ขอบเขตการดำเนินงาน

ระบบสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันจะพัฒนาขึ้นโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อ

  1. จัดทำฐานข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน และดัชนีชี้วัดที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงสารสนเทศและบริการของ อปท.
  2. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการใช้แนวคิดการพัฒนาเว็บในลักษณะ Web  2.0 ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการมีปฏิสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายทางสังคมต่างๆ
  3. จัดเก็บ รวบรวมองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
  4. นำข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลมาใช้เปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmark) เพื่อเพิ่มศักยภาพและจัดลำดับของหน่วยงาน อปท. และการผนึกกำลัง (Synergy) ของ อปท.

จากการศึกษาระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในประเทศไทย และระบบสารสนเทศของรัฐบาลในต่างประเทศสามารถแบ่งประเด็นหลักในการพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันได้เป็น 9 ด้าน ดังนี้ (ตารางที่ 1.1)

1)  ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน

2)  สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Local Government)

3)  สารสนเทศเพื่อการบริการประชาชนในภาพรวม (e-Services)

4)  องค์ความรู้ของงานวิจัย รายงานผลการศึกษา แนวการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ที่เกี่ยวข้องกับ อปท. (Knowledge Management) เช่น ด้าน แผนงาน การจัดการ การถ่ายโอน

5) องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย ผู้ปฏิบัติงาน และผู้สนใจผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บบอร์ด กระดานแลกเปลี่ยนบทเรียน สารานุกรมเสรี หรือวิกิพีเดีย และเครือข่ายสังคม (Social Network) ต่างๆ คู่คิดมิตรแท้ อปท.

6) เอกสารวิชาการ ได้แก่ รายงานการศึกษา บทความวิชาการ บทความจากหนังสือพิมพ์

7) จัดเก็บสถิติที่สำคัญ เพื่อทำการเปรียบเทียบสมรรถนะและจัดลำดับ

8 )  เชื่อมโยงเว็บไซต์ต่างๆ ของหน่วยงานของ อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9) อื่นๆ เช่น News / ประเด็นร้อน Download สายด่วน Call Center แผนที่ ที่อยู่ ติดต่อ

ตารางที่ 1.1 โครงสร้างระบบสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน

ส่วนที่  ข้อมูลหลัก  รายละเอียด 
1 ข้อมูล สารสนเทศพื้นฐาน –ข้อมูลพื้นฐานประเทศไทย–  ข้อมูลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น–  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งมติ ครม. –  ข้อมูลการบริหารราชการส่วนกลาง
–  ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
2 สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        (e-Local Government) –  ข้อมูลการบริหารราชการส่วนภูมิภาค–  ข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น–  ข้อมูลเทศบาล–  ข้อมูลกรุงเทพมหานคร –  ข้อมูลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
–  ข้อมูลองค์การบริหารส่วนจังหวัด–  ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล–  ข้อมูลเมืองพัทยา
3 สารสนเทศเพื่อการบริการประชาชนในภาพรวม(e-Services) –  การรักษาความปลอดภัย–  การจ้างงาน–  สุขภาพ สภาพแวดล้อม–  การขนส่ง การเดินทาง

–  วัฒนธรรม

–  ฯลฯ

–  การศึกษา การเรียนรู้
–  การพัฒนาครอบครัวและชุมชน–  บ้าน ครัวเรือน–  การชำระค่าบริการ–  การกีฬา สันทนาการ
4 องค์ความรู้ของงานวิจัย รายงานผลการศึกษา แนวการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ที่เกี่ยวข้องกับ อปท. (Knowledge Management) –  งานวิจัย–  แนวการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) เช่น ด้าน แผนงาน การจัดการ การถ่ายโอน –  ผลการศึกษา–  ปราชญ์ชาวบ้าน
5 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) –  เว็บบอร์ด–  กระดานแลกเปลี่ยนบทเรียน–  คู่คิดมิตรแท้ อปท. –  สารานุกรมเสรี (Wikipedia)
–  เครือข่ายสังคม (Social Network)
6 เอกสารวิชาการ –  รายงานการศึกษา–  บทความจากหนังสือพิมพ์ –  บทความวิชาการ
7 สถิติที่สำคัญเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmark)
8 เชื่อมโยงเว็บไซต์ต่างๆ ของหน่วยงานของ อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9 อื่นๆ –  Download–  สายด่วน Call Center–  News / ประเด็นร้อน –  Map
–  ที่อยู่ ติดต่อ–  ข่าวสังคม อปท.

ใส่ความเห็น

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com