«

»

มิ.ย.
29

รางวัลตลาดดีมีมาตรฐาน

รางวัลตลาดดีมีมาตรฐานเริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2547 จากมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2546 เพื่อรณรงค์และเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานอาหารไทยให้แพร่หลายเพื่อให้คนไทยได้บริโภคอาหารที่ถูกสุขอนามัยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้  ปี 2547 เป็นปีแห่งสุขภาพอนามัย

             กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางดำเนินการปรับปรุงสภาพของตลาดต่างๆ ทั้งในส่วนตลาดสดในกรุงเทพมหานคร ตลาดสดเทศบาล  และตลาดสดขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ตลอดจนกำหนดแนวทางการควบคุมดูแลและสนับสนุนตลาดเอกชนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ 

             กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงตลาดองค์กรปกครองท้องถิ่น โดยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเบื้องต้นรวม 6 ด้าน ได้แก่

  • ด้านสุขลักษณะทั่วไป 
  • ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
  • ด้านการจัดการน้ำเสีย 
  • ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
  • ด้านผู้จำหน่ายสินค้า 
  • ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ค้าและผู้ซื้อ

             องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ประกอบกิจการตลาดสดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเบื้องต้นดังกล่าว และจัดประกวดโดยมีรางวัลเพื่อให้การพัฒนาปรับปรุงตลาดเป็นไปอย่างจริงจังและต่อเนื่องและเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและจูงใจให้ผู้ประกอบกิจการตลาดสดในการที่จะพัฒนาปรับปรุงตลาดสดของตนให้มีมาตรฐานและถูกสุขลักษณะดีขึ้นตลอดไป

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลตลาดดีมีมาตรฐาน

ประจำปี 2547-2550

รายชื่อตลาด อำเภอ จังหวัด ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550
ตลาดสดมหาราช เมือง กระบี่ ที่ 1     ที่ 1
ตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมือง กาฬสินธุ์   ที่ 2 ที่ 3  
ตลาดศูนย์การค้าเมืองกำแพงเพชร เมือง กำแพงเพชร ที่ 3     ที่ 3
ตลาดสดเทศบาลเมืองขลุง ขลุง จันทบุรี   ที่ 1   ที่ 3
ตลาดสดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ปะทิว ชุมพร   ที่ 1   ที่ 2
ตลาดสดเทศบาลตำบลไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี     ที่ 2 ที่ 2
ตลาดสดรังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี ที่ 2 ที่ 1 ที่ 1 ที่ 2
ตลาดสดอุดมสุข กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี     ที่ 1 ที่ 1
ตลาดสดเทศบาลตำบลหัวดง เมือง พิจิตร   ที่ 1 ที่ 2 ที่ 2
ตลาดวังทองสามัคคี วังทอง พิษณุโลก     ที่ 2 ที่ 1
ตลาดสดเทศบาลตำบลดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร   ที่ 1   ที่ 3
ตลาดสดผังเมือง 4 เมือง ยะลา     ที่ 1 ที่ 1
ตลาดกลางผักและผลไม้ (ตลาดศรีเมือง) เมือง ราชบุรี ที่ 1     ที่ 1
ตลาดสดเทศบาลตำบลกำแพง ละงู สตูล   ที่ 3 ที่ 3  
ตลาดทะเลไทย เมือง สมุทรสาคร     ที่ 2 ที่ 2
ตลาดสดตระกูลสุข เมือง สระแก้ว ที่ 2 ที่ 3    
ตลาดสดคุณย่าทองใบ สำโรงทาบ สุรินทร์   ที่ 2 ที่ 3  
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com