«

»

มิ.ย.
29

รางวัล อปท. ด้านการป้องกันการทุจริต

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจึงได้พิจารณาให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต รวมทั้งเพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่รู้จักยกย่องของสังคม

             คุณสมบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำเสนอผลงาน

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีพฤติการรณ์น่าเชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการทุจริตหรือมีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงิน ทรัพย์สินของทางราชการ

             การพิจารณาการตัดสินให้รางวัล

             การพิจารณาดำเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ การประเมินจากเอกสาร และการประเมินภาคสนามโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับการประเมินภาคสนามต้องผ่านการประเมินจากเอกสารตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯกำหนดก่อน

             การประเมินจากเอกสารจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการ ในประเด็นดังนี้

 • การส่งเสริมการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง การเก็บภาษีและรายได้อื่น การปรับกระบวนการทำงานและการบริการประชาชนเพื่อป้องกันการทุจริตและบทบาทของสภาท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต
 • การส่งเสริมทัศนคติและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ภายในและภายนอกองค์กร ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่น กลุ่มสมาชิกสภาท้องถิ่น กลุ่มองค์กรชุมชนและประชาชน และกลุ่มธุรกิจเอกชน
 • การส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับประชาชน การจัดให้มีช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหลากหลายช่องทางเผยแพร่ การเผยแพร่เอกสารข้อมูลที่จำเป็นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 การจัดให้มีกิจกรรมกระตุ้นให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับรู้ข่าวสารการจัดให้มีกลไกดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
 • การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารการป้องกันการทุจริตและการเฝ้าระวังตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย กลุ่มองค์กรชุมชนและประชาชน กลุ่มภาคราชการ กลุ่มภาคธุรกิจเอกชน และกลุ่มสถาบันศาสนา มูลนิธิ สมาคม

             หลักเกณฑ์การพิจารณาเอกสาร

             พิจารณาจากใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้มีมาตรการ แนวทาง โครงการ กิจกรรม หรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อป้องกันการทุจริตในกรณีต่างๆ ที่กำหนดจริงทั้งนี้ในคำอธิบายนั้นต้องแสดงให้เห็นถึงประด็นสำคัญดังนี้

 • ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และนวัตกรรม
 • ความยากง่ายของการดำเนินกิจกรรม
 • ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ
 • เกิดผลต่อการป้องกันการทุจริต
 • ความยั่งยืนของกิจกรรม
 • ประโยชน์ที่มีต่อประชาชนและชุมชน

             การประเมินภาคสนาม ดำเนินการโดยประเมินจากการตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการสอบถามประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

             รางวัล

             แบ่งเป็น 2 ประเภท

 1. รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติของประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมเงินสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริต ดังนี้
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร      2 รางวัล ๆ ละ     300,000  บาท
 • เทศบาล/เมืองพัทยา                                              2 รางวัล ๆ ละ     300,000  บาท
 • องค์การบริหารส่วนตำบล                                       5 รางวัล ๆ ละ     300,000  บาท

2.   รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริต  จะได้รับเกียรติบัตรของสำนักงาน  ป.ป.ช.

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต

ประจำปี 2552 – 2553

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด ประเภทรางวัล พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553
ทม.  กาฬสินธุ์ เมือง กาฬสินธุ์ โล่เชิดชูเกียรติ - ดีเด่น
อบต.  คำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น โล่เชิดชูเกียรติ - ดีเด่น
ทต.  เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย โล่เชิดชูเกียรติ - ดีเด่น
อบต.  ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ โล่เชิดชูเกียรติ ดีเด่น -
อบต. สมอแข เมือง พิษณุโลก โล่เชิดชูเกียรติ - ดีเด่น
อบต. ปากโทก เมือง พิษณุโลก โล่เชิดชูเกียรติ - ดีเด่น
ทต. บ้านกลาง เมือง ลำพูน โล่เชิดชูเกียรติ ดีเด่น ดีเด่น
อบจ. แม่ฮ่องสอน เมือง แม่ฮ่องสอน โล่เชิดชูเกียรติ - ดีเด่น
ทม. ท่าข้าม พุนพิน สุราษฏร์ธานี โล่เชิดชูเกียรติ ดีเด่น -
อบจ. ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต โล่เชิดชูเกียรติ ดีเด่น -
ทต.  หนองบัว เมือง กาญจนบุรี เกียรติบัตร - ดี
อบจ. ตรัง เมือง ตรัง เกียรติบัตร ดี ดี
อบจ. พัทลุง เมือง พัทลุง เกียรติบัตร - ดี
ทม. พัทลุง เมือง พัทลุง เกียรติบัตร ดี ดี

 ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.)

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com