กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/มติครม.

การขนส่ง

กฎ(2)รถยนต์ กฎ(3) พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 กฎ(18)ล้อเลื่อน พุทธศักราช 2478 การจอดยานยนต์ในเขต2503 การใช้และรักษารถยนต์2535 การเปรียบเทียบคดีระเบียบการจอดยานยนต์ในเขต2535 การมอบถนนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ กำหนดท้องถิ่นตามมาตรา ๑๔๖ แห่ง พรบ.จราจรทางบก กำหนดท้องถิ่นตามมาตรา ๑๔๖ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พรบ.การขนส่งทางบก (ฉบับที่ 9) พรบ.การเดินเรือในน่านนํ้าไทย (ฉบับที่14) พ.ศ.2535 พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535 พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติทางหลวง รถยนต์ ล้อเลื่อน พุทธศักราช 2478

View page »

การจัดตั้งและบริหารงานทั่วไปอปท

(ฉ2)ระเบียบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ (ฉ3)ระเบียบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ (ฉ4)ระเบียบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ กฎ(2)พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ กฎ(3)พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ กฎ(4)พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ กฎ(5)พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ กฎกระทรวงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 กฎกระทรวงพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ การกระจายอำนาจ2543 การควบคุมดูและเทศบาล การจัดทำแผนพัฒนาอปท การบริหารงานของเทศบาล การวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2541 เกี่ยวกับการพิจารณาบัตรเสีย ข้อมูลข่าวสารของราชการ2550 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและเทศบาล โครงสร้างอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ซ้อมความเข้าใจการติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยการบริหารราชการ ปฏิทินงบประมาณ ประวัติความเป็นมาของเทศบาล เปรียบเทียบคดีดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง2536 พรบ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พรบ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉ 2 พรบ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉ 3 พรบ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉ 4 พรบ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล …

View page »

การบริหารงานบุคคล

กฎ(พศ42)พรบ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎกระทรวง2540ตามพรบ.การปกครอง การกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานบุคลากร การกำหนดระดับเงินเดือนของตำแหน่ง การกำหนดและเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ การกำหนดอัตราตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากส่วนกลาง การจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน1 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน2 การจ้างลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล การจ่ายเงินเดือนระหว่างที่ถูกออกจากราชการ2531 การจ่ายเงินเดือนระหว่างลา2523 การใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น การฌาปนกิจสงเคราะห์พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง การแต่งตั้งคณะเทศมนตรีชั่วคราว การแต่งตั้งพนักงาน การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม1 การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม2 การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม3 การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ การเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีละเมิดเทศบัญญัติ การเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีละเมิดเทศบัญญัติ2551 การเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติพนักงาน การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน การมอบอำนาจการติดตาม และแจ้งความคืบหน้า การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน(ลงโทษผุ้ทิ้งงาน) การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน3 การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน4 การย้ายสับเปลี่ยนพนักงาน การย้ายสับเปลี่ยนพนักงานครู(ครู บ) การย้ายสับเปลี่ยนพนักงานครูเทศบาล การละเมิดของเจ้าหน้าที่ การลาของนายกเทศมนตรีและเทศมนตรี2520 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานครู เทศบาล การสอบสวนคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรี2500 การสั่งให้พนักงานประจำเทศบาล การให้พนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้บริหาร กำหนดตำแหน่งและมาตรฐานตำแหน่งพนักงานครูที่ไม่สังกัด กำหนดตำแหน่งและมาตรฐานบุคลากร ข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. 2496 ขอหนังสือรับรอง ขออนุมัติย้ายสับเปลี่ยนพนักงานครู ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่2539 ค่าเช่าบ้านของข้าราชการ2528(รวมแก้ไขฉ.2-3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม …

View page »

การศึกษา

พรบ.กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2535 พรบ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2541 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 พรบ.ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 พรบ.เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 พรบ.มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2553

View page »

การเงินการคลัง

(ฉ3)เพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อนำ ไปจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานคร กฎ พรบ.จัดสรรเงินภาษีสุรา กฎ พรบ.อากรรังนกอีแอ่น กฎ(3)พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีการค้า กฎ(7)พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 กฎ(8)พระราชบัญญัติภาษีป้าย กฎ(9)พระราชบัญญัติภาษีป้าย กฎ(17)พรบ.การพนัน พุทธศักราช 2478 กฎ(20)พรบ.การพนัน พุทธศักราช 2478 กฎที่ 6พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 กฎที่2พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน กฎพระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต การกำหนดรายละเอียดในประกาศประกวดราคา การกำหนดและเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ การควบคุมพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน1 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน2 การจ่ายเงินค่าป่วยการ(ฉบับที่4)2535 การจ่ายเงินเดือนระหว่างที่ถูกออกจากราชการ2531 การจ่ายเงินเดือนระหว่างลา2523 ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำรายละเอียดผู้ชำระภาษี (แบบ กค.1) กับระบบแผนที่ภาษีฯ ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบการคลัง การบัญชี การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางการปรับข้อมูลโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย แนวทางปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากร แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานเทศบาล แนวทางปฏิบัติตามระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 1 แนวทางเมื่อเงินขาดบัญชี บัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน แบบรายงานผลการตรวจสอบการคลัง การบัญชี การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสมบัติ ประเมินค่ารายปีของทรัพย์สิน ปัญหาข้อซักถามและแนวทางในการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ เปลี่ยนราคาปานกลางที่ดินบำรุงภาษี …

View page »

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กฎ พรบ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 กฎ(5)ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 กฎ(5)พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำ หน่ายเนื้อสัตว์ กฎ(7)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎ(8)ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 กฎ(10)พรบ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 กฎ(11)ประมวลกฎหมายที่ดิน กฎ(20)ประมวลกฎหมายที่ดิน กฎ(23)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎ(25)ประมวลกฎหมายที่ดิน กฎ(26)ประมวลกฎหมายที่ดิน กฎ(64)พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย กฎ.ที่2 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำ หน่ายเนื้อสัตว์ กฎกระทรวง พรบ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง กฎที่3พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำ หน่ายเนื้อสัตว์ กฤกระทรวง พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำ หน่ายเนื้อสัตว์ การกำหนดแบบพิมพ์ที่ใช้ปฏิบัติพรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ การขอใช้ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำ หรับพลเมืองใช้ร่วมกันและ การขอใช้ที่ราชพัสดุ1 การขอใช้ที่ราชพัสดุ2 การขอใช้ที่ราชพัสดุ3 การขอใช้ที่ราชพัสดุ4 การใช้ที่ดินสาธารณะประจำตำบลและหมู่บ้านและที่สาธารณประโยชน์ การเดินเรือในน่านนํ้าไทย (กฎฉบับที่ 36) การเปรียบเทียบคดีความผิดตามกฎหมาย การพิจารณาออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา การสำรวจรังวัดที่ดินในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล การสำรวจรังวัดที่ดินในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล1 การสำรวจรังวัดที่ดินในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล2 การอนุญาตให้ดำเนินการขุดลอกแหล่งนํ้าสาธารณะ กำหนดจำนวนคนต่อจำนวนพื้นที่ของอาคารที่พักของคนงานก่อสร้าง กำหนดจำนวนคนต่อจำนวนพื้นที่ของอาคารที่พักอาศัย กำหนดจำนวนคนต่อจำนวนพื้นที่ของอาคารโรงงาน กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขอใช้ที่ดินสาธารณประจำหมู่บ้านตั้งสถานีผสมเทียม ประมวลกฎหมายที่ดิน …