ผู้ใช้ประโยชน์

1    อปท.ที่ทำงานร่วมกับ สสส. ซึ่งมีจำนวน 713 แห่ง ใน 362 อำเภอ 72 จังหวัด (รายชื่อแสดงในภาคผนวก 2)

2    ชุมชนที่ใช้บริการของ อปท. และที่ติดตามการดำเนินงานของ อบต.

3    หน่วยราชการ/ภาคเอกชน/สถาบันอุดมศึกษา

        ซึ่ง สสส.มีทางเลือกว่าในระยะยาวเมื่อโครงการนี้สิ้นสุดลงระบบข้อมูลนี้จะได้รับการดูแลต่อเนื่องโดย

(ก)                    สถาบันชุมชนท้องถิ่นที่ สสส. จัดตั้งขึ้น

(ข)                    สมัชชาของ อปท.

ใส่ความเห็น

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com