บทความวิชาการ

บทความที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับ ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง แหล่งที่มา
1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการปกครองท้องถิ่น รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญและคณะ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ. 2548 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2548) บรรเจิด เจริญเวช วารสารการพัฒนาส่วนท้องถิ่น ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 กันยายน-ธันวาคม 2552
3 การบริหารจัดการเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล :กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบ้านฉาง (2547) สุภัทรมาศ จริยเวชช์วัฒนา สาขาวิชานโยบายสาธารณะ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 การนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณี เทศบาลนครนนทบุรี (2550) บุญฤทธิ์ เกตุจำนงค์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 บทวิเคราะห์การกาหนดนโยบาย แผนงานโครงการด้านการจัดสรรทรัพยากร องค์การบริหารส่วนตาบลบึงคาพร้อย อาเภอลาลูกกา (2554) ระพีพัฒน ภาสบุตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6 แบบสำรวจความต้องการและความคาดหวังขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและนํ้าเสียชุมชน ของกรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ
7 แนวทางการสร้างความเป็นเลิศ (Best Practice) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี : กรณีศึกษาเทศบาลนครยะลา และเทศบาลนครนนทบุรี (2551) เมธาวี ฐานกุล สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
8 คู่มือการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. (ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน) (2549) คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.)
9 Local Government and Human Rights: Doing Good Service (2005) International Council on Human Rights Policy
10 A Users’ Guide to Measuring Local Governance UNDP Oslo Governance Centre
11 Local Government in Japan (2004) Council of Local Authorities for International Relations
12 Local Government Initiative:Pro-Poor Infrastructure and Service Delivery in Rural Asia: A synthesis of case studies (2004) Roger Shotton United Nations Capital Development Fund
13 The Local Government Customer Service Benchmark Report Part C: Website Usability (2005) Mystery Shoppers Ltd
14 Service Indicators in Local Authorities 2008 The Local Government Management Services Board: Ireland
15 Strong Local Leadership –Quality Public Services (2001) Department for Transport, Local Government and the Regions
16 (ร่าง) พระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานคร
17 การกระจายอำนาจไทยก้าวหน้าหรือถอยหลัง กรณีเชียงใหม่มหานคร
18 การปกครองส่วนท้องถิ่นมีวิวัฒนาการที่ยาวนาน และในช่วงเวลาต่างๆก็มีความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน
19 คนเชียงใหม่พร้อมจัดการตนเองเดินหน้ารวบรวมชื่อเสนอพ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร
20 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ชี้ข้อจำกัด คณะราษฎร ไม่กระจายอำนาจ-ฐานหนุนแคบ
21 นักการเมืองใต้แนะแก้รัฐธรรมนูญ เลือก ส.ส., ส.ว. คำนวณสัดส่วนกลุ่มชาติพันธุ์
22 แบบฟอร์มลงชื่อพรบเชียงใหม่มหานคร
23 ผลศึกษา 11 พื้นที่โฉนดชุมชน
24 พรบ.เชียงใหม่มหานคร ขุนนางเอ็นจีโอและยุทธศาสตร์ประชาธิปไตย
25 รากฐานประชาธิปไตยและพื้นที่ทางการเมืองของประชาชน ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
26 ศักยภาพในการสร้างองค์กรของสังคมท้องถิ่นในการพัฒนาชนบท
27 อภิชาต สถิตนิรามัย 80 ปี 2475 คลื่นประชาธิปไตยลูกที่สาม
28 อภิเชต ผัดวงค์ เชียงใหม่มหานคร จากมุมมองของคนท้องถิ่น

NameSizeHits
NameSizeHits
วารสารธรรมศาสตร์
วารสารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 25501.6 MB810
วารสารธรรมศาสตร์ การจัดการความรู้ของท้องถิ่น2.7 MB795
วารสารธรรมศาสตร์ การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น2.6 MB1668
วารสารธรรมศาสตร์ บทนำ3.5 MB678
วารสารธรรมศาสตร์ธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โกวิทย์ พวงงาม)4.9 MB1540

NameSizeHits
NameSizeHits
บทความอื่น ๆ
ความเกี่ยวข้องกันระหว่างผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นและการท่องเที่ยว125.2 KB825
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของชุมชน9.1 MB706

 

ใส่ความเห็น

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com