«

»

มิ.ย.
29

รางวัล อปท. ดีเด่น ด้านสตรีและครอบครัว

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้เริ่มจัดกิจกรรมการประกาศเกียรติคุณ อปท. ที่มีผลงานดีเด่นด้านสตรีและครอบครัวเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2548 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เชื่อมโยงงานด้านพัฒนาสตรีและครอบครัวเข้าไว้ในแผนงาน โครงการด้านการพัฒนาสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ที่มีกิจกรรมดีเด่นจะได้รับการประกาศเกียรติคุณและได้รับมอบรางวัล

             ในครั้งแรก (พ.ศ. 2548) รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านสตรีและครอบครัวได้ตัดสินเฉพาะ อบต.ประเภทเดียวโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทั้ง 75 จังหวัด เป็นผู้รับสมัคร การคัดเลือกใช้เกณฑ์ชี้วัดระดับพื้นฐาน 8 ข้อ หลังจากนั้นจะส่งให้คณะกรรมการระดับจังหวัดซึ่งตั้งจากผู้แทนหน่วยงานภายในจังหวัดพิจารณาคัดเลือกอีกครั้งโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัดระดับพัฒนา จำนวน 11 ตัวชี้วัด ซึ่งผลการคัดเลือกปรากฎว่ามี อบต. ที่มีผลงานดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว จำนวน 52 แห่ง  และอบต.ที่มีผลงานดีด้านสตรีและครอบครัว  จำนวน 31 แห่ง  รวมทั้งหมด 83 แห่ง

             พ.ศ. 2549- 2550 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม อปท. ทุกประเภท ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการคัดเลือกและเพิ่มตัวชี้วัด อปท. ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประกอบด้วย

  • ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานด้านพัฒนาสตรี 11 ตัวชี้วัด
  • ตัวชี้วัดพื้นฐานด้านการพัฒนาครอบครัว 10 ตัวชี้วัด
  • ตัวชี้วัดขั้นพัฒนาด้านสตรี  16 ตัวชี้วัด 
  • ตัวชี้วัดขั้นพัฒนาด้านการพัฒนาครอบครัว 17 ตัวชี้วัด 

จำนวน อปท. ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตั้งแต่ พ.ศ. 2548-2552 สามารถสรุปได้ดังนี้

รางวัล ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553
ดี 30 15 14 35 36 49
ดีเด่น 52 24 24 14 13 8
ชมเชย 0 7 10 8 6 6
ดีเด่นต่อเนื่อง3 ปี 0 0 0 1 2 3
สุดยอด 0 0 0 0 4 5
รวม 82 46 48 58 61 71

ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว 

ประจำปี 2548-2553

รายชื่อ อปท.  อำเภอ  จังหวัด  ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553
ทต. สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี ดีเด่น          
อบต. ท่ามะกา ท่ามะกา ดี          
อบต. รางหวาย พนมทวน ดี          
อบต. หนองประดู่ เลาขวัญ     ดี ดี ดี ดี
ทต. ท่าไม้ ท่ามะกา       ชมเชย    
อบต. บ่อพลอย บ่อพลอย           ดี
ทต. นิคม สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ ดีเด่น ดี ชมเชย      
อบต. หนองอิเฒ่า ยางตลาด ดี          
อบต. หัวงัว ยางตลาด ดีเด่น ดีเด่น     ดี ดี
ทม. กาฬสินธุ์ เมือง     ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่นต่อเนื่อง 3 ปี
ทต. โพนทอง เมือง       ดี    
อบต. แม่ลาด คลองขลุง กำแพงเพชร     ดีเด่น ดี ดีเด่น ดี
อบต. สักงาม คลองลาน           ดี
อบต. วังชัย น้ำพอง ขอนแก่น ดี          
อบต. หนองโก กระนวน ดีเด่น          
ทต. หนองแก หนองเรือ   ดีเด่น        
อบต. บ้านผือ หนองเรือ       ดี   ดี
อบต. ห้วยเตย ซำสูง       ดี    
อบต. โนนข่า พล           ดี
อบต. เทพนิมิต โป่งน้ำร้อน จันทบุรี ดีเด่น          
อบต. หน้าประดู่ พานทอง ชลบุรี ดีเด่น ดี        
ทม. หนองปรือ บางละมุง   ชมเชย   ดี ดีเด่น ดี
ทม. บ้านบึง บ้านบึง           ดี
อบต. พลูดาหลวง สัตหีบ           ชมเชย
ทต. สรรคบุรี สรรคบุรี ชัยนาท ดี          
ทต. หนองแซง หันคา ดีเด่น          
อบต. หนองน้อย วัดสิงห์ ดี          
อบต. ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ ดีเด่น          
อบต. บ้านควน หลังสวน ชุมพร ดี          
อบต. ต้า ขุนตาล เชียงราย ดี          
อบต. เวียงชัย เวียงชัย ดีเด่น          
อบต. สันสลี เวียงป่าเป้า ดีเด่น   ดีเด่น ดี ดีเด่น ดี
ทต. แม่สาย แม่สาย       ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น
ทต. เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่นต่อเนื่อง3 ปี สุดยอด  
อบต. ดอนแก้ว แม่ริม ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่นต่อเนื่อง3 ปี สุดยอด สุดยอด
อบต. บ้านแหวน หางดง ดีเด่น          
ทต. สุเทพ เมือง     ดี      
ทต. ไชยปราการ ไชยปราการ       ดี ดีเด่น ดี
ทต. ป่าไผ่ สันทราย       ชมเชย    
ทต. แม่วาง แม่วาง         ดี ชมเชย
ทต. หนองป่าครั่ง เมือง         ดีเด่น  
ทน. ตรัง เมือง ตรัง       ดีเด่น ดีเด่น ดี
อบต. บ้านพร้าว บ้านนา นครนายก         ดี ดี
อบต. บางช้าง สามพราน นครปฐม ดีเด่น ดีเด่น ดี      
อบต. บางปลา บางเลน ดีเด่น          
อบต. สนามจันทร์ เมือง ดีเด่น          
ทต. ธรรมศาลา เมือง   ดีเด่น   ดี    
อบต. นามะเขือ ปลาปาก นครพนม ดี          
อบต. พุ่มแก นาแก ดีเด่น          
อบต. กุดฉิม ธาตุพนม     ชมเชย      
อบต. บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา ดี          
อบต. วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว   ดี ชมเชย      
อบต. สำนักตะคร้อ เทพารักษ์     ชมเชย      
อบต. ตะคุ ปักธงชัย       ดีเด่น ดี ดี
อบต. ปริก ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช   ดี        
อบต. บ้านลำนาว บางขัน     ดีเด่น ชมเชย ดี  
อบต. โพธิ์ทอง ท่าศาลา       ชมเชย    
อบต. ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์ ดี   ดี ดี   ดี
อบต. หนองบัว หนองบัว ดีเด่น ดีเด่น   ดี ดี  
อบจ. นครสวรรค์ เมือง         ชมเชย  
ทน. นครสวรรค์ เมือง         ดี ดี
ทน. นนทบุรี เมือง นนทบุรี     ดีเด่น ดี ดี ดีเด่น
อบต. บางรักพัฒนา บางบัวทอง       ดี ดี  
อบต. ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน ดีเด่น          
อบต. เปือ เชียงกลาง ดี ดีเด่น ดีเด่น ดี ดี ดี
อบต. ผาสิงห์ เมือง ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่นต่อเนื่อง 3 ปี สุดยอด สุดยอด
ทม. น่าน เมือง           ดี
อบต. หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ ดีเด่น   ดี ดี ดีเด่น ดี
อบต. ประทัดบุ ประโคนชัย     ดี      
อบต. พุทไธสง พุทไธสง   ชมเชย        
ทต. ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์         ดีเด่น ดี
อบต. แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี   ชมเชย        
อบต. ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ     ชมเชย ดี ดี  
อบต. นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี           ดี
อบต. ตลาดเกรียบ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ดีเด่น ดี ดี ดี ดี ดีเด่น
อบต. ศาลาลอย ท่าเรือ ดี          
อบต. หน้าโคก ผักไห่ ดี          
ทต. พระอินทราชา บางปะอิน       ดี    
ทต. ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง         ดี  
อบต. วังกรด บางมูลนาก พิจิตร     ชมเชย ดี ดี ดีเด่น
ทม. ตะพานหิน ตะพานหิน       ดี   ดี
ทต. ปลักแรด บางระกำ พิษณุโลก   ดี        
ทน. พิษณุโลก เมือง   ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่นต่อเนื่อง3 ปี สุดยอด
ทต. บางระกำ บางระกำ     ดีเด่น      
อบต. ป่าแดง ชาติตระการ         ชมเชย  
ทม. หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์   ดีเด่น        
ทต. บ้านต้ำ เมือง พะเยา ดีเด่น          
ทต. บ้านเหล่า แม่ใจ ดีเด่น ดี ดีเด่น ดี    
อบต. ผาช้างน้อย ปง ดีเด่น          
อบต. แม่นาเรือ เมือง   ดีเด่น ดีเด่น ดี    
ทต. บ้านต๋อม เมือง     ดี ดี ดีเด่น ดีเด่น
อบจ. ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต     ดี      
ทน. ภูเก็ต เมือง           ดี
อบต. มิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม ดี          
อบต. วังแสง แกดำ ดีเด่น ดี ดี ชมเชย ดี ดี
อบต. ยาง บรบือ         ดี ดี
ทต. เชียงยืน เชียงยืน       ดี ดี ดี
ทต. นาเชือก นาเชือก         ดี ดี
อบต. เขวาไร่ โกสุมพิสัย           ดี
ทต. บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร ดีเด่น          
อบต. หนองแคน ดงหลวง ดีเด่น ดีเด่น ชมเชย      
อบต. หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ ดี          
อบต. กกแดง นิคมคำสร้อย       ดี ดี  
อบต. ลำพระยา เมือง ยะลา ดีเด่น          
ทม. เบตง เบตง           ดี
อบต. สามแยก เลิงนกทา ยโสธร ดี ดี        
ทต. นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด       ดีเด่น   ดีเด่น
อบต. หาดส้มแป้น เมือง ระนอง ดีเด่น ดีเด่น        
อบต. บางบุตร บ้านค่าย ระยอง ดี   ดีเด่น      
อบต. พนานิคม นิคมพัฒนา ดีเด่น          
อบต. พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ดี   ดี ดี ดี ดี
ทต. จอมพลเจ้าพระยา ปลวกแดง       ดี    
อบต. เชิงเนิน เมือง           ชมเชย
ทต. ประสาทสิทธิ์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี ดีเด่น          
ทต. สวนผึ้ง สวนผึ้ง   ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่นต่อเนื่อง 3 ปี สุยอด
ทต. โคกตูม เมือง ลพบุรี         ชมเชย  
อบต. พิชัย เมือง ลำปาง ดี ดีเด่น ดีเด่น ดี    
อบต. แม่ถอด เถิน ดีเด่น     ชมเชย    
ทต. เกาะคา เกาะคา     ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่นต่อเนื่อง 3 ปี
อบจ. ลำปาง เมือง   ดีเด่น ดีเด่น      
ทม. เขลางค์นคร เมือง         ดี ดี
ทต. ห้างฉัตร ห้างฉัตร           ดี
อบต. ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน ดี          
อบต. บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ดี          
อบต. ห้วยยาบ บ้านธิ ดีเด่น   ชมเชย      
ทต. บ้านกลาง เมือง     ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่นต่อเนื่อง 3 ปี
อบต. ป่าสัก เมือง     ชมเชย      
ทต. อุโมงค์ เมือง           ดี
ทต. นาด้วง นาด้วง เลย       ดี ดี ดี
อบต. นาแขม เมือง           ดี
ทต. เชียงคาน เชียงคาน           ดี
อบต. ดองกำเม็ด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ดีเด่น ชมเชย        
อบต. แต้ อุทุมพรพิสัย ดีเด่น          
อบต. อีเซ โพธิ์ศรีสุวรรณ           ดี
อบต. แร่ พังโคน สกลนคร   ดีเด่น ดี      
ทต. วานรนิวาส วานรนิวาส       ดี   ดี
ทต. น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น สุดยอด สุดยอด
ทต. สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย   ดี ดีเด่น   ดี ดี
อบต. จะโหนง จะนะ   ชมเชย        
ทต. กำแพงเพชร รัตภูมิ         ดี  
อบต. ขอนคลาน ทุ่งหว้า สตูล ดีเด่น          
อบต. ย่านซื่อ ควนโคน ดี          
อบต. สตูล เมือง       ชมเชย    
อบต. ควนสตอ ควนโดน         ดี  
อบต. บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ ดีเด่น     ดีเด่น   ดี
อบต. บางโปรง เมือง ดีเด่น          
อบต. ไผ่ขวาง บ้านหมอ สระบุรี   ดี        
ทต. วังทอง วังสมบูรณ์ สระแก้ว ดีเด่น          
อบต. คลองหาด คลองหาด ดี          
อบต. ทัพราช ตาพระยา ดี         ชมเชย
อบต. หนองแวง โคกสูง   ชมเชย        
อต. หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร   ดีเด่น ดี ชมเชย ดี ดี
ทต. โคกครามพัฒนา บางปลาม้า สุพรรณบุรี ดี   ดีเด่น      
อบต. บางงาม ศรีประจันต์ ดีเด่น          
อบต. ไร่รถ ดอนเจดีย์ ดีเด่น ดี       ชมเชย
อบต. ประศุก อินทร์บุรี สิงห์บุรี       ดี ดี  
ทต. ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย ดีเด่น          
อบต. ดงเดือย กงไกรลาศ ดีเด่น          
อบต. หนองจิก คีรีมาศ ดีเด่น ดีเด่น   ดี    
อบต. เมืองบางขลัง สวรรคโลก         ดี ดี
อบต. วังลึก ศรีสำโรง           ดี
ทม. ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี       ดี   ชมเชย
ทต. กันตวจระมวล ปราสาท สุรินทร์   ดี ดีเด่น ดี ดี ดี
อบต. สำเภาลูน บัวเชด       ดีเด่น    
อบจ. หนองคาย เมือง หนองคาย   ดี        
อบต. สีกาย เมือง         ดี ดี
ทต. ศรีพนา เซกา         ชมเชย ดี
ทต. นาดี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู     ชมเชย      
อบต. คลองวัว เมือง อ่างทอง ดี          
อบต. โคกพุทธา โพธิ์ทอง ดี          
อบต. ชัยฤทธิ์ ไชโย ดี         ดีเด่น
อบต. สีบัวทอง แสวงหา       ดีเด่น ดี ดีเด่น
อบต. เอกราช ป่าโมก         ชมเชย  
อบต. แชแล กุมภวาปี อุดรธานี ดีเด่น          
ทต. ไชยวาน ไชยวาน   ดีเด่น        
ทต. ทุ่งฝน ทุ่งฝน   ชมเชย        
ทต. ศรีธาตุ ศรีธาตุ           ดี
อบต. ทุ่งยั้ง ลับแล อุตรดิตถ์         ดี ดี
อบต. หาดสองแคว ตรอน         ดี  
อบต. ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี ดีเด่น          
อบต. ท่าโพ หนองขาหย่าง ดีเด่น          
อบต. ประดู่ยืน ลานสัก ดีเด่น          
อบต. ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี ดีเด่น          
อบต. นาเรือง นาเยีย ดี          
อบต. ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ ดีเด่น          
ทต. นาเยีย นาเยีย   ดีเด่น     ดี ดี
ทต. ปทุม เมือง   ดี ดี ดี ดี  
อบต. ดอนจิก พิบูลมังสาหาร   ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่น ดีเด่นต่อเนื่อง 3 ปี สุดยอด
อบต. เซเป็ด ตระการพืชผล         ชมเชย  
อบต. แมด ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ดี          
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com