รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน

รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน เป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้แก่หน่วยงานของภาครัฐทั้งที่เป็นส่วนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา และท้องถิ่น เพื่อเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชน ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน

             วัตถุประสงค์หลักของการมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน

  • เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องจนเกิดประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
  • เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของภาครัฐไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2554 แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

  1. รางวัลรายกระบวนงาน เป็นรางวัลที่พิจารณาจากผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการให้บริการของรายกระบวนงานในหนึ่งหน่วยบริการ ซึ่งมีเงื่อนไข ดังนี

1.1.  เป็นกระบวนงานที่เข้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ดังนี้

  • เป็นกระบวนงานหลักที่สำคัญที่ประชาชนใช้บริการ มีผลกระทบต่อประชาชน หรือมีผู้ร้องเรียนจำนวนมาก
  • เป็นกระบวนงานหลักที่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยภาพรวม

1.2. เป็นกระบวนงานที่หน่วยบริการอื่น ๆ ในสังกัดเดียวกัน ยังไม่เคยได้รับรางวัลดีเด่นมาก่อน หรืออาจเป็นกระบวนงานที่มีมาตรฐานการบริการไม่ต่ำกว่ากระบวนงานเดียวกันที่เคยได้รางวัลดีเด่นในปีก่อน ๆ

            2. รางวัลภาพรวมกระบวนงาน เป็นรางวัลที่พิจารณาจากผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการให้บริการสำหรับกระบวนงานนั้นๆ ในทุกหน่วยบริการ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของผลการดำเนินงานในทุกหน่วยบริการ ที่อาจมีทั้งหน่วยบริการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีเงื่อนไขการเสนอกระบวนงานเพื่อขอรับรางวัล ดังนี้

2.1. ผู้เสนอขอรับรางวัล เป็น ส่วนราชการ (กรม) เท่านั้น

2.2. เป็นกระบวนงานหลักที่มีความสาคัญของหน่วยงาน

2.3. เป็นกระบวนงานที่มีการให้บริการในหน่วยบริการไม่น้อยกว่า 5 แห่ง

2.4. พิจารณาจากผลงานในทุกหน่วยบริการ ซึ่งอาจมีทั้งในส่วนกลาง (กรม) และส่วนภูมิภาค

          3. รางวัลกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ เป็นรางวัลที่พิจารณาจากกระบวนงานที่มีลักษณะการบริการที่ต้องผ่านการพิจารณาหลายส่วนราชการ และเป็นกระบวนงานที่มีขั้นตอนการดำเนินการผ่านการพิจารณาหรือความเห็นชอบอย่างน้อย 3 ส่วนราชการ (กรม/จังหวัด/ท้องถิ่น) โดยให้ส่วนราชการผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเป็นผู้เสนอขอรับรางวัล หรือเป็นกระบวนงานที่มีความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ส่วนราชการในการปรับปรุงและพัฒนาแล้วมีผลทำให้คุณภาพการให้บริการดีขึ้น

          4. รางวัลนวัตกรรมการให้บริการ เป็นรางวัลที่พิจารณาจากผลการดำเนินการปรับปรุงการให้บริการ โดยนำนวัตกรรมมาใช้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งรูปแบบการให้บริการใหม่ ๆ ที่เป็นนวัตกรรม ได้แก่

4.1.  การสร้างสรรค์งานบริการใหม่ที่สามารถสร้างประโยชน์กับประชาชน

4.2.  การสร้างสรรค์วิธีการทำงานในเรื่องขั้นตอนการทำงานหรือวิธีการปฏิบัติงานใหม่ในกระบวนการให้บริการที่สามารถลดเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างเฉียบพลัน

4.3.  การนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้ในการให้บริการ เช่น การพัฒนาหรือคิดค้นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำให้การให้บริการหรือการปฏิบัติงานมีความรวดเร็วขึ้น หรือการเพิ่มรูปแบบช่องทางการให้บริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานได้ เป็นต้น

4.4.  การเพิ่มคุณลักษณะใหม่ให้กับงานบริการเดิม ซึ่งเป็นการเพิ่มรูปแบบการเข้าถึงบริการ เช่น การทำงานเชิงรุกที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น

รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน (เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ประจำปี 2550 – 2554

พ.ศ.

ประเภทรางวัล

รางวัลที่ได้รับ

งานบริการที่ได้รางวัล

หน่วยงาน

2550 รายกระบวนงาน รางวัลดีเด่น การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี
รางวัลชมเชย การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลนครตรัง
การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลนครสงขลา
การรับแจ้งเกิด-แจ้งตาย เทศบาลนครขอนแก่น
การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ภาพรวมกระบวนงาน รางวัลดีเด่น การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมการปกครอง
นวัตกรรมการให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารด้วยโปรแกรม ACpMOS เทศบาลนครพิษณุโลก
มาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน ศูนย์บริการร่วมจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา
2551 กระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ รางวัลดีเด่น การให้บริการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครตรัง
นวัตกรรมการให้บริการ รางวัลดีเด่น โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ (การให้บริการประชาชนตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน) เทศบาลนครขอนแก่น
การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลนครพิษณุโลก
รางวัลชมเชย การจัดทำระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลนครลำปาง
การบริหารจัดการ รางวัลดีเด่น ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตคลองเตย
2552 รายกระบวนงาน รางวัลดีเด่น ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขตตลิ่งชัน
การให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลนครพิษณุโลก
รางวัลชมเชย การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เทศบาลนครตรัง
การให้บริการออกสูติบัตรและมรณบัตรเชิงรุก เทศบาลนครเชียงราย
นวัตกรรมการให้บริการ รางวัลดีเด่น ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครลำปาง
รถบริการเคลื่อนที่ ฉับไว พึงใจประชาชน เทศบาลนครสงขลา
ห้องสมุดเคลื่อนที่แหล่งความรู้สู่ชุมชน เทศบาลนครขอนแก่น
ศูนย์แห่งการบริการนครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี
2553 รายกระบวนงาน รางวัลดีเด่น การรับเรื่องราวร้องทุกข์ (สายด่วนกุญชร 1559 ตลอด 24 ชั่วโมง) เทศบาลนครหาดใหญ่
รางวัลชมเชย การให้บริการของเทศบาลแบบเบ็ดเสร็จ เทศบาลนครเมืองร้อยเอ็ด
การรับชำระภาษีท้องถิ่น เทศบาลนครขอนแก่น
การให้บริการด้านการทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลนครระยอง
นวัตกรรมการให้บริการ รางวัลดีเด่น การดูแลผู้รับโอกาส (โครงการอิ่มท้อง อุ่นใจ ใกล้โรงเรียน) ทศบาลนครขอนแก่น
การให้บริการห้องสมุดเทศบาล: อุทยานการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Lifestyle Library Complete) เทศบาลนครพิษณุโลก
รางวัลชมเชย การให้บริการพื้นฐานด้วยระบบสารสนเทศของศูนย์บริการร่วมเทศบาลนครลำปาง เทศบาลนครลำปาง
2554 รายกระบวนงาน รางวัลดีเด่น นครปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Free For Rabies Phitsanulok City) เทศบาลนครพิษณุโลก
อุทยานการเรียนรู้ครบวงจร เทศบาลนครระยอง
ศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
รางวัลชมเชย การผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียมแบบผู้ป่วยนอก เทศบาลนครนครราชสีมา
ห้องสมุดมีชีวิตไร้พรมแดน เทศบาลนครยะลา
โรงเรียนในสวน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน เทศบาลนครขอนแก่น
การพัฒนาเด็กเล็กด้วยรูปแบบ Montessori เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
กระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ รางวัลดีเด่น โครงการการบริหารทรัพยากรร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ อบจ. อุดรธานี

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) (www.opdc.go.th/special.php?spc_id=1&content_id=65