สรุปขนาด อปท.

 

ประเภท ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รวม
เทศบาลนคร                -                -               25               25
เทศบาลเมือง                 2             114               26             142
เทศบาลตำบล          1,466             361               14          1,841
อบต.          5,505             219               43          5,767
รวม          6,973             694             108          7,775

ใส่ความเห็น

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com