วัตถุประสงค์ของโครงการ

1        จัดทำฐานข้อมูล อปท. ประจำปีที่สามารถดึงข้อมูลของ อปท.ที่มีอยู่กระจัดกระจายจากฐานข้อมูลราชการ

2        เพื่อรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ อปท. ที่มีอยู่ โดยจัดเป็นหมวดหมู่ในเว็บท่าเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง

3        เพื่อจัดเก็บสารสนเทศโดยคำนึงถึงหน้าที่ การให้บริการ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับผ่านเว็บไซต์

4        เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ของงานวิจัย รายงานผลการศึกษา แนวการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ที่เกี่ยวข้องกับ อปท.

5        เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย ผู้ปฏิบัติงาน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้สนใจผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บบอร์ด ชุมชนนักปฏิบัติ Forum สารานุกรมเสรี หรือวิกิพิเดีย และเครือข่ายสังคม (Social Network) ต่างๆ

6        จัดเก็บสถิติที่สำคัญ

7        เชื่อมโยงเว็บไซต์ต่างๆ ของหน่วยงานของ อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8        ใช้ฐานข้อมูลที่ปรับแล้วจัดลำดับศักยภาพของ อปท.

ทั้งนี้ตั้งแต่ข้อ 3 เป็นต้นไปจะเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเครือข่ายของ สสส.

ใส่ความเห็น

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com