การเพิ่มขึ้นและลดลงของรายได้ท้องถิ่นและสัดส่วนรายได้ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาล ปี พ.ศ. 2543 – 2553

การเพิ่มขึ้นและลดลงของรายได้ท้องถิ่นและสัดส่วนรายได้ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาล ปี พ.ศ. 2543 – 2553
หน่วย” (ล้านบาท)
ปีงบประมาณ รายได้ท้องถิ่น รายได้รัฐบาล สัดส่วนรายได้ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาล (ร้อยละ)
2543                                          99,936                                            749,948 13.33%
2544                                        156,531                                            772,574 20.26%
2545                                        176,155                                            803,651 21.92%
2546                                        184,066                                            829,496 22.19%
2547                                        241,947                                         1,063,600 22.75%
2548                                        293,750                                         1,250,000 23.50%
2549                                        327,113                                         1,360,000 24.05%
2550                                        357,424                                         1,420,000 25.17%
2551                                        376,740                                         1,495,000 25.20%
2552                                        414,382                                         1,604,640 25.82%
2553                                        337,800                                         1,350,000 25.02%

ที่มา:กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,2550

ที่มา:สำนักนโยบายการคลัง,สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง,2552

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com