Contact

สำนักงานกรุงเทพฯ

สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
637/1 อาคารพร้อมพันธุ์ (ใกล้ซอย 3) ชั้น 4 ถนนลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2938-8826
โทรสาร 0-2938-8864

สำนักงานเชียงใหม่

สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารสถาบันวิจัยสังคม 239 ถนนห้วยแก้ว
ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-942-593
โทรสาร 053-942-698

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com