เอกสารวิชาการ

คู่มือการบริหารจัดการ อปท.

View page »

งานวิจัย

View page »

งานศึกษาของสถาบันพระปกเกล้า

View page »

บทความวิชาการ

บทความที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลำดับ ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง แหล่งที่มา 1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการปกครองท้องถิ่น รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญและคณะ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ. 2548 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2548) บรรเจิด เจริญเวช วารสารการพัฒนาส่วนท้องถิ่น ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 กันยายน-ธันวาคม 2552 3 การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล :กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบ้านฉาง (2547) สุภัทรมาศ จริยเวชช์วัฒนา สาขาวิชานโยบายสาธารณะ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 4 การนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณี เทศบาลนครนนทบุรี (2550) บุญฤทธิ์ เกตุจำนงค์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 5 บทวิเคราะห์การกาหนดนโยบาย แผนงานโครงการด้านการจัดสรรทรัพยากร องค์การบริหารส่วนตาบลบึงคาพร้อย อาเภอลาลูกกา (2554) ระพีพัฒน …

View page »

บทความเสียงจากชุมชน คน พช.

ระบบการบริหารของประเทศไทย(1) ระบบการบริหารของประเทศไทย (2) ระบบการบริหารของประเทศไทย (จบ) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 2 หญิงเก่งในงานพัฒนาชุมชน สังคมไทยต้องการ ความสุข หรือ ความเจริญ (1) สังคมไทยต้องการ ความสุข หรือ ความเจริญ (2) กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ข้อมูล จปฐ. ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต และคุณภาพการพัฒนาชนบทไทย การบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ (1) การบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ (2) การบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ (3) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต แก้หนี้นอกระบบ อย่างยั่งยืนที่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ทางเลือกหนึ่งของการแก้หนี้นอกระบบ 1 ทศวรรษ ของผลิตภัณฑ์ OTOPก้าวย่างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน แผนชุมชน แผนของประชาชนรากฐานของแผนทุกระดับของประเทศ พระอัจฉริยภาพในการพัฒนาชุมชนที่บ้านยาง ลุ่มน้ำแม่งอน ข้อเท็จจริงที่ควรรู้เกี่ยวกับครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 1 ข้อเท็จจริงที่ควรรู้เกี่ยวกับครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 2 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว …

View page »

ประชาคมท้องถิ่น รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม

54-01-07จับตาแก้ไขรัฐธรรมนูญ 54-01-14ชุมชนท้องถิ่นสวัสดิการ ทางรอดสังคมไทย 54-01-21สหกรณ์บริการบ้านเอื้ออาทร 54-01-28มาตรการผังเมือง บนซากปรักหักพัง 54-02-04บทเรียนความเข้มแข็งของชุมชนไม้เรียง 54-02-11ความสำเร็จของนโยบายรัฐบาล 54-02-25ปัญหาที่ดำรงอยู่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 54-03-04ข้อเสนอการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 54-03-18อปท.จะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้อย่างไร 54-04-01บทเรียนนวัตกรรมท้องถิ่นและการบริการสาธารณะ 54-04-22ปัญหาของสภาองค์กรชุมชนตำบล 54-04-29ประชาธิปไตยท้องถิ่นที่ยิ่งใหญ่กว่าประชาธิปไตยชาติ 54-05-13ร่างกฎหมายท้องถิ่น ตายแล้ว 54-05-27บทเรียนรู้เทศบาล Murnau จากเยอรมนี 54-06-03ยุทธศาสตร์ทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 54-06-10อปท.จะเป็นรากฐานประชาธิปไตยได้อย่างไร 54-06-17จุดยืน อปท.ที่มีต่อการเลือกตั้ง 54-07-01ทวนความทรง ก่อนการเลือกตั้ง 54-07-08คนชนบทหรือคนเมืองใครตั้งรัฐบาล 54-07-29หมายเหตุข้าราชการส่วนท้องถิ่น 54-08-05การค้นหาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 54-08-12เลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี:อปท.ท่านอยู่กลุ่มใด? 54-08-26การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 54-09-02ร่วมกันสร้างประชาธิปไตยชุมชน 54-09-16 ฤาการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน อปท. จะเป็นเพียงพิธีกรรม 54-09-23การออกกฎระเบียบการอยู่ร่วมกันของคนชุมชนตำบลเวียงเหนือ 54-09-30มาตรฐานการบริหารงานด้านความโปร่งใสใน อปท. 54-10-079 ปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทบทวน รื้อสร้าง 54-10-14การสร้างสังคมรักการอ่านโดยท้องถิ่น 54-10-21ฤาถึงคราววาระแห่งชาติว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำ 54-11-04การพัฒนาประเทศเติบโตบนความสูญเสีย 54-11-18น้ำใจองค์กรท้องถิ่นเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 54-11-25สิทธิประชาชนที่ฟ้องร้องรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ 54-12-09การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง 54-10-23อาสาสมัครดูแลผู้ด้อยโอกาสขององค์กรของชุมชนท้องถิ่น 53-01-01การเปิดเผยข้อมูลบุคคลสาธารณะ 53-01-08ไทยเข้มแข็ง วาทกรรมใหม่ …

View page »

มาตรฐานการบริการสาธารณะ

View page »

รวมงานเขียนนายแพทย์ ประเวศ วะสี

ชื่อบทความ การพัฒนาต้องเอาวัฒนธรรมเป็นตัวตั้ง องค์กรชุมชนกับกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนหัวใจของการพัฒนา กระบวนการนโยบายสาธารณะ ( Public Policy Process ) อนาคตของประเทศไทยอยู่ที่การเติบโตทางปัญญาไม่ใช่เติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สุขภาวะชุมขนเป็นรากฐานของสุขภาวะทั้งมวล เศรษฐกิจพอเพียงภาคปฏิบัติ การพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งจังหวัด คนไทยปฏิรูปการเมืองได้ เศรษฐกิจแห่งการพึ่งตนเอง ความเข้มแข็งจากฐานล่าง ความเข็มแข็งของเศรษฐกิจพื้นฐานทางรอดของสังคมไทย GDH สำคัญกว่า GDP ยุทธศาสตร์ อบต : จุดเปลี่ยนประเทศไทย สังคมไทยไม่สามารถฝ่าวิกฤตได้ในรูปเดิมจำเป็นต้องปฏิรูปสังคมโดยรอบด้าน ระบบข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารเพื่อสุขภาพ สร้างคุณค่าความเป็นคน สร้างสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง กระบวนทรรศน์ใหม่ในการพัฒนาประเทศไทย ท้องถิ่นเข้มแข็ง แนวทางใหม่ในการพัฒนาประเทศ สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ การมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่คือรากฐานของความร่มเย็นเป็นสุข ยุทธศาสตร์แก้ความยากจนอย่างบูรณาการ ปฏิรูปประเทศไทย รายการเรื่องที่ควรปฏิรูป ร่าง ข้อเสนอ ปฏิรูปประเทศไทย ประชาชน ปฏิรูปประเทศไทย ร่างเสนอเพื่อพิจารณาร่วมกัน เครือข่ายสันติวิธีและความสมานฉันท์แห่งชาติ การเมืองใหม่ ที่ไม่ใช่เงินเป็นใหญ่ “เมื่อทุนขนาดใหญ่เข้าสู่การเมือง ประชาธิปไตยก็กลายเป็นธนาธิปไตย” การพัฒนาอย่างบูรณาการเต็มพื้นที่จังหวัด กับ หนึ่งมหาวิทยาลัยต่อหนึ่งจังหวัด การเมืองภาคประชาชนกับภารกิจ ๘ ประการ การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน …

View page »

รายงานการศึกษา

กรณีศึกษานวัตกรรมการพัฒนาโดยชุมชนท้องถิ่น 1. การจัดการองค์กร 2. การมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตชุมชน 3 การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่น 4. การเงินชุมชน 5. เศรษฐกิจครัวเรือนชุมชน 6. การท่องเที่ยวโดยชุมชน 7. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 8. การสร้างสัมมาชีพในชุมชน 9. การสื่อสารชุมชน 10. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน 11. การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือกของชุมชน 12. สวัสดิการสังคม 13. การสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยชุมชนท้องถิ่น

View page »

สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง สถาบันวิถีใหม่

1 วิธีใช้สื่อการเรียนรู้ 2 ด้านการศึกษา 3 ด้านการสาธารณสุข 4 ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 5 ด้านการบริหารงานคลังท้องถิ่น 6 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 7 ด้านการเมืองและการมีส่วนร่วม 8 ด้านการบริหารการจัดการทั่วไป 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในชุมชน 10 ด้านการจัดสวัสดิการสังคมและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 11 ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 12 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 13 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

View page »

เจาะประเด็นร้อน อปท.

49-11-24 กกถ.จี้ประปาชนบท ถ่ายโอนลงท้องถิ่น 52-1-1 ชำแหละปัญหาทุจริต คอร์รัปชั่นปี52 52-8-14 จับตากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เคลื่อนไหว 52-8-21 นานาทรรศนะ ปลดล็อกผู้บริหารท้องถิ่นนั่งเกิน 2 วาระ 52-8-28 ทุจริตจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 52-9-4 การส่งเสริมและเผยแพร่วัตกรรมท้องถิ่น 52-9-11 หนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนึ่งตัวอย่างที่ดี 52-9-25 ก้าวย่างกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นสู่ทศวรรษใหม่ 52-10-2 การสำรวจนวัตกรรมท้องถิ่นที่โดดเด่น 52-10-16 ปลดล็อกผู้บริหารท้องถิ่น ใครได้ ใครเสีย 52-10-23 เวทีปรึกษาหารือในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 52-10-30 การปฏิรูป-รื้อ-สร้างองค์กรท้องถิ่นใหม่ 52-11-6 การสร้างภูมิคุ้มกันในองค์กรท้องถิ่น 52-11-13 การมีส่วนร่วมในองค์กรท้องถิ่น ฤาจะเป็นเพียงวาทกรรม 52-11-20 เผยจุดอ่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 52-11-27 ผู้ว่าฯกทม. กับการจัดระเบียบสนามหลวง 52-12-10 ทุนในสังคมไทยที่หายไป 52-12-11 งานด้านผู้ด้อยโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 52-12-18 การเสริมสร้างธรมาภิบาลท้องถิ่น 52-12-25 ประชาธิปไตยท้องถิ่น 53-1-1 การเปิดเผยข้อมูลบุคคลสาธารณะ 53-1-8 …

View page »

โครงการ คู่คิดมิตรแท้ อปท.

โครงการ คู่คิดมิตรแท้ อปท.

View page »

ใส่ความเห็น

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com