กองทุนสุขภาพท้องถิ่น

กองทุนสุขภาพชุมชน

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.2545 มาตรา 13(3) มาตรา 18(8)
มาตรา 47 และมาตรา 48(4)

กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนและกำหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรชุมชนองค์กรเอกชนและภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร ดำเนินงาน และบริหารจัดการเงินทุนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ให้คณะกรรมการสนับสนุนและประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้องค์กรดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่19 มีนาคม 2550 เรื่องการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพและสวัสดิการชุมชนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ระหว่างหน่วยงานหลัก 7 หน่วยงาน ได้แก่

 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
 • สมาคมสันติบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย

หน่วยงานดังกล่าวจะร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพและสวัสดิการชุมชนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่โดยเน้นเรื่องการแพทย์ฉุกเฉิน การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ การดำรงชีวิตตลอดจนส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงกลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในเขตพื้นที่มีสวัสดิการชุมชนรองรับและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงโดยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของบุคคลในพื้นที่

เป้าหมายหลัก

เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนทุกคนในพื้นที่โดยส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมตามความพร้อม
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้กำหนดเป้าหมายร่วมกันระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยไว้ดังต่อไปนี้

 • พ.ศ. 2549 องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลนำร่อง จำนวน 800แห่งทั่วประเทศ (อำเภอละ 1 แห่ง)
 • พ.ศ. 2550 -2551 องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล ที่มีความพร้อม
 • พ.ศ. 2551-2552 องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลทุกแห่ง

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการอื่นรวมทั้งสถานบริการทางเลือกโดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต
 • เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็กกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการและกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่ในเขตพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขในด้านการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพอย่างน้อยตามประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกำหนด
 • เพื่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในท้องถิ่นหรือพื้นที่โดยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของบุคคลในท้องถิ่นหรือพื้นที่

หลักเกณฑ์การเข้าร่วม

 • อบต.หรือเทศบาลที่มีความพร้อม และมีความประสงค์เข้าร่วมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล
 • เป็น อบต. หรือเทศบาลที่มีประสบการณ์และการดำเนินงานด้านการสร้างสุขภาพและป้องกันโรคในพื้นที่มาก่อนแล้ว
 • เป็น อบต.หรือเทศบาลที่มีความพร้อมในการอุดหนุนเงินงบประมาณเพื่อสมทบกับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  ตามอัตราส่วนที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

แหล่งที่มาของกองทุน

 • เงินอุดหนุนจากท้องถิ่น
 • เงินสมทบจาก สปสช.
 • เงินสมทบจากประชาชนหรือองค์กรอื่น ๆ

การสมทบเงิน

 • เงินสมทบของ อบต. ขนาดใหญ่หรือเทศบาลต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • เงินสมทบของ อบต. ขนาดกลางต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • เงินสมทบของ อบต. ขนาดเล็กต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

คณะกรรมการบริหารกองทุน

คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพประกอบด้วย

 • นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกเทศมนตรีเป็นประธานกรรมการ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จำนวน 2 คน เป็นรองประธานกรรมการ
 • สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสภาเทศบาลที่สภามอบหมายจำนวน 2 คน เป็นกรรมการ
 • หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่เป็นกรรมการ
 • ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่คัดเลือกกันเองจำนวน 2 คน เป็นกรรมการ
 • ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเองหมู่บ้านหรือชุมชนละ 1 คน เป็นกรรมการ
 • ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอิสระในพื้นที่หน่วยละ 1 คน(ถ้ามี)เป็นกรรมการ
 • ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือปลัดเทศบาลเป็นกรรมการและเลขานุการ

ตัวชี้วัดกองทุน

ตัวชี้วัดกองทุนประกอบด้วย

 • มีข้อมูลสุขภาพชุมชน
 • มีแผนสุขภาพชุมชนหรือแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
 • มีกิจกรรมตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
 • มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค หรือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ
 • มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค หรือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ
 • มีการจัดทำการรายงานผลการดำเนินงานผ่านโปรแกรมออนไลน์

กรอบการใช้งบประมาณ

กรอบการใช้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สรุปได้ดังนี้

 • งบนี้ใช้ได้เฉพาะการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพและสนับสนุนการรักษาระดับปฐมภูมิเท่านั้นไม่ใช่เพื่อการสงเคราะห์ทุกประเภท
 • การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ เน้น เป็นการจัดแบบรายชุมชน โดยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมกิจกรรมได้
 • ทุกโครงการต้องได้รับความเห็นชอบอนุมัติจากคณะกรรมการเท่านั้น (ใช้ฉันทามติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ)
 • งบประมาณนี้ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทเช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน อาคาร สถานที่ รวมทั้ง เครื่องออกกำลังกาย ยกเว้น

-         ครุภัณฑ์ด้านการส่งเสริมป้องกันโรค เช่นเครื่องวัดความดัน เครื่องตรวจเบาเหวาน เครื่องพ่นหมอกควันเครื่องชั่งน้ำหนักสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานโครงการหรือชุมชนหรือหน่วยบริการขอรับการสนับสนุนทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับความจำเป็น เหมาะสม (ไม่กระทบ)
กับสถานการณ์ทางการเงินของกองทุน ฯ และคณะกรรมการบริหารกองทุนเป็นผู้พิจารณาทั้งนี้การดำเนินการจัดซื้อให้เป็นไปตามระเบียบของกองทุนนั้นๆและครุภัณฑ์ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนเป็นของกองทุน ฯ

-         ครุภัณฑ์ด้านการบริหารจัดการของกองทุนเช่น โต๊ะ เก้าอี้ ป้ายกองทุนฯ สามารถจัดซื้อได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ต้องอยู่ในวงเงินร้อยละ10 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนฯ ในปีนั้น ๆ และต้องขึ้นทะเบียนเป็นของกองทุนฯ

 • การศึกษาดูงานไม่สามารถดำเนินการได้ยกเว้น กรณีคณะกรรมการกองทุนฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกองทุน ฯ เท่านั้น
 • กรณีที่ต้องการทำโครงการตรวจสุขภาพประชาชนโดยการจ้างบริษัทเอกชน เช่น คลินิกที่มีรถโมบายตรวจสุขภาพนอกพื้นที่
  ต้องทำหนังสือมาที่สำนักงานสาธารณสุขเพื่อตรวจสอบการขออนุญาตดำเนินกิจการของคลินิกดังกล่าวก่อนทำโครงการ
  หากต้องการดำเนินการ แนะนำให้ใช้บริการของโรงพยาบาลในพื้นที่(เนื่องจากคลินิกส่วนใหญ่ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปให้บริการนอกพื้นทีได้)กรณีโรงพยาบาลเอกชนให้แจ้งขออนุญาตที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก่อนออกดำเนินการทุกครั้ง
 • การดำเนินการอื่นๆนอกเหนือจากที่กำหนด ให้ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนระเบียบของกองทุนนั้น ๆ กำหนด และมติของคณะกรรมการทั้งนี้การกำหนดระเบียบหรือปรับปรุงระเบียบกองทุนทุกครั้ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ
  ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเท่านั้น

ที่มา: ปรับจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

กรณีศึกษากองทุนหลักประกันสุขภาพ

สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุน อบต.เทศบาล) โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย จ.สระแก้ว โรงพยาบาลที่บ้านสร้างได้อย่างไร ระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อ.บางใหญ่ ระบบสุขภาพระดับอำเภอ ภาพรวมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านยาง 2553 ซีบีอาร์พัฒนาคุณภาพชีวิต คลินิกสี่มุมเมือง กับการบริการสาธารณสุขยุคใหม่ การบูรณาการงานวิถีเอดส์-วิถีเพศในเยาวชน กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ต.หนองแหน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อ.บึงนาราง

View page »

ข้อมูลกองทุนสุขภาพท้องถิ่น

กองทุนท้องถิ่น การจัดการกับปัญหาสุขภาพชุมชนระดับตำบล การบริหารจัดการและการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ผลงานประกวดงานเขียน รางวัลประกวดงานเขียน ระบบหลักประกันสุขภาพชุมชน ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

View page »

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com