การคลังท้องถิ่น

การจัดทำงบประมาณ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับระบบงบประมาณ ระบบงบประมาณที่นำมาใช้ตั้งแต่เริ่มมีการจัดทำงบประมาณจนถึงปัจจุบันอาจจำแนกได้เป็น 4 ประเภทหลัก คือ งบประมาณแบบแสดงรายการ (Line-Item Budgeting) งบประมาณแบบแสดงผลงาน (Performance Budgeting ) งบประมาณแบบการวางแผนการวางโครงการ และการทำงบประมาณ (Planning-Programming-Budgeting System : PPBS ) งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PerformanceBased Budgeting: PBB ) ระบบงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานทำให้รัฐบาลมั่นใจได้ว่า ผลผลิตที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์และผลลัพท์สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบาย ผลผลิตที่ต้องการมีปริมาณราคาและคุณภาพเหมาะสมสอดคล้องกัน กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากผลผลิตนั้น ภายในเวลาที่ต้องการ ระบบงบประมาณแบบใหม่ช่วยทำให้หน่วยปฏิบัติได้ประโยชน์ คือ ทราบผลลัพธ์ที่รัฐบาลต้องการ ระบุเป้าประสงค์ และวัดผลผลิตได้ จัดลำดับความสำคัญของรายจ่ายและเชื่อมโยงผลผลิตกับผลลัพธ์ แสดงให้เห็นว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดผลลัพธ์อย่างไร สามารถตรวจวัดผลผลิตที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องในเชิงปริมาณ ต้นทุน เวลา คุณภาพ งบประมาณแบบแสดงรายการ (Line-Item Budgeting) งบประมาณแบบแสดงรายการ(Line-Item Budgeting) งบประมาณแบบนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการใช้จ่ายเงินมิให้มีการใช้จ่ายเงินเกินไปจากที่กำหนดหรือแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ลักษณะของงบประมาณระบบนี้คือ มุ่งเน้นในเรื่องการควบคุมและตรวจสอบ Input ให้เป็นไปตามที่กำหนด (Control Orientation) จำแนกค่าใช้จ่ายตามหมวดค่าใช้จ่ายและรายการใช้จ่ายในการของบประมาณ จะต้องกำหนดรายการตามหมวดค่าใช้จ่ายให้ชัดเจนและใช้งบประมาณตามรายการที่กำหนดไว้ จะใช้งบประมาณผิดหมวดหรือต่างไปจากรายการที่กำหนดไม่ได้ ระบบงบประมาณนี้ …

View page »

คำถามที่ถามบ่อย

จากเทศบาลตำบลลำแก่น  จาก  สิงห์ท้องถิ่น คำถามข้อที่ 1 ในเขตเทศบาลตำบลลำแก่นมีท่าเรือทับละมุซึ่งปัจจุบันเป็นของกรมธนารักษ์ ให้เอกชนเช่าเป็นท่าเรือ ในฤดูท่องเที่ยวมีเรื่อไปท่องเที่ยวเกาะสิมิลันจากท่านี้จำนวนมาก ทำให้มีขยะซึ่งนำไปกองรวมกัน ซึ่งทางเทศบาลเก็บค่าขยะได้แค่ 1,000 – 2,000 บาทต่อเดือน อยากทราบว่าจะสามารถเก็บค่าขยะจากเรือแต่ละลำหรือค่าธรรมเนียมอะไรจากเรือเพิ่มเติมได้หรือไม่ ในปัจจุบันยังไม่ได้เก็บค่าตอบแทนค่าล่วงล้ำลำน้ำจากเอกชนที่ใช้ลำน้ำอยู่ จะเก็บได้หรือไม่ เก็บจากใครกรมธนารักษ์หรือเอกชน และคิดอย่างไร คำถามข้อที่ 2 ในตำบลเดียวกันมีสนามกอล์ฟที่อยู่ในเขตกองทัพเรือ ซึ่งกองทัพเรือเปิดให้คนภายนอกไปใช้สนาม ผู้เล่นต้องเสียค่า green fee และค่าแคดดี้ ให้กองทัพเรือ อยากทราบว่าจะเก็บภาษีโรงเรือนจากกองทัพเรือที่มี Club House บริการอาหารได้หรือไม่ และยังเก็บค่าธรรมเนียมสนามกอล์ฟได้หรือไม่ คำถามข้อที่ 3 “ค่าตอบแทนรุกล้ำลำน้ำ” เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน คำถามข้อที่ 1 ขอสอบถามว่าท่อส่งก๊าซของ ปตท. ที่ฝังอยู่ใต้ดินริมถนนหลวง และอยู่ในเขตท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินได้หรือไม่ คำถามข้อที่ 2 เทศบาลมีคลังก๊าซมาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ สร้างถังเก็บลักษณะกลมขนาดใหญ่ ที่ตั้งให้เห็นเด่นชัดบนดินหลายลูก เทศบาลสามารถจัดเก็บภาษีได้หรือไม่ คำถามข้อที่ 3 ในเขตเทศบาลหนูมีตู้โทรศัพท์ตั้งอยู่ตามทางเท้าหรือริมถนน หนูจะเก็บภาษีได้หรือไม่ คำถามข้อที่ 4 …