ประชาคมท้องถิ่น รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม

 1. 54-01-07จับตาแก้ไขรัฐธรรมนูญ
 2. 54-01-14ชุมชนท้องถิ่นสวัสดิการ ทางรอดสังคมไทย
 3. 54-01-21สหกรณ์บริการบ้านเอื้ออาทร
 4. 54-01-28มาตรการผังเมือง บนซากปรักหักพัง
 5. 54-02-04บทเรียนความเข้มแข็งของชุมชนไม้เรียง
 6. 54-02-11ความสำเร็จของนโยบายรัฐบาล
 7. 54-02-25ปัญหาที่ดำรงอยู่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นไทย
 8. 54-03-04ข้อเสนอการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 9. 54-03-18อปท.จะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้อย่างไร
 10. 54-04-01บทเรียนนวัตกรรมท้องถิ่นและการบริการสาธารณะ
 11. 54-04-22ปัญหาของสภาองค์กรชุมชนตำบล
 12. 54-04-29ประชาธิปไตยท้องถิ่นที่ยิ่งใหญ่กว่าประชาธิปไตยชาติ
 13. 54-05-13ร่างกฎหมายท้องถิ่น ตายแล้ว
 14. 54-05-27บทเรียนรู้เทศบาล Murnau จากเยอรมนี
 15. 54-06-03ยุทธศาสตร์ทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 16. 54-06-10อปท.จะเป็นรากฐานประชาธิปไตยได้อย่างไร
 17. 54-06-17จุดยืน อปท.ที่มีต่อการเลือกตั้ง
 18. 54-07-01ทวนความทรง ก่อนการเลือกตั้ง
 19. 54-07-08คนชนบทหรือคนเมืองใครตั้งรัฐบาล
 20. 54-07-29หมายเหตุข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 21. 54-08-05การค้นหาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
 22. 54-08-12เลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี:อปท.ท่านอยู่กลุ่มใด?
 23. 54-08-26การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 24. 54-09-02ร่วมกันสร้างประชาธิปไตยชุมชน
 25. 54-09-16 ฤาการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน อปท. จะเป็นเพียงพิธีกรรม
 26. 54-09-23การออกกฎระเบียบการอยู่ร่วมกันของคนชุมชนตำบลเวียงเหนือ
 27. 54-09-30มาตรฐานการบริหารงานด้านความโปร่งใสใน อปท.
 28. 54-10-079 ปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทบทวน รื้อสร้าง
 29. 54-10-14การสร้างสังคมรักการอ่านโดยท้องถิ่น
 30. 54-10-21ฤาถึงคราววาระแห่งชาติว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำ
 31. 54-11-04การพัฒนาประเทศเติบโตบนความสูญเสีย
 32. 54-11-18น้ำใจองค์กรท้องถิ่นเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
 33. 54-11-25สิทธิประชาชนที่ฟ้องร้องรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ
 34. 54-12-09การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง
 35. 54-10-23อาสาสมัครดูแลผู้ด้อยโอกาสขององค์กรของชุมชนท้องถิ่น
 36. 53-01-01การเปิดเผยข้อมูลบุคคลสาธารณะ
 37. 53-01-08ไทยเข้มแข็ง วาทกรรมใหม่ เรียกงบประมาณ
 38. 53-01-15การสร้างแบบอย่างที่ดีเพื่อสังคม
 39. 53-01-22คนไทย ชุมชนไทย สังคมไทยเสียหาย ใครรับผิดชอบ
 40. 53-02-05จุดอ่อนธรรมาภิบาลท้องถิ่น
 41. 53-02-12กลไกการป้องกันการทุจริตในองค์กรท้องถิ่น
 42. 53-02-26การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ทางออกของสังคมไทย
 43. 53-03-12ธรรมาภิบาลท้องถิ่นความฝัน หรือ ความจริง
 44. 53-03-26การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ก้าวหน้าจริงหรือ
 45. 53-04-30ส่งเสริมพลังที่มีเหตุผลเหนือพลังที่ชั่วร้าย
 46. 53-05-14รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2553
 47. 53-06-04จะร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยอย่างไร
 48. 53-06-11ธรรมาภิบาลท้องถิ่น
 49. 53-06-18ปฏิรูปประเทศไทยต้องเริ่มต้นที่องค์กรท้องถิ่น
 50. 53-07-02ร่วมกันเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทย
 51. 53-07-09ปฏิรูปตนเองของ อปท. คือ ปฏิรูปประเทศไทย
 52. 53-07-16ปฏิรูปอะไร ปฏิรูปใคร
 53. 53-07-23No Action Talk Only
 54. 53-07-30ตัดงบฯ ท้องถิ่น รัฐบาลเสียแต้ม
 55. 53-10-01ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
 56. 53-10-08พลังกองทุนการเงินชุมชนพลังที่รัฐบาลควรใส่ใจ
 57. 53-10-22เก็บตกจากเวทีปฏิรูปประเทศไทยที่ธรรมศาสตร์
 58. 53-10-29เรียนรู้ สูตร 353 ของผู้ใหญ่วิบูลย์กับการพัฒนา
 59. 53-11-05ธรรมชาติประเทศไทย
 60. 53-11-12ทางออกสังคมไทยต้องชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง
 61. 53-11-19ทำไมคนไทยไม่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 62. 52-08-20โครงการชุมชน (ไม่) พอเพียง
 63. 52-08-27แบบอย่างกลุ่มเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชั่น
 64. 52-08-28เครือข่ายพัฒนาชุมชน-สังคมของสถาบันอุดมศึกษา
 65. 52-09-04การส่งเสริมและเผยแพร่วัตกรรมท้องถิ่น
 66. 52-09-11หนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนึ่งตัวอย่างที่ดี
 67. 52-09-25ก้าวย่างกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นสู่ทศวรรษใหม่
 68. 52-10-02การสำรวจนวัตกรรมท้องถิ่นที่โดดเด่น
 69. 52-10-16ปลดล็อกผู้บริหารท้องถิ่น ใครได้ ใครเสีย
 70. 54-10-23เวทีปรึกษาหารือในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 71. 52-10-30การปฏิรูป-รื้อ-สร้างองค์กรท้องถิ่นใหม่
 72. 52-11-06 การสร้างภูมิคุ้มกันในองค์กรท้องถิ่น
 73. 52-11-13การมีส่วนร่วมในองค์กรท้องถิ่น ฤาจะเป็นเพียงวาทกรรม
 74. 52-11-20เผยจุดอ่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 75. 52-11-27ผู้ว่าฯกทม. กับการจัดระเบียบสนามหลวง
 76. 52-12-10ทุนในสังคมไทยที่หายไป
 77. 52-12-11งานด้านผู้ด้อยโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 78. 52-12-18การเสริมสร้างธรมาภิบาลท้องถิ่น
 79. 52-12-25ประชาธิปไตยท้องถิ่น
Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com