต. หัวไผ่ อ. เมือง จ. สิงห์บุรี สิงห์บุรี
ทม. สองพี่น้อง ลานวัฒนธรรม 5 ถ.ราษฎร์บำรุง ต. สองพี่น้อง อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี 72100 สุพรรณบุรี
อบต. มดแดง คุณธรรมจริยธรรม ต. มดแดง อ. ศรีประจันต์ จ. สุพรรณบุรี 72140 สุพรรณบุรี
อบต. สนามชัย การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน 288  ม. 5 ต. สนามชัย อ. เมืองสุพรรณบุรี  จ. สุพรรณบุรี 72100 สุพรรณบุรี
อบต. หัวโพธิ์ การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ม. 7 ต. หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 สุพรรณบุรี
ทต. โคกพุทรา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ต. โคกพุทรา อ. โพธิ์ทอง จ. อ่างทอง อ่างทอง
ทต. ทางพระ การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. ทางพระ อ. โพธิ์ทอง จ. อ่างทอง อ่างทอง
ทต. ห้วยคันแหลน ลานวัฒนธรรม ต. ห้วยคันแหลน อ. วิเศษชัยชาญ จ. อ่างทอง อ่างทอง
อบต. ตลาดใหม่ คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. ตลาดใหม่ อ. วิเศษชัยชาญ จ. อ่างทอง อ่างทอง
อบต. บางเจ้าฉ่า การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน ต. บางเจ้าฉ่า อ. โพธิ์ทอง จ. อ่างทอง อ่างทอง
อบต. อินทประมูล คุณธรรมจริยธรรม ต. อินทประมูล อ. โพธิ์ทอง จ. อ่างทอง 14120 อ่างทอง
อบต. เอกราช สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน ต. เอกราช อ. ป่าโมก จ. อ่างทอง อ่างทอง
อบต. หนองสรวง ลานวัฒนธรรม ต. หนองสรวง อ. หนองฉาง จ. อุทัยธานี 61110 อุทัยธานี
ทต. ชากไทย คุณธรรมจริยธรรม ต. ชากไทย อ. เขาคิชฌกูฏ จ. จันทบุรี 22210 จันทบุรี
ทต. บางกะจะ การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน  ม. 3 ต. บางกะจะ อ. เมือง จ. จันทบุรี 22000 จันทบุรี
อบต. ขุนซ่อง การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. ขุนซ่อง อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุรี 22160 จันทบุรี
อบต. ซึ้ง ลานวัฒนธรรม ต. ซึ้ง อ. ขลุง จ. จันทบุรี จันทบุรี
อบต. ทับไทร คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. ทับไทร อ. โป่งน้ำร้อน จ. จันทบุรี 22140 จันทบุรี
อบต. ปัถวี พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ต. ปัถวี อ. มะขาม จ. จันทบุรี จันทบุรี
อบต. ศาลาแดง ลานวัฒนธรรม ม. 12 ต. ศาลาแดง อ. บางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
อบต. หนามแดง การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม  ม. 5 ต. หนามแดง อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น
คุณธรรมจริยธรรม
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน
ทต. เจ้าพระยาสุรศักดิ์ คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230 ชลบุรี
ทต. ดอนหัวฬ่อ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ต. ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ. ชลบุรี 20000 ชลบุรี
ทต. บางพระ ลานวัฒนธรรม ต. บางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110 ชลบุรี
ทม. บ้านบึง คุณธรรมจริยธรรม ต. บ้านบึง อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี 20170 ชลบุรี
ทต. ท่าพริกเนินทราย การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม 99 ม. 5 ต. เนินทราย อ. เมือง จ. ตราด 23000 ตราด
ทต. บ่อพลอย ลานวัฒนธรรม 111  ม. 3 ต. บ่อพลอย อ. บ่อไร่ จ. ตราด 23140 ตราด
อบต. ท่าโสม คุณธรรมจริยธรรม 199/9  ม. 1 ต. ท่าโสม อ. เขาสมิง จ. ตราด23130 ตราด
อบต. วังกระแจะ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 999  ม. 1 ต. วังกระแจะ อ. เมือง จ. ตราด 23000 ตราด
อบต. ห้วงน้ำขาว การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน 91 ม. 4 ต. ห้วงน้ำขาว อ. เมือง จ. ตราด 23000 ตราด
ทต. เกาะหวาย พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ต. เกาะหวาย อ. ปากพลี จ. นครนายก 26130 นครนายก
สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน
อบต. เขาพระ ลานวัฒนธรรม ต. เขาพระ อ. เมือง จ. นครนายก นครนายก
อบต. บางปลากด คุณธรรมจริยธรรม ต. บางปลากด อ. องครักษ์ จ. นครนายก 26120 นครนายก
อบต. ปากพลี การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน ต. ปากพลี อ. ปากพลี จ. นครนายก นครนายก
อบต. ป่าขะ การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. ป่าขะ อ. บ้านนา จ. นครนายก นครนายก
คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทต. โคกมะกอก คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. โคกมะกอก อ. เมือง จ. ปราจีนบุรี 25000 ปราจีนบุรี
ทต. บ้านนาปรือ คุณธรรมจริยธรรม ต. บ้านนาปรือ อ. เมือง จ. ปราจีนบุรี 25230 ปราจีนบุรี
ทต. โพธิ์งาม ลานวัฒนธรรม ต. โพธิ์งาม อ. ประจันตคาม จ. ปราจีนบุรี 25170 ปราจีนบุรี
อบต. โคกไม้ลาย สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน ต. โคกไม้ลาย อ. เมือง จ. ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
อบต. บางแตน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ต. บางแตน อ.บ้านสร้าง จ. ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
อบต. บ้านดงกระทงยาม การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. ดงกระทงยาม อ. ศรีมหาโพธิ์ จ. ปราจีนบุรี 25140 ปราจีนบุรี
ทม. ลัดหลวง การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน ต. บางพึ่ง อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10136 สมุทรปราการ
การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม
คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น
คุณธรรมจริยธรรม
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
ลานวัฒนธรรม
สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน
ทต. วังทอง การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน ต. วังทอง อ. วังสมบูรณ์ จ. สระแก้ว สระแก้ว
อบต. โคกปี่ฆ้อง การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต.โคกปี่ฆ้อง อ. เมือง จ. สระแก้ว 27000 สระแก้ว
อบต. ท่าเกวียน คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. ท่าเกวียน อ. วัฒนานคร จ. สระแก้ว สระแก้ว
อบต. พระเพลิง ลานวัฒนธรรม ต. พระเพลิง อ. เขาฉกรรจ์ จ. สระแก้ว 27000 สระแก้ว
อบต. ศาลาลำดวน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ต. ศาลาลำดวน อ. เมือง จ. สระแก้ว สระแก้ว
อบต. สระขวัญ สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน ต. สระขวัญ อ. เมือง จ. สระแก้ว สระแก้ว
อบต. หนองบอน คุณธรรมจริยธรรม ต. หนองบอน อ.เมือง จ. สระแก้ว สระแก้ว
ทต. นาคู การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. นาคู อ. นาคู จ. กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
ทต. นาจารย์ คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. นาจารย์  อ.เมือง จ. กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
ทต. โนนบุรี สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน ต. โนนบุรี  อ. สหัสขันธ์ จ. กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
อบต. นาโก คุณธรรมจริยธรรม ต. นาโก อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
อบต. นาบอน การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน ต. นาบอน  อ. คำม่วง จ. กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
อบต. โพนงาม ลานวัฒนธรรม ต. โพนงาม  อ. กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
ทต. นาคำ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ต. นาคำ อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น ขอนแก่น
ทต. ห้วยยาง การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน ต. ห้วยยาง อ.กระนวน จ. ขอนแก่น ขอนแก่น
คุณธรรมจริยธรรม
อบต.  หนองกุงใหญ่ การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. หนองกุงใหญ่ อ. กระนวน จ. ขอนแก่น ขอนแก่น
อบต. บัวเงิน คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. บัวเงิน อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น ขอนแก่น
ลานวัฒนธรรม
สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน
ทต. บ้านเดื่อ คุณธรรมจริยธรรม ต. บ้านเดื่อ อ. เกษตรสมบูรณ์ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ
อบต. บ้านบัว การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. บ้านบัว อ. เกษตรสมบูรณ์ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ
อบต. หนองฉิม ลานวัฒนธรรม ต. หนองฉิม อ. เนินสง่า จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ
อบต. บ้านกลาง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  ม. 7 ต. บ้านกลาง อ. เมือง จ. นครพนม 58000 นครพนม
อบต. พนอม คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น  ม. 4 ต. พนอม อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม 48120 นครพนม
อบต. หนองฮี คุณธรรมจริยธรรม  ม. 6 ต. หนองฮี อ. ปลาปาก จ. นครพนม 48160 นครพนม
ทต. ขามสะแกแสง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ต. ขามสะแกแสง อ. ขามสะแกแสง จ. นครราชสีมา 30290 นครราชสีมา
ทต. แชะ คุณธรรมจริยธรรม ต. แชะ อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา นครราชสีมา
ทต. เสิงสาง ลานวัฒนธรรม ต. เสิงสาง อ. เสิงสาง จ. นครราชสีมา 30330 นครราชสีมา
ทต. หนองหัวฟาน ลานวัฒนธรรม ต. หนองหัวฟาน อ. ขามสะแกแสง จ. นครราชสีมา นครราชสีมา
อบต. ขามสะแกแสง สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน ต. ขามสะแกแสง อ. ขามสะแกแสง จ. นครราชสีมา 30290 นครราชสีมา
อบต. พะงาด คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. พะงาด  อ. ขามสะแกแสง จ. นครราชสีมา นครราชสีมา
อบต. เมืองเกษตร พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ต. เมืองเกษตร อ. ขามสะแกแสง จ. นครราชสีมา นครราชสีมา
อบต. เมืองนาท การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน ต. เมืองนาท อ. ขามสะแกแสง จ. นครราชสีมา นครราชสีมา
อบต. หนองมะนาว การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต.หนองมะนาว อ. คง จ. นครราชสีมา 30260 นครราชสีมา
อบต. หนองหัวฟาน สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน ต. หนองหัวฟาน อ. ขามสะแกแสง จ. นครราชสีมา นครราชสีมา
ทต. ทุ่งแสงทอง การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. ทุ่งแสงทอง อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์ 31110 บุรีรัมย์
ทต. ลำปรายมาศ ลานวัฒนธรรม ต. ลำปลายมาศ อ. ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
อบต. ลำนางรอง การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน ต. ลำนางรอง อ. โนนแดง จ. บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น
คุณธรรมจริยธรรม
สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน
อบต. คันธารราษฎร์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ต. คันธารราษฎร์ อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม มหาสารคาม
ทต. นาโสก คุณธรรมจริยธรรม  ม. 13 ต. นาโสก อ. เมือง จ. มุกดาหาร 49000 มุกดาหาร
ทต. หว้านใหญ่ ลานวัฒนธรรม   ม. 4 ต. หว้านใหญ่ อ. หว้านใหญ่ จ. มุกดาหาร 49150 มุกดาหาร
อบต. นาอุดม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  ม. 6 ต. นาอุดม อ. นิคมคำสร้อย จ. มุกดาหาร 49130 มุกดาหาร
อบต. โนนยาง การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม 160  ม. 1 ต. โนนยาง อ. หนองสูง จ. มุกดาหาร 49160 มุกดาหาร
อบต. หนองบัว คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น  ม. 5 ต. หนองบัว อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร 49140 มุกดาหาร
ทต. ทรายมูล การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน ต. ทรายมูล อ. ทรายมูล จ. แม่ฮ่องสอน ยโสธร
ทต. ห้องแซง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ต. ห้องแซง อ. เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 ยโสธร
อบต. ทุ่งแต้ สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน ม. 1 ถนนวารีราชเดช ต.ทุ่งแต้ อ. เมือง จ. ยโสธร 35000 ยโสธร
อบต. บึงแก การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. บึงแก อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร ยโสธร
อบต. ส้มผ่อ คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น 170  ม. 4 ต.ส้มผ่อ  อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 ยโสธร
อบต. สิงห์ คุณธรรมจริยธรรม  ม. 1 ต.สิงห์ อ. เมือง จ.ยโสธร 35000 ยโสธร
อบต. หัวเมือง ลานวัฒนธรรม  ม. 13 ถนนมหาชนะชัย ต. หัวเมืองอ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร ยโสธร
ทต. คูเมือง การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. คูเมือง อ. เมืองสรวง จ. ร้อยเอ็ด 10205 ร้อยเอ็ด
ทต. ผักแว่น คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. ผักแว่น อ. จังหาร จ. ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
อบต. นานวล ลานวัฒนธรรม ต. นานวล อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
อบต. โพธิ์ศรี คุณธรรมจริยธรรม ต. โพธิ์ศรี อ. โพธิ์ชัย จ. ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
ทต. เชียงคาน ลานวัฒนธรรม ต. เชียงคาน อ. เชียงคาน จ. เลย เลย
ทต. ด่านซ้าย การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน 321 ถ. แก้วอาสา ต.ด่านซ้าย อ. ด่านซ้าย จ. เลย เลย
ทต. ท่าลี่ คุณธรรมจริยธรรม ต. ท่าลี่ อ. ท่าลี่ จ. เลย เลย
ทต. นาด้วง คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. ด่านซ้าย อ. นาด้วง จ. เลย 42210 เลย
อบต. ชัยพฤกษ์ การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย เลย
อบต. ทรายขาว สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน 399 ต. ทรายขาว  อ. วังสะพุง จ. เลย  42130 เลย
อบต. แสงภา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ต.แสงภา อ. นาแห้ว จ. เลย เลย
อบต. โคกจาน การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. โคกจาน อ. อุทุมพรพิสัย  จ. ศรีษะเกษ ศรีสะเกษ
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
อบต. ไพรพัฒนา คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. ไพรพัฒนา อ. ภูสิงห์  จ. ศรีษะเกษ ศรีสะเกษ
อบต. เมืองคง ลานวัฒนธรรม ต. เมืองคง อ. ราศีไศล  จ. ศรีษะเกษ ศรีสะเกษ
อบต. ละลม คุณธรรมจริยธรรม ต. ละลม อ. ภูสิงห์  จ. ศรีษะเกษ ศรีสะเกษ
อบต. สระกำแพงใหญ่ สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน ต. สระกำแพงใหญ่ อ. อุทุมพรพิสัย  จ. ศรีษะเกษ ศรีสะเกษ
อบต. หญ้าปล้อง การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน ต. หญ้าปล้อง อ. เมือง จ. ศรีษะเกษ ศรีสะเกษ
ทต.  อากาศอำนวย ลานวัฒนธรรม ต. อากาศ อ. อากาศอำนวย จ. สกลนคร สกลนคร
สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน
ทต. เชียงเครือ คุณธรรมจริยธรรม ต. เชียงเครือ อ. เมือง จ. สกลนคร สกลนคร
อบต. เต่างอย คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. เต่างอย อ. เต่างอย จ. สกลนคร สกลนคร
อบต. โนนหอม การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. โนนหอม อ. เมือง จ. สกลนคร สกลนคร
อบต. เหล่าปอแดง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ต. เหล่าปอแดง อ. เมือง จ. สกลนคร สกลนคร
ทต. ลำดวนสุรพินท์ การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. ลำดวน อ. ลำดวน จ. สุรินทร์ 32220 สุรินทร์
อบต. นารุ่ง ลานวัฒนธรรม ต. นารุ่ง อ. ศีขรภูมิ จ. สุรินทร์ สุรินทร์
อบต. ศรีสุข คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. ศรีสุข อ. สำโรงทาบ จ. สุรินทร์ สุรินทร์
อบต. สลักได คุณธรรมจริยธรรม ต. สลักได อ. เมือง จ. สุรินทร์ สุรินทร์
อบต. สำโรงทาบ การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน ต. สำโรงทาบ อ. สำโรงทาบ จ. สุรินทร์ 32170 สุรินทร์
อบต. นาแสง ลานวัฒนธรรม ต. นาแสง อ. ศรีวิไล จ. หนองคาย หนองคาย
อบต. บุ่งคล้า คุณธรรมจริยธรรม 156  ม. 1 ต. บุ่งคล้า อ. บุ่งคล้า จ. หนองคาย 43140 หนองคาย
อบต. หนองพันทา คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. หนองพันทา อ. โซ่พิสัย จ. หนองคาย 43170 หนองคาย
อบต. อุดมพร พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  ม. 8 ต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ. หนองคาย 43120 หนองคาย
ทต. นามะเฟือง การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. นามะเฟือง อ. เมือง จ. หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
อบต. ฝั่งแดง คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. ฝั่งแดง อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู 39170 หนองบัวลำภู
ทต. นาหมอม้า การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน ต. นาหมอม้า อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
ทต. น้ำปลีก สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน ต. น้ำปลีก อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
อบต. กุดปลาดุก คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. กุดปลาดุก อ.เมือง จ. อำนาจเจริญ 37000 อำนาจเจริญ
อบต. น้ำปลีก พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ต. น้ำปลีก อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
อบต. ปลาค้าว คุณธรรมจริยธรรม ต. ปลาค้าว อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
ลานวัฒนธรรม
อบต. หนองมะแซว การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. หนองมะแซว อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
อบต. บ้านแดง คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. บ้านแดง อ. พิบูลรักษ์ จ. อุดรธานี 41130 อุดรธานี
ทต. คำขวาง ลานวัฒนธรรม ต. คำขวาง อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190 อุบลราชธานี
ทต. บุณฑริก คุณธรรมจริยธรรม ต. บุณฑริก อ. บุณฑริก จ. อุบลราชธานี อุบลราชธานี
ทต. ปทุม การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน ต. ปทุม อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 34000 อุบลราชธานี
อบต. ท่าเมือง คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. ท่าเมือง อ. ดอนมดแดง จ. อุบลราชธานี 34000 อุบลราชธานี
อบต. โนนสวาง สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน ต. โนนสวาง อ. กุดข้าวปุ้น จ. อุบลราชธานี 34130 อุบลราชธานี
อบต. สว่าง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ต. สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ. อุบลราชธานี 34190 อุบลราชธานี
อบต. หัวดอน การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. หัวดอน อ. เขื่องใน  จ. อุบลราชธานี 34140 อุบลราชธานี
อบต. เกาะกลาง การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. เกาะกลาง อ. เกาะลันตา จ. กระบี่ กระบี่
อบต. เขาดิน สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน ต.เขาดิน อ. เขาพนม จ. กระบี่ กระบี่
อบต. โคกยาง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ต. โคกยาง อ. เหนือคลอง กระบี่
อบต. ดินอุดม การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน ต. ดินอุดม อ. ลำทับ จ. กระบี่ กระบี่
อบต. ลำทับ คุณธรรมจริยธรรม ต. ลำทับ อ. ลำทับ จ. กระบี่ กระบี่
อบต. หน้าเขา ลานวัฒนธรรม ต. หน้าเขา อ. เขาพนม จ. กระบี่ กระบี่
อบต. อ่าวลึกเหนือ คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. อ่าวลึกเหนือ อ. อ่าวลึก จ. กระบี่ กระบี่
ทต. นาโพธิ์ ลานวัฒนธรรม ต. นาโพธิ์ อ. สวี จ. ชุมพร  86130 ชุมพร
ทต. สะพลี คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. สะพลี อ. ประทิว จ. ชุมพร 86230 ชุมพร
สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน
อบต. ตะโก คุณธรรมจริยธรรม ต. ตะโก อ. ทุ่งตะโก  จ. ชุมพร  91140 ชุมพร
อบต. ท่าข้าม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ต. ท่าข้าม อ. ท่าแซะ จ. ชุมพร ชุมพร
อบต. ท่ามะพลา การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน ต. ท่ามะพลา อ. หลังสวน จ. ชุมพร ชุมพร
อบต. สวนแตง การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. สวนแตง อ. ละแม จ. ชุมพร 86170 ชุมพร
ทต. โคกหล่อ คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. โคกหล่อ อ. เมือง จ. ตรัง ตรัง
ทม. กันตัง คุณธรรมจริยธรรม ต. กันตัง อ. กันตัง จ. ตรัง 92110 ตรัง
อบต. ท่าข้าม ลานวัฒนธรรม ต. ท่าข้าม อ. ปะเหลียน จ. ตรัง 92120 ตรัง
อบต. นาวง การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. นาวง อ. ห้วยยอด จ. ตรัง ตรัง
อบต. กำแพงเซา คุณธรรมจริยธรรม ต. กำแพงเซา อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
อบต. ควนชะลิก คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. ควนชะลิก อ. หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
อบต. ท้ายสำเภา ลานวัฒนธรรม ต. ท้ายสำเภา อ. พระพรหม จ. นครศรีธรรมราช 80000 นครศรีธรรมราช
ทต. ปะลุรู คุณธรรมจริยธรรม ต. ปะลุรู อ. สุไหงปาดี จ. นราธิวาส นราธิวาส
อบต. มะรือโบตก การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. มะรือโบตก อ. ระแงะ จ. นราธิวาส นราธิวาส
ทต. กระโสม คุณธรรมจริยธรรม ต. ท่ากระโสม อ. ตะกั่วทุ่ง จ. พังงา พังงา
อบต. กะไหล การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. กะไหล อ. ตะกั่วทุ่ง จ. พังงา พังงา
ทต. ควนขนุน ลานวัฒนธรรม ต. ควนขนุน อ. ควนขนุน จ. พัทลุง 93110 พัทลุง
ทต. อ่างทอง การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. อ่างทอง อ. ศรีนครินทร์ จ. พัทลุง 93000 พัทลุง
ทม. พัทลุง คุณธรรมจริยธรรม ต. คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ. พัทลุง 93000 พัทลุง
ทต. รัษฎา การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม 17/10  ม. 3 ต. รัษฎา อ. เมือง จ. ภูเก็ต ภูเก็ต
ทต. ราไวย์ คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. ราไวย์ อ. เมือง จ. ภูเก็ต ภูเก็ต
คุณธรรมจริยธรรม
ทม. กะทู้ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 12  ม. 2  ถ. วิชิตสงคราม ต. กะทู้ อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต ภูเก็ต
ลานวัฒนธรรม
ทต. โกตาบารู การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน ต. โกตาบารู อ. รามัน จ. ยะลา ยะลา
ทน. ยะลา สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน อ. เมือง จ. ยะลา ยะลา
ทม. เบตง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม อ. เบตง จ.ยะลา ยะลา
อบต. ตาชี คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. ตาชี อ. ยะหา จ. ยะลา ยะลา
อบต. บ้านแหร การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. บ้านแหร อ. ธารโต จ. ยะลา ยะลา
อบต. บาละ ลานวัฒนธรรม ต. บาละ อ. กาบัง จ. ยะลา ยะลา
อบต. ปุโรง คุณธรรมจริยธรรม ต. ปุโรง อ. กรงปินัง จ. ยะลา ยะลา
อบต. นิคมพัฒนา การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ม. 3 ต. นิคมพัฒนา อ. มะนัง จ. สตูล สตูล
คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น
คุณธรรมจริยธรรม
ลานวัฒนธรรม
สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน
ทต. ตลาดไชยา สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน ต. ตลาดไชยา อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี 84110 สุราษฎร์ธานี
อบต. ชัยบุรี คุณธรรมจริยธรรม ต. ชัยบุรี อ. ชัยบุรี จ. สุราษฎร์ธานี 84210 สุราษฎร์ธานี
อบต. ลีเล็ด ลานวัฒนธรรม ต. ลีเล็ด อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี 84130 สุราษฎร์ธานี
อบต. เวียง การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. เวียง อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี 84110 สุราษฎร์ธานี
ทต. ไทรงาม สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน ต. ไทรงาม อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร 62150 กำแพงเพชร
ทต. พรานกระต่าย คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. ถ้ำทอง อ. พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร กำแพงเพชร
ทต. ระหาน คุณธรรมจริยธรรม ต. ละหาน อ. บึงสามัคคี จ. กำแพงเพชร กำแพงเพชร
ทต. สลกบาตร พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ต. สลกบาตร อ. ขาณุวรลักษณ์บุรี จ. กำแพงเพชร กำแพงเพชร
อบต. ดอกไม้ตก ลานวัฒนธรรม ต. ลานดอกไม้ตก อ. โกสัมพีนคร จ. กำแพงเพชร กำแพงเพชร
อบต. วังแขม การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. วังแขม อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร กำแพงเพชร
ทต. จันจว้า สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน ต. จันจว้า อ. แม่จัน จ. เชียงราย เชียงราย
ทต. ป่าแดด คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น  ม. 1 ต. ป่าแดด  อ. ป่าแดด จ. เชียงราย เชียงราย
อบต. ดอนศิลา การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. ดอนศิลา อ. เวียงชัย จ. เชียงราย เชียงราย
อบต. ทุ่งก่อ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ต. ทุ่งก่อ อ. เวียงเชียงรุ้ง จ. เชียงราย เชียงราย
อบต. แม่ข้าวต้ม การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน ต. แม่ข้าวต้ม อ. เมือง จ. เชียงราย เชียงราย
อบต. ศรีดอนมูล ลานวัฒนธรรม ต. ดอนศรีมูล อ. เชียงแสน จ. เชียงราย เชียงราย
อบต. หัวง้ม คุณธรรมจริยธรรม ต. หัวง้ม อ. พาน จ. เชียงราย เชียงราย
ทต. เชิงดอย ลานวัฒนธรรม 242/1  ม. 12 ต. เชิงดอย อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ 50220 เชียงใหม่
ทต. หนองป่าครั่ง การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม 15  ม. 3 ต. หนองป่าครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000 เชียงใหม่
ทต. หนองแหย่ง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ต. หนองแหย่ง อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 50210 เชียงใหม่
ทน. เชียงใหม่ การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน ต. ช้างม่อย อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50300 เชียงใหม่
อบต. เวียง คุณธรรมจริยธรรม ต. เวียง อ. ฝาง จ. เชียงใหม่ 50110  เชียงใหม่
อบต. สบเตี๊ยะ คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. สบเตี๊ยะ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ 50160 เชียงใหม่
ทต. แม่จะเรา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 279  ม. 2 ต. แม่จะเรา อ. แม่สอด จ. ตาก 63140 ตาก
ทต. แม่ต้าน คุณธรรมจริยธรรม ต. แม่ต้าน อ. ท่าสองยาง จ. ตาก 63150 ตาก
ทม. ตาก การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม 901 ถ. ตากสิน ต. ระแหง อ. เมือง จ. ตาก 63000 ตาก
อบต. เกาะตะเภา คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. เกาะตะเภา อ. บ้านตาก จ. ตาก ตาก
อบต. ตากตก ลานวัฒนธรรม  ม. 5 ถ. เจดีย์ยุทธหัตถี ต. ตากตก อ. บ้านตาก จ. ตาก 63120 ตาก
อบต. ประดาง การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน 387  ม. 3 ต. ประดาง  อ. กิ่งอำเภอวังเจ้า จ. ตาก ตาก
อบต. พระธาตุผาแดง สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน ต. พระธาตุผาแดง  อ.แม่สอด จ. ตาก 63110 ตาก
ทต. บางมะฝ่อ ลานวัฒนธรรม ต. บางมะฝ่อ อ. โกรกพระ จ. นครสวรรค์ นครสวรรค์
อบต. เปือ คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. เปือ อ. เชียงกลาง จ. น่าน น่าน
อบต. ขุนควร ลานวัฒนธรรม ต. ขุนควร อ. ปง จ. แพร่ พะเยา
อบต. ดอนศรีชุม คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. ดอนศรีชุม อ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา พะเยา
อบต. ทุ่งรวงทอง การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. ทุ่งรวงทอง อ. จุน จ.พะเยา พะเยา
ทต. โพทะเล ลานวัฒนธรรม ต. โพทะเล อ.โพทะเล จ. พิจิตร 66130 พิจิตร
ทต. สำนักขุนเณร พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 282  ม. 1 ถ. บางมูลนาก-วังงิ้ว ต. สำนักขุนเณร อ. ดงเจริญ จ. พิจิตร 66210 พิจิตร
ทต. หัวดง การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ถ.ภัทรพัฒนา ต. หัวดง อ. เมือง จ. พิจิตร  66000 พิจิตร
อบต. ท่าหลวง สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน  ม. 9 ต. ท่าหลวง อ. เมือง จ. พิจิตร 66000 พิจิตร
อบต. ป่ามะคาบ การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน ต. ป่ามะคาบ อ. เมือง จ. พิจิตร 66000 พิจิตร
อบต. วังกรด คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น 99  ม. 4 ต. วังกรด อ. บางมูลนาก จ. พิจิตร 66120 พิจิตร
อบต. วังทับไทร คุณธรรมจริยธรรม  ม. 1 ต. วังทับไทร อ. สากเหล็ก จ. พิจิตร 66160 พิจิตร
ทน. พิษณุโลก คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น 1299 ต. ในเมือง อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก
คุณธรรมจริยธรรม
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน
อบต. ชมพู การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. ชมพู อ. เนินมะปราง จ. พิษณุโลก พิษณุโลก
อบต. ท่าทอง ลานวัฒนธรรม ต. ท่าทอง อ.เมือง จ. พิษณุโลก พิษณุโลก
อบต. บ้านดง การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน ต. บ้านดง อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก พิษณุโลก
ทต. วิเชียรบุรี สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน ถ. บุษราคัม  ม. 13 ต. ท่าโรง อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
อบต. นางั่ว คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น 10  ม. 13 ถ. สระบุรี-หล่มสัก ต. นางั่ว อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
อบต. นาป่า พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  ม. 2 ต. นาป่า อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
อบต. ปากดุก คุณธรรมจริยธรรม  ม. 6 ต. ปากดุก อ. หล่มสัก  จ. เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
อบต. วังบาล การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน  ม. 10  ต.วังบาล อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
อบต. ศรีเทพ ลานวัฒนธรรม 264  ม. 2 ต. ศรีเทพ อ. ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ทต. ทุ่งโฮ้ง คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น ต. ทุ่งโฮ้ง อ. เมือง จ. แพร่ แพร่
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
อบต. พระหลวง การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. พระหลวง อ. สูงเม่น จ. แพร่ แพร่
อบต. หัวทุ่ง คุณธรรมจริยธรรม ต. หัวทุ่ง อ. ลอง จ. แพร่ แพร่
อบต. เหมืองหม้อ ลานวัฒนธรรม ต. เหมืองหม้อ อ. เมือง จ. แพร่ แพร่
สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน
อบต. ปางหมู การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน  อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอนต. ปางหมู แม่ฮ่องสอน
อบต. แม่สะเรียง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ต. แม่สะเรียง อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
ทต. ปงยางคก ลานวัฒนธรรม ต. ปงยางคก อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง ลำปาง
ทต. แม่เมาะ คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น 390  ม. 11 ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง 52220 ลำปาง
สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน
อบต. จางเหนือ คุณธรรมจริยธรรม ต. จางเหนือ อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง ลำปาง
อบต. ต้นธงชัย พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ต. ต้นธงชัย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง ลำปาง
อบต. วอแก้ว การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม 440  ม. 3 ต.วอแก้ว  อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง 52100 ลำปาง
ทต. ทุ่งหัวช้าง สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน ต. ทุ่งหัวช้าง อ. ทุ่งหัวช้าง จ. ลำพูน ลำพูน
ทต. บ้านธิ คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น 152  ม. 15 ต.บ้านธิ อ. บ้านธิ จ. ลำพูน 51180 ลำพูน
ทต. แม่แรง การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม 106  ม. 2 ต. แม่แรง อ. ป่าซาง จ. ลำพูน ลำพูน
ทต. ริมปิง การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน ต. ริมปิง อ. เมือง จ. ลำพูน ลำพูน
ทต. หนองล่อง คุณธรรมจริยธรรม  ม. 1 ต. หนองล่อง อ. กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จ. ลำพูน ลำพูน
ทต. อุโมงค์ ลานวัฒนธรรม ต. อุโมงค์  อ. เมือง จ. ลำพูน ลำพูน
ทต. ตลิ่งชัน คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น 40/3  ม. 5   ต. ตลิ่งชัน อ. บ้านด่านลานหอย จ. สุโขทัย 64140 สุโขทัย
ทต. ลานหอย คุณธรรมจริยธรรม 174/2  ม. 1 ต. ลานหอย อ. บ้านด่านลานหอย จ. สุโขทัย 64140 สุโขทัย
ทต. ศรีสำโรง ลานวัฒนธรรม 185/2  ม. 1 ต. คลองตาล อ. ศรีสำโรง จ. สุโขทัย 64120 สุโขทัย
ทต. หาดเสี้ยว การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม ต. หาดเสี้ยว อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 64130 สุโขทัย
อบต. ป่าแฝก พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ม. 6 ถ.สิงหวัฒน์ ต. ป่าแฝก อ. กงไกรลาศ จ. สุโขทัย 64170 สุโขทัย
อบต. วังตะคร้อ สื่อสารสนเทศและห้องสมุดชุมชน 1/5  ม. 4 ต. วังตะคร้อ อ. บ้านด่านลานหอย จ. สุโขทัย 64140 สุโขทัย
อบต. หนองหญ้าปล้อง การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน ม. 4 ซ.หนองจิกกรี ต. หนองหญ้าปล้อง อ. บ้านด่านลานหอย จ. สุโขทัย 64140 สุโขทัย
ทต. คุ้งตะเภา การส่งเสริมอาชีพศิลปะและวัฒนธรรม 3  ต. คุ้งตะเภา อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
ทต. ศรีพนมมาศ คลังสมองภูมิปัญญาท้องถิ่น 859 ถนนเขาน้ำตก ต. ศรีพนมมาศ อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
ทม. อุตรดิตถ์ คุณธรรมจริยธรรม ถนนประชานิมิต อ.เมือง จ. อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
อบต. นายาง ลานวัฒนธรรม ม. 3 ต. นายาง อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

ที่มา: สำนักส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com