ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

        1    เกิดฐานข้อมูลของ สสส. ที่จะติดตามศักยภาพของ อปท.ที่ทำงานร่วมกัน

        2    ชุมชนสามารถเข้าถึง การให้บริการของ อปท.

        3    เกิดฐานข้อมูลในการเปรียบเทียบสมรรถนะเพียงเร่งการพัฒนาและการแข่งขันระหว่าง อปท.

        4    เกิดฐานองค์ความรู้เกี่ยวกับ อปท. โดยเอาเข้าในเรื่องแนวทางปฎิบัติที่ดี (Good Practices)

ใส่ความเห็น

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com