เกี่ยวกับโครงการ

  1. จัดทำฐานข้อมูล อปท. ที่สามารถดึงข้อมูล อปท.ที่มีอยู่กระจัดกระจายจากฐานข้อมูลราชการ
  2. จัดเก็บสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ อปท. ในรูปแบบเว็บท่าเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง
  3. จัดเก็บสารสนเทศผ่านเว็บไซต์เน้นหน้าที่ การให้บริการ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
  4. จัดเก็บองค์ความรู้: งานวิจัย รายงานผลการศึกษา แนวการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
  5. เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง นักวิจัย ผู้ปฏิบัติงาน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้สนใจ
  6. จัดเก็บสถิติที่สำคัญ
  7. เชื่อมโยงเว็บไซต์ต่างๆ ของหน่วยงานของ อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  8. ใช้ฐานข้อมูลที่ปรับแล้วจัดลำดับศักยภาพของ อปท.

ขอบเขตการดำเนินงาน

ระบบสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันจะพัฒนาขึ้นโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อ จัดทำฐานข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน และดัชนีชี้วัดที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงสารสนเทศและบริการของ อปท. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการใช้แนวคิดการพัฒนาเว็บในลักษณะ Web  2.0 ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการมีปฏิสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายทางสังคมต่างๆ จัดเก็บ รวบรวมองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นำข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลมาใช้เปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmark) เพื่อเพิ่มศักยภาพและจัดลำดับของหน่วยงาน อปท. และการผนึกกำลัง (Synergy) ของ อปท. จากการศึกษาระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในประเทศไทย และระบบสารสนเทศของรัฐบาลในต่างประเทศสามารถแบ่งประเด็นหลักในการพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันได้เป็น 9 ด้าน ดังนี้ (ตารางที่ 1.1) 1)  ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน 2)  สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Local Government) 3)  สารสนเทศเพื่อการบริการประชาชนในภาพรวม (e-Services) 4)  องค์ความรู้ของงานวิจัย รายงานผลการศึกษา แนวการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ที่เกี่ยวข้องกับ อปท. (Knowledge Management) เช่น ด้าน …

View page »

ความเป็นมาและความสำคัญ

               ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไป อำนาจจากรัฐบาลกลางได้ถ่ายโอนไปยังท้องถิ่น ตั้งแต่การปกครอง การศึกษา การสาธารณสุข สาธารณูปโภค รวมถึงการให้บริการในรูปแบบต่างๆ อย่างไรก็ตามประชาชนทั่วไปยังสับสนในบทบาทหน้าที่ของ อปท. รวมทั้งองค์กรที่สังกัดใน อปท. ก็ยังไม่สามารถนำเสนอข้อมูลบริการ รวมถึงการสื่อสารไปยังประชาชนที่อยู่ภายใต้การปกครองหรือประชาชนทั่วไป ขาดข้อมูลที่จะเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) และระดับของการให้บริการประชาชน ปัจจุบันได้มีการจัดเก็บข้อมูลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) การจัดทำข้อมูลมีการดำเนินงานในสองรูปแบบหลัก คือ 1)             หน่วยงานแต่ละหน่วยต่างจัดเก็บข้อมูลภายในพื้นที่ ขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบ และแสดงผลลัพธ์ผ่านเว็บไซต์ของตน ปัญหาที่พบคือคุณภาพของข้อมูล เว็บไซต์จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับศักยภาพของหน่วยงาน และรสนิยมในการพัฒนาเว็บไซต์ ส่วนใหญ่ขาดความสมบูรณ์ ไม่สวยงาม ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ขาดความเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลต่อจำนวนผู้เยี่ยมชม และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเว็บไซต์ 2)             การจัดเก็บข้อมูลโดยการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ อปท. ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.thailocaladmin.go.th/index.jsp ) ระบบที่พัฒนามีความสมบูรณ์ แต่ข้อบกพร่องจะเหมือนระบบสารสนเทศทั่วไปคือ หน่วยงานแต่ละแห่งไม่นำข้อมูลเข้า ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบขาดความสมบูรณ์ และไม่ทันสมัย เช่น แสดงสารสนเทศในปี  พ.ศ. 2547 เป็นต้น นอกจากนี้ยังไม่ได้นำข้อมูลที่ได้รับไปวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่อ …

View page »

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

        1    เกิดฐานข้อมูลของ สสส. ที่จะติดตามศักยภาพของ อปท.ที่ทำงานร่วมกัน         2    ชุมชนสามารถเข้าถึง การให้บริการของ อปท.         3    เกิดฐานข้อมูลในการเปรียบเทียบสมรรถนะเพียงเร่งการพัฒนาและการแข่งขันระหว่าง อปท.         4    เกิดฐานองค์ความรู้เกี่ยวกับ อปท. โดยเอาเข้าในเรื่องแนวทางปฎิบัติที่ดี (Good Practices)

View page »

ผู้ใช้ประโยชน์

1    อปท.ที่ทำงานร่วมกับ สสส. ซึ่งมีจำนวน 713 แห่ง ใน 362 อำเภอ 72 จังหวัด (รายชื่อแสดงในภาคผนวก 2) 2    ชุมชนที่ใช้บริการของ อปท. และที่ติดตามการดำเนินงานของ อบต. 3    หน่วยราชการ/ภาคเอกชน/สถาบันอุดมศึกษา         ซึ่ง สสส.มีทางเลือกว่าในระยะยาวเมื่อโครงการนี้สิ้นสุดลงระบบข้อมูลนี้จะได้รับการดูแลต่อเนื่องโดย (ก)                    สถาบันชุมชนท้องถิ่นที่ สสส. จัดตั้งขึ้น (ข)                    สมัชชาของ อปท.

View page »

รายงานความก้าวหน้า

ปก สารบัญ รายงานความก้าวหน้าใหม่ ผนวก ก. รายชื่อ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานกับ สสส.

View page »

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1        จัดทำฐานข้อมูล อปท. ประจำปีที่สามารถดึงข้อมูลของ อปท.ที่มีอยู่กระจัดกระจายจากฐานข้อมูลราชการ 2        เพื่อรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ อปท. ที่มีอยู่ โดยจัดเป็นหมวดหมู่ในเว็บท่าเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง 3        เพื่อจัดเก็บสารสนเทศโดยคำนึงถึงหน้าที่ การให้บริการ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับผ่านเว็บไซต์ 4        เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ของงานวิจัย รายงานผลการศึกษา แนวการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ที่เกี่ยวข้องกับ อปท. 5        เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย ผู้ปฏิบัติงาน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้สนใจผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บบอร์ด ชุมชนนักปฏิบัติ Forum สารานุกรมเสรี หรือวิกิพิเดีย และเครือข่ายสังคม (Social Network) ต่างๆ 6        จัดเก็บสถิติที่สำคัญ 7        เชื่อมโยงเว็บไซต์ต่างๆ ของหน่วยงานของ อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8        ใช้ฐานข้อมูลที่ปรับแล้วจัดลำดับศักยภาพของ อปท. …

View page »

ใส่ความเห็น

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com