สถิติ

การเปลี่ยนแปลงฐานะ อปท

กำลังคน

รายชื่อ อปท มิ.ย.54

•สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบสมรรถนะ

 

การจัดเก็บรายได้

ลำดับ ประเภท 2551 2552 2553 2554 1 รายได้ที่ อปท. จัดหาเอง  35,223 38,746 29,110 38,746 2 ภาษีอากรที่รัฐบาลเก็บให้ 128,676 140,679 126,590 148,109 3 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐบาลแบ่งให้ 65,000 71,900 45,400 70,500 4 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 147,840 163,057 139,895 173,900 รายได้จากรัฐบาล 341,516 375,636 311,885 392,509 รายได้รวมของ อปท. 376,739 414,382 340,995 431,255 สัดส่วนรายได้รวมของอปท. /ภาครัฐ 10.31% 10.31% 9.33% 9.87%

View page »

การเพิ่มขึ้นและลดลงของรายได้ท้องถิ่นและสัดส่วนรายได้ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาล ปี พ.ศ. 2543 - 2553

การเพิ่มขึ้นและลดลงของรายได้ท้องถิ่นและสัดส่วนรายได้ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาล ปี พ.ศ. 2543 – 2553 หน่วย” (ล้านบาท) ปีงบประมาณ รายได้ท้องถิ่น รายได้รัฐบาล สัดส่วนรายได้ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาล (ร้อยละ) 2543                                          99,936                                            749,948 13.33% 2544                                        156,531                                            772,574 20.26% 2545                                        176,155                                            803,651 21.92% 2546                                        184,066                                            829,496 22.19% 2547                                        241,947                                         1,063,600 22.75% 2548                                        293,750                                         1,250,000 23.50% 2549                                        327,113                                         1,360,000 24.05% …

View page »

ข้อมูลทั่วไป อปท.

View page »

แผนภาพแสดงข้อมูลเว็บไซต์ อปท.

View page »

ใส่ความเห็น

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com