แนวปฏิบัติที่ดีของ อปท.

eco-school

View page »

ตัวอย่างการคัดแยกและทิ้งวัตถุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือขยะ

กรณีศึกษา เมือง ADACHI

View page »

ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี

ระบบสวัสดิการชุมชน สถาบันการเงินชุมชนตำบลบางระกำ รูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในองค์การบริหารส่วนตำบล เพราะ ฮักเมืองน่าน บทบาท อปท.ในการสร้างเสริมสุขภาพและข้อเสนอเชิงนโยบาย บทบาท อปท. กับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 14 แห่ง ธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลาดกลางบ้านส้อง ช่องทางพึ่งตนเองของท้องถิ่น การพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน ด้วยการจัดการพัฒนา การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเชิงกลยุทธ์ การจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรประจำท้องถิ่น กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่น สถาบันการเงินชุมชนตำบลบางระกำ ระบบสวัสดิการชุมชน ชุมชนขยะทองคำ ชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ธนาคารความคิด

View page »

ปราชญ์ชาวบ้าน

View page »

รางวัลและเกียรติยศ

View page »

ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

View page »

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com