การจัดเก็บรายได้

ลำดับ ประเภท 2551 2552 2553 2554
1 รายได้ที่ อปท. จัดหาเอง  35,223 38,746 29,110 38,746
2 ภาษีอากรที่รัฐบาลเก็บให้ 128,676 140,679 126,590 148,109
3 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐบาลแบ่งให้ 65,000 71,900 45,400 70,500
4 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 147,840 163,057 139,895 173,900
รายได้จากรัฐบาล 341,516 375,636 311,885 392,509
รายได้รวมของ อปท. 376,739 414,382 340,995 431,255
สัดส่วนรายได้รวมของอปท. /ภาครัฐ 10.31% 10.31% 9.33% 9.87%

งบประมาณ

ร้อยละของรายได้ท้องถิ่น สัดส่วนงบการจัดเก็บรายได้ท้องถิ้นและรายได้รัฐบาล การเพิ่มขึ้นและลดลงของรายได้ท้องถิ่นและสัดส่วนรายได้ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาล ปี พ.ศ. 2543 – 2553 การจัดเก็บรายได้

View page »

รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 42-54

รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 42-54

View page »

สรุปรายได้ อปท 51-53

สรุปรายได้ อปท 51-53

View page »

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com