รายได้

รายได้ท้องถิ่น

นโยบายและวิธีการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น สรุปรายได้ อปท 51-53 รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 42-54 มาตรการการจัดเก็บรายได้ สัดส่วนและหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ งบประมาณ ร้อยละของรายได้ท้องถิ่น สัดส่วนงบการจัดเก็บรายได้ท้องถิ้นและรายได้รัฐบาล การเพิ่มขึ้นและลดลงของรายได้ท้องถิ่นและสัดส่วนรายได้ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาล ปี พ.ศ. 2543 – 2553 การจัดเก็บรายได้  

View page »

เงินอุดหนุน

กรอบการจัดสรรเงินอุดหนุน

View page »

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com