ด้านการบริหารจัดการ

 Abstract  Acknowledgements  Appendices
 Chapter 1  Chapter 2  Chapter 3
 Chapter 4  Chapter 5  References
Table of Contents    
  • การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในระบบการบริหารงานกิจการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
abstract  appendices  bibliography
chapter 1  chapter 2  chapter 3
chapter 4  chapter 5  con
tpg    
  • การส่งเสริมความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Abstract Acknowledgements  Appendices
Chapter 1 Chapter 2  Chapter 3
Chapter 4 Chapter 5  References
Table f Contents    
  • ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะที่เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น
abstract  appendix bibliography
chapter 1  chapter 2 chapter 3
chapter 4  chapter 5 con
  • คุณลักษณะความเป็นผู้นำกับการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  กรณีศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
Abstract Acknowledgements Appendices
Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3
Chapter 4 Chapter 5 References
Table of Contents    
  • ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
Abstract Acknowledgements  Appendices
Chapter 1  Chapter 2  Chapter 3
Chapter 4  Chapter 5  Front
References  Table of Contents  
  • บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในอนาคต
abstrac appendices  bibliography
chapter 1 chapter 2  chapter 3
chapter 4 chapter 5  con
tpg    
  • ปัญหาความทับซ้อนระหว่างการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่
abstract  appendix bibliography
chapter 1  chapter 2 chapter 3
chapter 4  chapter 5 con
tpg    
  • สถานภาพและความจำเป็นในการคงอยู่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
abbstrac  appendix bibliography
chapter 1  chapter2 chapter 3
chpter 4  chapter 5 con
tpg    
Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com