บทความเสียงจากชุมชน คน พช.

 1. ระบบการบริหารของประเทศไทย(1)
 2. ระบบการบริหารของประเทศไทย (2)
 3. ระบบการบริหารของประเทศไทย (จบ)
 4. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 1
 5. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 2
 6. หญิงเก่งในงานพัฒนาชุมชน
 7. สังคมไทยต้องการ ความสุข หรือ ความเจริญ (1)
 8. สังคมไทยต้องการ ความสุข หรือ ความเจริญ (2)
 9. กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 10. ข้อมูล จปฐ. ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต และคุณภาพการพัฒนาชนบทไทย
 11. การบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ (1)
 12. การบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ (2)
 13. การบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ (3)
 14. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
 15. แก้หนี้นอกระบบ อย่างยั่งยืนที่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
 16. OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน
 17. สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ทางเลือกหนึ่งของการแก้หนี้นอกระบบ
 18. 1 ทศวรรษ ของผลิตภัณฑ์ OTOPก้าวย่างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน
 19. แผนชุมชน แผนของประชาชนรากฐานของแผนทุกระดับของประเทศ
 20. พระอัจฉริยภาพในการพัฒนาชุมชนที่บ้านยาง ลุ่มน้ำแม่งอน
 21. ข้อเท็จจริงที่ควรรู้เกี่ยวกับครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 1
 22. ข้อเท็จจริงที่ควรรู้เกี่ยวกับครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 2
 23. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 1
 24. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 2
 25. เยาวชน OTOP ผู้สืบสานตำนานภูมิปัญญาไทย
 26. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 1
 27. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 2
 28. OTOP CITY เมืองแห่งภูมิปัญญาพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากก้าวไกล
 29. พัฒนาคือสร้างสรรค์ สร้างสุขทั่วแผ่นดิน
 30. พัฒนาคือสร้างสรรค์ คำตอบอยู่ที่ประโยชน์สุขของประชาชน
 31. พลังสตรี พลังแห่งการพัฒนาชาติ
 32. ศูนย์กระจายและแสดงสินค้า OTOP
 33. 50 ปีกรมการพัฒนาชุมชน ก้าวย่างของความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
 34. 50 ปีกรมการพัฒนาชุมชน ตานานการพัฒนาชนบทไทย (ตอน 1)
 35. 50 ปีกรมการพัฒนาชุมชน ตานานการพัฒนาชนบทไทย (ตอน 2)
 36. 50 ปีกรมการพัฒนาชุมชน ตานานการพัฒนาชนบทไทย (ตอน 3)
 37. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน นักพัฒนาภาคประชาชน ผู้เสียสละเพื่อชุมชน
 38. ศูนย์พักพิง พึ่งของประชาชนใน…
บทความของ เสียงจากชุมชน คน พช.
ลำดับ รหัส วันที่ ชื่อบทความ ที่มา
1 1570 17 ก.ย. 54 ระบบการบริหารของประเทศไทย(1) คอลัมน์ เสียงจากชุมชน คน พช. มติชนสุดสัปดาห์
2 1571 24 ก.ย. 54 ระบบการบริหารของประเทศไทย (2)
3 1572 1 ต.ค. 54 ระบบการบริหารของประเทศไทย (จบ)
4 1592 18 ก.พ. 54 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง: ทางเลือกของการพัฒนาชนบทไทยในศตวรรษหน้า (1)
5 1593 25 ก.พ. 54 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง: ทางเลือกของการพัฒนาชนบทไทยในศตวรรษหน้า (2)
6 1594 4 มี.ค. 54 หญิงเก่งในงานพัฒนาชุมชน
7 1595 11 มี.ค. 54 สังคมไทยต้องการ ความสุข หรือ ความเจริญ (1)
8 1596 18 มี.ค. 54 สังคมไทยต้องการ ความสุข หรือ ความเจริญ (2)
9 1597 25 มี.ค. 54 กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ.
10 1598 1 เม.ย. 54 ข้อมูล จปฐ. ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต และคุณภาพการพัฒนาชนบทไทย
11 1599 8 เม.ย. 54 การบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิตและดูแลชีวิต (1)
12 1600 15 เม.ย. 54 การบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิตและดูแลชีวิต (2)
13 1601 22 เม.ย. 54 การบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิตและดูแลชีวิต (3)
14 1602 29 เม.ย. 54 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต : กองทุนคุณธรรมของชุมชน : พลังสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
15 1603 6 พ.ค. 54 แก้หนี้นอกระบบ อย่างยั่งยืน”ที่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านขอนขว้าง จังหวัดปราจีณบุรี
16 1604 13 พ.ค. 54 OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน : มิติใหม่ทางการตลาดและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
17 1605 20 พ.ค. 54 สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ทางเลือกหนึ่งของการแก้หนี้นอกระบบโดยคนในชุมชน
18 1608 10 มิ.ย. 54 1 ทศวรรษ ของผลิตภัณฑ์ OTOP ก้าวย่างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน
19 1609 17 มิ.ย. 54 แผนชุมชน: แผนของประชาชนรากฐานของแผนทุกระดับของประเทศ
20 1610 24 มิ.ย. 54 พระอัจฉริยภาพในการพัฒนาชุมชนที่บ้านยาง ลุ่มน้ำแม่งอน
21 1611 1 ก.ค. 54 ข้อเท็จจริงที่ควรรู้เกี่ยวกับครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) (ตอน 1)
22 1612 8 ก.ค. 54 ข้อเท็จจริงที่ควรรู้เกี่ยวกับครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) (ตอน 2)
23 1613 15 ก.ค. 54 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว: หมู่บ้านแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (ตอน 1)
24 1614 22 ก.ค. 54 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว: หมู่บ้านแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (ตอน 2)
25 1615 29 ก.ค. 54 เยาวชน OTOP ผู้สืบสานตำนานภูมิปัญญาไทย
26 1616 5 ส.ค. 54 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา: เสริมสร้างความสุขมวลรวมชุมชนทั่วแผ่นดิน (ตอน 1)
27 1617 12 ส.ค. 54 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา: เสริมสร้างความสุขมวลรวมชุมชนทั่วแผ่นดิน (ตอน 2)
28 1618 19 ส.ค. 54 OTOP CITY: เมืองแห่งภูมิปัญญาพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากก้าวไกล
29 1619 26 ส.ค. 54 พัฒนาคือสร้างสรรค์: สร้างสุขทั่วแผ่นดิน
30 1621 9 ก.ย. 54 พัฒนาคือสร้างสรรค์: คำตอบอยู่ที่ประโยชน์สุขของประชาชน
31 1622 16 ก.ย. 54 พลังสตรี พลังแห่งการพัฒนาชาติ
32 1623 23 ก.ย. 54 ศูนย์กระจายและแสดงสินค้า OTOP: สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากชุมชน
33 1624 30 ก.ย. 54 50 ปีกรมการพัฒนาชุมชน : ก้าวย่างของความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
34 1625 7 ต.ค. 54 50 ปีกรมการพัฒนาชุมชน: ตำนานการพัฒนาชนบทไทย (ตอน 1)
35 1626 14 ต.ค. 54 50 ปีกรมการพัฒนาชุมชน: ตำนานการพัฒนาชนบทไทย (ตอน 2)
36 1627 21 ต.ค. 54 50 ปีกรมการพัฒนาชุมชน: ตำนานการพัฒนาชนบทไทย (ตอน 3)
37 1628 28 ต.ค. 54 ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน นักพัฒนาภาคประชาชน ผู้เสียสละเพื่อชุมชน
38 1630 11 พ.ย. 54 ศูนย์พักพิง: พึ่งของประชาชนในภาวะวิกฤต
Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com