ข้อมูลเทศบาลตำบล -จ.(ศ)-(ส)

รายชื่อเทศบาลตำบล    จำนวน 1,841 แห่ง            
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง    
 ลำดับที่  จังหวัด อำเภอ ตำบล รายชื่อเทศบาลตำบล พื้นที่(ตร.กม.) ประชากร(คน) หนาแน่น ขนาด URL
1,355 ศรีสะเกษ เมือง น้ำคำ น้ำคำ 67.35 10,137 151  เล็ก   
1,356  ศรีสะเกษ  ไพรบึง ไพรบึง  ไพรบึง  12.00 10,659 888 เล็ก www.nmt.or.th/sisaket/phraibueng/default.aspx
1,357  ศรีสะเกษ  กันทรารมย์ ดูน  กัณทรารมย์  6.90 6,927 1,004 กลาง www.kantrarom.go.th
1,358  ศรีสะเกษ  ขุขันธ์ ห้วยเหนือ  เมืองขุขันธ์(ห้วยเหนือ)*  1.40 4,367 3,119 กลาง www.khukhanlocal.com
1,359  ศรีสะเกษ  ขุนหาญ ขุนหาญ  ขุนหาญ  14.00 10,866 776 เล็ก www.muangkhun/Topcitties.com
1,360 ศรีสะเกษ ขุนหาญ กระหวัน กระหวัน 20.90 8,880 425  เล็ก  www.abtkrawan.th.gs
1,361 ศรีสะเกษ ขุนหาญ โพธิ์กระสังข์ โพธิ์กระสังข์ 54.20 8,765 162  เล็ก  www.tambon-phokrasang.com
1,362 ศรีสะเกษ ขุนหาญ สิ สิ 16.00 2,645 165  เล็ก   
1,363 ศรีสะเกษ ขุนหาญ กันทรอม กันทรอม 138.65 8,622 62  เล็ก   
1,364 ศรีสะเกษ ขุนหาญ โนนสูง โนนสูง 69.28 4,328 62  เล็ก  www.noonsung.ob.tc
1,365  ศรีสะเกษ  บึงบูรพ์ บึงบูรพ์  บึงบูรพ์  11.95 5,968 499 เล็ก www.nmt.or.th/sisaket/buengbun/default.aspx
1,366  ศรีสะเกษ  ปรางค์กู่ พิมาย  ปรางค์กู่  2.82 2,800 993 เล็ก www.nmt.or.th/sisaket/prangku
1,367  ศรีสะเกษ  พยุห์ พยุห์  พยุห์  6.39 4,063 636 เล็ก www.payunet.com
1,368 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย 10.11 5,868 580 เล็ก www.tumbonyangchum.info
1,369 ศรีสะเกษ ราษีไศล เมืองคง เมืองคง 2.04 4,452 2,182 เล็ก www.muangkong.org
1,370 ศรีสะเกษ วังหิน บุสูง บุสูง 43.24 10,080 233  เล็ก  www.busung.go.th
1,371 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์   สวนกล้วย 39.84 6,482 163  เล็ก  www.suankluai.org
1,372  ศรีสะเกษ  ศรีรัตนะ ศรีแก้ว  ศรีรัตนะ  12.80 4,892 382 เล็ก www.nmt.or.th/Lists/NortheastMembers/DispForm.aspx?ID=329&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Enmt%2Eor%2Eth%2FLists%2FNortheastMembers%2FAllItems%2Easpx
1,373  ศรีสะเกษ  ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน  ห้วยทับทัน  9.80 3,016 308 เล็ก www.huaithapthan.com
1,374  ศรีสะเกษ  อุทุมพรพิสัย กำแพง  กำแพง  1.20 4,034 3,362 กลาง www.kamphaengcity.com
1,375  ศรีสะเกษ  อุทุมพรพิสัย กำแพง  กำแพง(อุทุมพรพิสัย)*  15.00 5,008 334 เล็ก www.kpsubmuni.com
1,376  ศรีสะเกษ  อุทุมพรพิสัย โคกจาน  โคกจาน  13.20 4,986 378 เล็ก www.kokjan.org
1,377  ศรีสะเกษ  อุทุมพรพิสัย สระกำแพงใหญ่  สระกำแพงใหญ่  13.22 7,363 557 เล็ก www.srakampangyai.th.gs
1,378  สกลนคร  เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ 12.50 6,513 521 เล็ก www.thailocadmin.go.thai/Charoensin.com
1,379 สกลนคร เมืองสกลนคร ธาตุนาเวง ธาตุนาเวง 27.00 2,400 89  เล็ก   
1,380 สกลนคร เมืองสกลนคร เชียงเครือ เชียงเครือ 85.77 17,342 202  เล็ก  www.chkr.go.th
1,381  สกลนคร  เมืองสกลนคร ขมิ้น ดงมะไฟ 4.00 6,213 1,553 กลาง www.Dongmafai.org
1,382  สกลนคร  เมืองสกลนคร ท่าแร่  ท่าแร่  5.12 8,059 1,574 เล็ก www.tharae.org
1,383  สกลนคร  เมืองสกลนคร ฮางโฮง  ฮางโฮง  31.00 7,792 251 เล็ก  
1,384  สกลนคร  เมืองสกลนคร เหล่าปอแดง  เหล่าปอแดง  24.00 5,896 246 เล็ก www.laopodang.com
1,385  สกลนคร  เมืองสกลนคร งิ้วด่อน  งิ้วด่อน  37.00 6,350 172 เล็ก  
1,386  สกลนคร  เมืองสกลนคร หนองลาด  หนองลาด  55.00 5,594 102 เล็ก www.nonglad.com
1,387 สกลนคร โคกศรีสุพรรณ ตองโขบ ตองโขบ 135.00 12,254 91  เล็ก  www.tongkhob.go.th
1,388  สกลนคร  กุดบาก กุดบาก  กุดบาก  4.54 5,830 1,284 เล็ก www.kudbak.com
1,389  สกลนคร  กุดบาก กุดบาก  กุดแฮด(กุดบาก)*  135.00 4,967 37 เล็ก http://kudhad.go.th/index2.php?page=chat
1,390  สกลนคร  กุดบาก กุดไห  กุดไห  145.00 9,249 64 เล็ก www.gudhi.th.gs/web-g/udhi/Gudhi.htm 
1,391  สกลนคร  กุสุมาลย์ กุสุมาลย์  กุสุมาลย์  4.00 4,726 1,182 เล็ก www.kusuman.go.th
1,392  สกลนคร  คำตากล้า คำตากล้า  คำตากล้า  8.65 6,342 733 เล็ก www.kumthakla.snk.localict.com
1,393  สกลนคร  คำตากล้า แพด  แพด  107.00 9,528 89 เล็ก http://tessabalpad.com
1,394  สกลนคร  บ้านม่วง ม่วง  บ้านม่วง  4.20 3,564 849 เล็ก www.tambonmuang.com
1,395 สกลนคร บ้านม่วง ห้วยหลัว ห้วยหลัว 75.00 7,291 97  เล็ก  http://obt50003.tripod.com
1,396  สกลนคร  พรรณนานิคม พรรณา  พรรณานิคม  1.54 2,910 1,890 เล็ก www.nmt.or.th/sakon/phannanikhom/default.aspx
1,397  สกลนคร  พรรณนานิคม พอกน้อย  พอกน้อย  33.60 8,980 267 เล็ก www.poknoi.go.th
1,398  สกลนคร  พรรณนานิคม นาใน  นาใน  103.56 7,232 70 เล็ก  
1,399  สกลนคร  พรรณนานิคม สว่าง  บัวสว่าง(สว่าง)*  67.79 6,768 100 เล็ก http://buasawang.com
1,400  สกลนคร  พังโคน พังโคน  พังโคน  3.29 6,870 2,088 กลาง www.sumc.in.th/modules/work/index.php?mode=detail1&id=248
1,401  สกลนคร  วานรนิวาส วานรนิวาส  วานรนิวาส  5.00 5,923 1,185 กลาง www.wanonniwas.org
1,402  สกลนคร  วานรนิวาส หนองแวง  หนองแวง  27.00 4,511 167 เล็ก www.tnw.go.th
1,403  สกลนคร  วานรนิวาส นาซอ  นอซอ  53.06 6,144 116 เล็ก www.narsor.com
1,404  สกลนคร  วาริชภูมิ วาริชภูมิ วาริชภูมิ 4.00 2,322 581 เล็ก www.nmt.or.th/Lists/NortheastMembers/DispForm.aspx?ID=342&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Enmt%2Eor%2Eth%2FLists%2FNortheastMembers%2FAllItems%2Easpx
1,405 สกลนคร วาริชภูมิ ปลาโหล ปลาโหล 115.00 11,946 104  เล็ก  www.plalo.go.th
1,406 สกลนคร วาริชภูมิ คำบ่อ คำบ่อ 145.13 13,439 93  เล็ก  www.khambo.ob.tc
1,407 สกลนคร วาริชภูมิ หนองลาด หนองลาด 57.50 7,616 132  เล็ก  www.nonglad.com
1,408  สกลนคร  สว่างแดนดิน แวง  ดอนเขือง  7.00 4,607 658 กลาง www.nmt.or.th/sakon/donkhueang/default.aspx
1,409  สกลนคร  สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน  สว่างแดนดิน  4.15 9,552 2,302 กลาง www.nmt.or.th/sakon/sawangdaendin/default.aspx
1,410 สกลนคร สว่างแดนดิน บงใต้ บงใต้ 66.00 9,894 150  เล็ก   
1,411 สกลนคร สว่างแดนดิน พันนา พันนา 49.00 7,042 144  เล็ก  www.phannacity.com
1,412 สกลนคร สว่างแดนดิน บ้านต้าย บ้านต้าย 24.00 6,461 269  เล็ก  www.thaitambon.com
1,413 สกลนคร สว่างแดนดิน หนองหลวง หนองหลวง 46.00 7,894 172  เล็ก  www.nhonglaung.com
1,414 สกลนคร สว่างแดนดิน โคกสี โคกสี 93.00 10,726 115  เล็ก  www.thaitambon.com/tambon/tgovlist.asp?ID=47120
1,415  สกลนคร  ส่องดาว ส่องดาว  ส่องดาว  10.00 4,822 482 เล็ก http://tambonsongdao.com
1,416 สกลนคร ส่องดาว วัฒนา ท่าศิลา 100.25 10,212 150  เล็ก  www.tasila.go.th
1,417  สกลนคร  อากาศอำนวย อากาศ  อากาศอำนวย  2.25 9,251 4,112 เล็ก www.akatumnuay.com
1,418 สกลนคร อากาศอำนวย สามัคคีพัฒนา สามัคคีพัฒนา 77.42 8,536 110  เล็ก  www.samak-kee.com
1,419 สกลนคร อากาศอำนวย บะหว้า บะหว้า 47.00 6,051 129  เล็ก  www.drivehq.com
1,420  สงขลา  เทพา เทพา  เทพา  8.52 2,614 307 กลาง www.thephacity.go.th
1,421  สงขลา  เทพา ลำไพล  ลำไพล  75.15 4,337 58 กลาง www.lampli.go.th
1,422 สงขลา เมืองสงขลา เกาะแต้ว เกาะแต้ว 28.38 10,596 373  เล็ก  www.kohtaew.go.th
1,423  สงขลา  เมืองสงขลา เขารูปช้าง  เขารูปช้าง  21.68 38,086 1,757 ใหญ่ www.krc.go.th
1,424  สงขลา  เมืองสงขลา พะวง  พะวง  40.34 19,453 482 ใหญ่ www.pawong.go.th
1,425  สงขลา  สิงหนคร ชะแล้  ชะแล้  8.91 2,773 311 เล็ก www.chalare.go.th
1,426 สงขลา กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ 25.00 3,943 158  เล็ก  www.kraseasin.go.th
1,427 สงขลา กระแสสินธุ์ เชิงแส เชิงแส 32.70 3,033 93  เล็ก  www.cherngsae.go.th
1,428  สงขลา  คลองแงะ พังลา  คลองแงะ*  2.00 7,516 3,758 กลาง www.klongngae.go.th
1,429 สงขลา คลองหอยโข่ง ทุ่งลาน ทุ่งลาน 35.12 6,198 176  เล็ก  www.thunglan.go.th
1,430 สงขลา คลองหอยโข่ง โคกม่วง โคกม่วง 41.30 7,034 170  เล็ก  www.khoakmuang.go.th
1,431  สงขลา  ควนเนียง รัตภูมิ  ควนเนียง  12.87 3,897 303 กลาง www.khuanniangcity.go.th
1,432  สงขลา  จะนะ บ้านนา  จะนะ  11.22 7,149 637 กลาง www.chanacity.go.th
1,433  สงขลา  นาทวี นาทวี  นาทวี  8.00 6,167 771 กลาง www.nathaweemun.go.th
1,434  สงขลา  บางกล่ำ ท่าช้าง  ท่าช้าง  102.00 16,507 162 ใหญ่ www.thachang.go.th/
1,435  สงขลา  บางกล่ำ บ้านหาร  บ้านหาร  12.00 3,373 281 เล็ก www.banharn.go.th
1,436  สงขลา  ระโนด บ่อตรุ  บ่อตรุ  5.30 12,870 2,428 กลาง www.bortru.go.th
1,437  สงขลา  ระโนด ระโนด  ระโนด  1.87 5,365 2,869 กลาง www.ranodcity.go.th
1,438  สงขลา  รัตนภูมิ กำแพงเพชร  กำแพงเพชร  33.90 4,641 137 กลาง www.kppmun.com
1,439  สงขลา  รัตนภูมิ เขาพระ  นาสีทอง  6.68 2,654 397 เล็ก www.nasritong.go.th
1,440  สงขลา  สทิงพระ จะทิ้งพระ  สทิงพระ  1.80 2,883 1,602 เล็ก www.sathingpra.go.th
1,441  สงขลา  สะเดา ปริก  ปริก  4.80 5,787 1,206 กลาง www.tonprik.org
1,442  สงขลา  สะเดา สำนักขาม  สำนักขาม  140.06 10,068 72 เล็ก www.sumnakkham.go.th
1,443  สงขลา  สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย  สะบ้าย้อย  1.50 1,450 967 กลาง www.sabayoicity.go.th
1,444  สงขลา  หาดใหญ่ พะตง  พะตง  2.04 6,664 3,267 กลาง www.patong.go.th
1,445  สงขลา  หาดใหญ่ บ้านพรุ  บ้านไร่*(บ้านพรุ)  75.15 4,337 58 กลาง  www.banpru.go.th
1,446  สงขลา  หาดใหญ่ น้ำน้อย  น้ำน้อย  47.20 12,266 260 กลาง www.namnoi.go.th
1,447 สงขลา หาดใหญ่ คูเต่า คูเต่า 33.00 12,990 394  เล็ก  www.kutao.go.th
1,448  สตูล  เมืองสตูล เจ๊ะบิลัง  เจ๊ะปิลัง  2.70 3,548 1,314 เล็ก www.chebilang.go.th
1,449  สตูล  เมืองสตูล ฉลุง  ฉลุง  1.25 2,193 1,754 กลาง www.chalungcity.go.th
1,450  สตูล  เมืองสตูล คลองขุด  คลองขุด  142.89 14,667 103 กลาง www.klongkhud.go.th
1,451  สตูล  ควนโดน ควนโดน  ควนโดน  6.00 4,724 787 เล็ก www.khuandon.org
1,452  สตูล  ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า  ทุ่งหว้า  2.94 3,009 1,023 เล็ก www.thungwacity.go.th
1,453  สตูล  ละงู กำแพง  กำแพง  1.05 4,630 4,410 กลาง www.kumpangcity.go.th
1,454 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ  ด่านสำโรง  3.75 53,911 14,376 กลาง www.dansumrong.go.th
1,455 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บางปู  บางปู  63.00 104,922 1,665 เล็ก www.bangpoocity.com
1,456 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บางเมืองใหม่  บางเมือง  35.00 92,286 2,637 กลาง www.tbm.go.th
1,457 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษา  แพรกษา  13.00 7,855 604 กลาง www.praksa.go.th
1,458 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ  สำโรงเหนือ  5.50 34,461 6,266 กลาง www.samrongnua.com
1,459 สมุทรปราการ บางบ่อ คลองด่าน  คลองด่าน  4.50 15,251 3,389 กลาง www.klongdanmunicipality.go.th
1,460 สมุทรปราการ บางบ่อ คลองสวน  คลองสวน  3.50 1,769 505 กลาง www.thaitambon.com/tambon/tgovlist.asp?ID=110206
1,461 สมุทรปราการ บางบ่อ บางบ่อ  บางบ่อ  3.50 9,845 2,813 กลาง www.bangbo.go.th
1,462 สมุทรปราการ บางพลี บางพลีใหญ่  บางพลี  3.00 7,164 2,388 กลาง www.bangplee.org
1,463 สมุทรปราการ บางพลี บางเสาธง  บางเสาธง  9.60 14,648 1,526 กลาง www.bangsaothong.go.th
1,464 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ 6.55 13,347 2,038 กลาง www.phrasamutjedee.go.th
1,465 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ แหลมฟ้าผ่า  แหลมฟ้าผ่า  7.00 12,795 1,828 กลาง www.laemfhapa.go.th
1,466 สมุทรสงคราม บางคนที กระดังงา  กระดังงา  3.00 2,395 798 เล็ก www.kdg.ob.tc
1,467 สมุทรสงคราม บางคนที บางนกแขวก  บางนกแขวก  3.73 1,860 499 เล็ก http://bnk.go.th
1,468 สมุทรสงคราม บางคนที บางยี่รงค์  บางยี่รงค์  9.02 2,116 235 เล็ก www.bangyeerong.go.th
1,469 สมุทรสงคราม บางคนที บางกระบือ  บางกระบือ  4.26 1,990 467 เล็ก www.bangkrabue.go.th
1,470 สมุทรสงคราม อัมพวา เหมืองใหม่  เหมืองใหม่  7.78 2,392 307 เล็ก www.muangmaicity.com
1,471 สมุทรสงคราม อัมพวา อัมพวา  อัมพวา  2.50 6,118 2,447 กลาง www.ampawa.go.th
1,472 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร นาดี นาดี 34.80 14,128 406  เล็ก  www.nadee.go.th
1,473 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าจีน ท่าจีน 17.75 8,976 506  เล็ก  www.tajeen.org
1,474 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก 35.10 20,256 577  เล็ก  www.bangyaphrak.go.th
1,475 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บ้านเกาะ  บางปลา  5.60 3,792 677 กลาง www.bangpla.org
1,476 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน สวนหลวง สวนหลวง 11.72 22,477 506  เล็ก  www.suanluang.go.th
1,477 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว เกษตรพัฒนา  เกษตรพัฒนา  9.20 2,896 315 เล็ก www.kaset-pt.go.th
1,478 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว  บ้านแพ้ว  0.76 2,613 3,438 กลาง www.banphaeocity.go.th
1,479 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว ยกกระบัตร  หลักห้า  96.12 38,634 402 กลาง www.nmt.or.th/samutsakhon/lakha
1,480  สระแก้ว  เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ 8.71 7,070 812 เล็ก www.khaochakan.go.th
1,481  สระแก้ว  เมืองสระแก้ว ท่าเกษม ท่าเกษม 11.20 3,442 307 เล็ก www.nmt.or.th/sakaew/thakasem (ข้อมูลไม่ครบถ้วน)
1,482  สระแก้ว  เมืองสระแก้ว ศาลาลำดวน  ศาลาลำดวน  3.52 2,583 734 เล็ก www.sm.go.th
1,483  สระแก้ว  คลองหาด คลองหาด  คลองหาด  90.00 8,281 92 เล็ก www.tambol.com/xyz/gov3.asp
1,484  สระแก้ว  ตาพระยา ตาพระยา  ตาพระยา  2.80 3,137 1,120 เล็ก www.taphraya.go.th
1,485  สระแก้ว  โคกสูง โคกสูง  โคกสูง  56.56 7,520 133 เล็ก www.koksoong.go.th
1,486  สระแก้ว  วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น  วังน้ำเย็น  5.50 11,307 2,056 กลาง www.wangnamyen.net
1,487  สระแก้ว  วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์  วังสมบูรณ์  98.00 10,483 107 เล็ก  
1,488 สระแก้ว วังสมบูรณ์ วังทอง วังทอง 143.90 11,464 80  เล็ก  www.wang-tong.org
1,489  สระแก้ว  วัฒนานคร วัฒนานคร  วัฒนานคร  3.54 5,729 1,618 กลาง  
1,490  สระแก้ว  อรัญประเทศ บ้านด่าน  บ้านด่าน  38.00 3,608 95 เล็ก www.tambonbandan.go.th/
1,491  สระแก้ว  อรัญประเทศ คลองน้ำใส  ป่าไร่  159.00 6,766 43 เล็ก  
1,492  สระแก้ว  อรัญประเทศ ฟากห้วย  ฟากห้วย  83.38 6,471 78 เล็ก www.faghuay.net/
1,493  สระบุรี  เฉลิมพระเกียรติ หน้าพระลาน  หน้าพระลาน  2.07 7,805 3,771 กลาง www.naphralan.com
1,494 สระบุรี เมืองสระบุรี หนองโน ป๊อกแป๊ก 1.44 634 440 เล็ก  
1,495 สระบุรี เมืองสระบุรี กุดนกเปล้า กุดนกเปล้า 31.25 4,929 158 เล็ก  
1,496 สระบุรี เมืองสระบุรี ตะกุด ตะกุด 8.15 2,509 308 เล็ก www.takud.go.th
1,497  สระบุรี  เสาไห้ บ้านยาง  บ้านยาง  1.00 1,033 1,033 เล็ก www.banyangcity.go.th
1,498  สระบุรี  เสาไห้ สวนดอกไม้  สวนดอกไม้  4.22 3,415 809 เล็ก www.suandokmai.com
1,499  สระบุรี  เสาไห้ เสาไห้  เสาไห้  0.76 2,003 2,636 เล็ก www.tessabansaohai.go.th
1,500 สระบุรี เสาไห้ เมืองเก่า เมืองเก่า 13.15 3,257 248  เล็ก  www.thaitambon.com/tambon/tgovlist.asp?ID=191011
1,501 สระบุรี เสาไห้ หัวปลวก หัวปลวก 21.50 2,558 119  เล็ก  www.nmt.or.th/saraburi/huapluak
1,502 สระบุรี เสาไห้ ต้นตาล ต้นตาล-พระยาทด 10.24 3,549 347  เล็ก  www.tontanprayatod.go.th
1,503  สระบุรี  แก่งคอย ทับกวาง ทับกวาง 101.00 13,372 132 กลาง www.tublewang.go.th
1,504  สระบุรี  ดอนพุด ดอนพุด  ดอนพุด  13.25 1,640 124 เล็ก  
1,505 สระบุรี บ้านหมอ บ้านครัว  ท่าลาน  16.21 8,372 516 กลาง www.talan.go.th
1,506  สระบุรี  บ้านหมอ บ้านหมอ  บ้านหมอ  1.50 3,612 2,408 กลาง www.nmt.or.th/saraburi/banmo
1,507  สระบุรี  บ้านหมอ ตลาดน้อย  ตลาดน้อย  24.00 4,739 197 เล็ก www.taladnoi.go.th
1,508  สระบุรี  พระพุทธบาท พุกร่าง  พุกร่าง  52.00 4,607 89 เล็ก www.phukrang.ob.tc
1,509  สระบุรี  มวกเหล็ก มวกเหล็ก  มวกเหล็ก  3.00 6,543 2,181 กลาง www.muaklek.go.th
1,510  สระบุรี  วังม่วง คำพราน วังม่วง 7.60 3,708 488 เล็ก www.wangmaung.go.th
1,511  สระบุรี  วังม่วง คำพราน คำพราน 51.00 3,328 65 เล็ก www.nmt.or.th/saraburi/kumphran
1,512  สระบุรี  วิหารแดง หนองสรวง  วิหารแดง  3.00 4,239 1,413 เล็ก www.wihandang.com
1,513  สระบุรี  วิหารแดง หนองหมู  หนองหมู  2.66 1,477 555 เล็ก www.nongmoo.go.th
1,514  สระบุรี  หนองแค คชสิทธิ์ คชสิทธิ์ 1.00 1,290 1,290 กลาง www.khodchasit.com
1,515  สระบุรี  หนองแค หนองแค  หนองแค  5.00 13,222 2,644 กลาง www.nongkhae.go.th
1,516  สระบุรี  หนองแค ห้วยทราย  หินกอง  10.00 9,141 914 กลาง www.hinkong.go.th
1,517  สระบุรี  หนองแค ไผ่ต่ำ  ไผ่ต่ำ  13.96 5,576 399 เล็ก www.nmt.or.th/saraburi/phaitam
1,518  สระบุรี  หนองแซง หนองแซง  หนองแซง  0.50 1,248 2,496 เล็ก www.nongsang2008.ob.tc
1,519  สระบุรี  หนองโดน หนองโดน  หนองโดน  1.94 2,857 1,473 กลาง www.tambol.com/municipal/search_show.asp?itemno=170300
1,520 สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน โพสังโฆ  โพสังโฆ  1.50 2,560 1,707 เล็ก  
1,521 สิงห์บุรี ท่าช้าง ถอนสมอ  ถอนสมอ  17.47 10,100 578 เล็ก www.singburi.go.th/gover/super.html
1,522 สิงห์บุรี บางระจัน สิงห์  บางระจัน (สิงห์)*  22.80 16,131 708 กลาง www.tambol.com/wxy/gov3.asp
1,523 สิงห์บุรี พรหมบุรี บางน้ำเชี่ยว  บางน้ำเชี่ยว  18.00 3,657 203 เล็ก  
1,524 สิงห์บุรี พรหมบุรี พรหมบุรี  ปากบาง  8.20 3,220 393 เล็ก www.pakbang.com
1,525 สิงห์บุรี อินทร์บุรี อินทร์บุรี อินทร์บุรี 4.00 6,100 1,525 กลาง www.tambol.com/wxy/gov3.asp
1,526 สิงห์บุรี อินทร์บุรี ทับยา ทับยา 24.27 6,155 254 เล็ก www.tubya.go.th
1,527  สุโขทัย  เมืองสุโขทัย บ้านสวน  บ้านสวน  3.00 5,085 1,695 เล็ก www.bsm.go.th
1,528  สุโขทัย  เมืองสุโขทัย เมืองเก่า  เมืองเก่า  11.00 7,267 661 กลาง  
1,529  สุโขทัย  เมืองสุโขทัย บ้านกล้วย  บ้านกล้วย  85.17 16,645 195 กลาง www.bankluai.go.th
1,530  สุโขทัย  กงไกรลาศ บ้านกร่าง  กงไกรลาศ  6.06 4,583 756 เล็ก www.korgkrilat.org
1,531  สุโขทัย  คีรีมาศ ทุ่งหลวง  ทุ่งหลวง  3.33 6,829 2,051 เล็ก www.tambol.com/wxy/gov3.asp
1,532  สุโขทัย  คีรีมาศ โตนด  บ้านโตนด  2.00 3,372 1,686 เล็ก www.bantonode.go.th
1,533  สุโขทัย  ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม 7.09 8,267 1,166 เล็ก www.thungsaliamcity.go.th
1,534 สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วศรีสมบูรณ์ เขาแก้วศรีสมบูรณ์ 48.13 8,065 168  เล็ก  www.khaokawcity.go.th
1,535  สุโขทัย  บ้านด่านลานหอย ลานหอย  ลานหอย  5.00 3,967 793 เล็ก www.lanhoycity.go.th
1,536 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน 334.00 9,351 28  เล็ก  www.talingchun.go.th
1,537  สุโขทัย  ศรีนคร ศรีนคร  ศรีนคร  6.00 3,531 589 เล็ก www.sinakhon.go.th
1,538  สุโขทัย  ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย  ศรีสัชนาลัย  30.00 15,688 523 กลาง www.sisatcity.com
1,539  สุโขทัย  ศรีสัชนาลัย หาดเสี้ยว  หาดเสี้ยว  6.04 7,355 1,218 เล็ก www.nmt.or.th/sukhothai/hadsiew (ข้อมูลไม่ครบ)
1,540  สุโขทัย  ศรีสำโรง สามเรือน  ศรีสำโรง  6.00 8,560 1,427 กลาง www.ssr.go.th
1,541 สุโขทัย สรรคโลก ในเมือง ในเมือง 53.40 8,824 165  เล็ก   
1,542 สุโขทัย สวรรคโลก ป่ากุมเกาะ ป่ากุมเกาะ 67.00 8,394 125  เล็ก   
1,543  สุพรรณบุรี  เดิมบางนางบวช เขาพระ  เขาพระ  11.12 6,922 622 กลาง www.khaophra.go.th
1,544 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช นางบวช นางบวช 12.50 4,927 394 เล็ก www.nangbuatcity.go.th
1,545  สุพรรณบุรี  เดิมบางนางบวช บ่อกรุ  บ่อกรุ  12.78 2,154 169 เล็ก www.bokru-sm.com
1,546  สุพรรณบุรี  เดิมบางนางบวช เขาดิน  เขาดิน  31.17 5,725 184 เล็ก www.khaodin.go.th
1,547 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช ปากน้ำ ปากน้ำ 21.00 4,858 231  เล็ก   
1,548 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช เดิมบาง เดิมบาง 45.00 6,935 154  เล็ก  www.doembang.go.th
1,549 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช หนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม 72.89 4,989 68  เล็ก  www.localthai.org
1,550 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช   ทุ่งคลี 44.40 5,618 127  เล็ก  www.thaitambon.com/tambon/tgovlist.asp?ID=720206
1,551 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ท่าระหัด ท่าระหัด 21.92 7,300 333  เล็ก  www.thaitambon.com/tambon/tgovlist.asp?ID=720104
1,552  สุพรรณบุรี  เมืองสุพรรณบุรี สระแก้ว  ท่าเสด็จ  30.00 13,942 465 กลาง www.thasadet.com
1,553  สุพรรณบุรี  เมืองสุพรรณบุรี โพธิ์พระยา  โพธิ์พระยา  6.25 3,185 510 เล็ก  
1,554  สุพรรณบุรี  เมืองสุพรรณบุรี สวนแตง  สวนแตง  8.75 6,488 741 เล็ก www.thaitambol.net/wxy/gov3.asp
1,555 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี บางกุ้ง บางกุ้ง 17.00 2,010 118  เล็ก  www.tambol.com/xyz/gov3.asp
1,556 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี โพธิ์พระยา ห้วยวังทอง*(โพธิ์พระยา) 13.20 2,263 171  เล็ก   
1,557  สุพรรณบุรี  ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์  ดอนเจดีย์  3.50 3,305 944 กลาง www.donjadee.go.th
1,558  สุพรรณบุรี  ดอนเจดีย์ สระกระโจม สระกระโจม 4.00 2,347 587 เล็ก www.sakrajom.org
1,559  สุพรรณบุรี  ด่านช้าง ด่านช้าง  ด่านช้าง  4.00 5,794 1,449 กลาง www.dan-chang.go th
1,560  สุพรรณบุรี  บางปลาม้า โคกคราม  โคกคราม  1.03 1,697 1,648 เล็ก www.nmt.or.th/suphanburi/kokkram
1,561  สุพรรณบุรี  บางปลาม้า บางปลาม้า  บางปลาม้า  3.98 2,025 509 เล็ก www.tambol.com/wxy/gov3.asp
1,562  สุพรรณบุรี  บางปลาม้า บ้านแหลม  บ้านแหลม  2.30 1,539 669 เล็ก www.nmt.or.th/suphanburi/banlaem/default.aspx
1,563  สุพรรณบุรี  บางปลาม้า ไผ่กองดิน ไผ่กองดิน 3.50 1,917 548 เล็ก www.paikongdin.co.cc/
1,564 สุพรรณบุรี บางปลาม้า โคกคราม ต้นคราม*(โคกครามพัฒนา) 31.00 6,103 197  เล็ก   
1,565 สุพรรณบุรี บางปลาม้า ตะค่า ตะค่า 38.50 5,946 154  เล็ก  www.taka.go.th
1,566 สุพรรณบุรี บางปลาม้า บ้านแหลม บ้านแหลมพัฒนา*(บ้านแหลม) 6.00 3,176 529  เล็ก  www.banleamburi.org/
1,567  สุพรรณบุรี  ศรีประจันต์ ศรีประจันต์  ศรีประจันต์  3.70 6,647 1,796 กลาง www.siprachan.go.th
1,568  สุพรรณบุรี  ศรีประจันต์ วังยาง  วังยาง  23.00 7,051 307 เล็ก www.wangyangsuphanburi.go.th
1,569 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ ปลายนา ปลายนา 40.68 8,439 207  เล็ก  www.tambol.com/xyz/gov3.asp
1,570  สุพรรณบุรี  สองพี่น้อง ทุ่งคอก  ทุ่งคอก  3.00 3,379 1,126 เล็ก www.thungkhok.go.th
1,571  สุพรรณบุรี  สามชุก สามชุก  สามชุก  18.00 13,528 752 กลาง www.samchuk.go.th
1,572  สุพรรณบุรี  หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ 2.00 2,498 1,249 เล็ก www.tessaban-nongyasai.org
1,573  สุพรรณบุรี  อู่ทอง สระยายโสม สระยายโสม 1.96 3,293 1,680 เล็ก www.srayaisom.org
1,574  สุพรรณบุรี  อู่ทอง สระยายโสม ขุนพัดเพ็ง* 32.52 5,221 161 เล็ก www.khunpadpeng.go.th
1,575  สุพรรณบุรี  อู่ทอง อู่ทอง  อู่ทอง  2.00 9,230 4,615 กลาง www.u-thongcity.go.th
1,576 สุพรรณบุรี อู่ทอง บ้านดอน บ้านดอน 38.00 7,818 206  เล็ก  http://tumbonbandon.igetweb.com
1,577 สุพรรณบุรี อู่ทอง อู่ทอง ท้าวอู่ทอง* 43.00 14,220 331  เล็ก   
1,578 สุพรรณบุรี อู่ทอง กระจัน กระจัน 31.52 7,061 224  เล็ก  www.thaitambon.com/tambon/tgovlist.asp?ID=720913
1,579 สุพรรณบุรี อู่ทอง บ้านโข้ง บ้านโข้ง 96.00 8,492 88  เล็ก  http://bankhong.go.th
1,580 สุพรรณบุรี อู่ทอง เจดีย์ เจดีย์ 21.00 2,976 142  เล็ก   
1,581  สุราษฎร์ธานี  เกาะพงัน เกาะพะงัน  เกาะพงัน  12.65 2,820 223 เล็ก www.phangancity.org
1,582  สุราษฎร์ธานี  เคียนซา เคียนซา  เคียนซา  2.04 1,601 785 เล็ก www.kiansacity.go.th
1,583 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี ขุนทะเล ขุนทะเล 98.00 10,838 111  เล็ก  www.ktl.th.gs
1,584 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี วัดประดู่ วัดประดู่ 58.00 12,847 222 เล็ก www.watpradoocity.go.th
1,585 สุราษฎร์ธานี เวียงสระ เขานิพันธ์ เขานิพันธ์ 58.00 5,782 100 เล็ก www.khaoniphan.go.th
1,586 สุราษฎร์ธานี เวียงสระ บ้านส้อง บ้านส้อง 128.32 19,180 149 เล็ก www.bansong.go.th
1,587  สุราษฎร์ธานี  เวียงสระ บ้านส้อง เวียงสระ 4.00 8,922 2,231 กลาง www.wiangsramunic.org
1,588 สุราษฎร์ธานี เวียงสระ ทุ่งหลวง ทุ่งหลวง 96.70 10,282 106  เล็ก  www.thungluang.go.th
1,589  สุราษฎร์ธานี  เวียงสระ เวียงสระ เมืองเวียง(เวียงสระ)* 51.00 3,256 64 เล็ก www.wiangsra.go.th
1,590  สุราษฎร์ธานี  ไชยา ตลาดไชยา  ตลาดไชยา  4.12 3,677 892 กลาง www.chaiyacity.go.th
1,591  สุราษฎร์ธานี  ไชยา พุมเรียง  พุมเรียง  76.50 7,481 98 เล็ก www.phumriangcity.org
1,592  สุราษฎร์ธานี  กาญจนดิษฐ์ กะแดะ กาญจนดิษฐ์ 29.00 9,285 320 เล็ก www.kanchanaditcity.org
1,593  สุราษฎร์ธานี  กาญจนดิษฐ์ ท่าทองใหม่  ท่าทองใหม่  3.00 5,124 1,708 เล็ก www.tathongmaicity.org
1,594  สุราษฎร์ธานี  กาญจนดิษฐ์ กรูด  ช้างซ้าย  158.90 9,198 58 เล็ก www.changsaicity.go.th/
1,595  สุราษฎร์ธานี  กาญจนดิษฐ์ ช้างขวา  ช้างขวา  56.40 8,731 155 เล็ก www.changkwa.go.th
1,596  สุราษฎร์ธานี  คีรีรัฐนิคม ท่าขนอน  ท่าขนอน  3.55 1,718 484 เล็ก www.thakhanoncity.go.th
1,597  สุราษฎร์ธานี  ดอนสัก ดอนสัก  ดอนสัก  21.00 10,746 512 กลาง www.donsakcity.org
1,598  สุราษฎร์ธานี  ท่าฉาง เขาถ่าน  ท่าฉาง  7.60 4,838 637 เล็ก www.nmt.or.th/surat/thachang 
1,599  สุราษฎร์ธานี  ท่าชนะ ท่าชนะ  ท่าชนะ  6.91 2,840 411 กลาง www.thachanacity.go.th
1,600  สุราษฎร์ธานี  บ้านตาขุน เขาพัง  บ้านเชี่ยวหลาน  10.06 2,590 257 เล็ก www.chiewlarn.go.th
1,601 สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน เขาวง บ้านตาขุน(เขาวง)* 15.00 1,709 114 เล็ก www.khaowongcity.go.th
1,602  สุราษฎร์ธานี  บ้านนาเดิม บ้านนา  บ้านนา  4.08 2,611 640 เล็ก www.banna.org
1,603  สุราษฎร์ธานี  พนม พนม  พนม  0.92 3,024 3,287 เล็ก www.nmt.or.th/surat/phanom
1,604 สุราษฎร์ธานี พนม คลองชะอุ่น คลองชะอุ่น 160.00 8,172 51  เล็ก  www.klongchaun.go.th
1,605  สุราษฎร์ธานี  พระแสง บางสวรรค์  บางสวรรค์  13.00 3,039 234 เล็ก www.bangsawancity.go.th
1,606  สุราษฎร์ธานี  พระแสง อิปัน  ย่านดินแดง  1.00 1,927 1,927 เล็ก www.yandindang.org
1,607  สุรินทร์  กาบเชิง กาบเชิง  กาบเชิง  110.00 15,137 138 เล็ก www.kabcheng.thaiinfonet.com
1,608  สุรินทร์  เมืองสุรินทร์ เมืองที  เมืองที  4.90 1,986 405 เล็ก www.muangthi.org
1,609  สุรินทร์  จอมพระ จอมพระ  จอมพระ  4.50 4,610 1,024 เล็ก www.chomphra.go.th
1,610  สุรินทร์  จอมพระ กระหาด  กระหาด  110.00 15,137 138 เล็ก www.krahard.go.th
1,611  สุรินทร์  ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี  ชุมพลบุรี  1.50 2,380 1,587 เล็ก www.nmt.or.th/surin/chumphonburi 
1,612  สุรินทร์  ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี ทุ่งศรีชุมพล* 95.50 9,026 95 เล็ก www.chumponburi.com
1,613  สุรินทร์  ชุมพลบุรี สระขุด สระขุด 26.00 3,783 146 เล็ก www.sakot.go.th
1,614  สุรินทร์  ชุมพลบุรี ยะวึก ยะวึก 52.35 6,458 123 เล็ก  
1,615  สุรินทร์  ท่าตูม ท่าตูม ท่าตูม 2.24 4,445 1,984 เล็ก www.thatum.org
1,616  สุรินทร์  ท่าตูม เมืองแก เทสบาลตำบลเมืองแก 58.00 9,903 171 เล็ก www.muangkae.org.th
1,617  สุรินทร์  บัวเชด บัวเชด  บัวเชด  12.00 6,071 506 เล็ก www.buachet.com
1,618  สุรินทร์  ปราสาท กังแอน  กังแอน  4.00 6,159 1,540 กลาง www.kangan.com
1,619  สุรินทร์  ปราสาท ปรือ  นิคมปราสาท  12.12 2,464 203 เล็ก www.nikomprasat.th.gs
1,620  สุรินทร์  ปราสาท กันตวจระมวล  กันตวจระมวล  51.40 5,583 109 เล็ก http://kantuad.com
1,621  สุรินทร์  รัตนบุรี รัตนบุรี  รัตนบุรี  1.52 6,352 4,179 เล็ก www.ruttanaburicity.com
1,622  สุรินทร์  ลำดวน ลำดวน  ลำดวนสุรพินท์  9.67 4,005 414 เล็ก www.ldsuraphin.go.th
1,623  สุรินทร์  ศรีขรภูมิ ระแงง  ระแงง  4.00 5,251 1,313 กลาง www.nmt.or.th/surin/rangaeng/default.aspx 
1,624  สุรินทร์  ศรีขรภูมิ ผักไหม  ผักไหม  23.28 7,664 329 เล็ก www.phakmai.go.th/
1,625  สุรินทร์  สนม สนม  สนม  5.03 6,293 1,251 เล็ก www.sanom.go.th
1,626  สุรินทร์  สนม แคน แคน 35.50 9,061 255  เล็ก  www.tesabankhaen.ob.tc
1,627  สุรินทร์  สังขละ สังขะ สังขะ 2.55 3,296 1,293 กลาง  
1,628  สุรินทร์  สำโรงทาบ หนองไผ่ล้อม  สำโรงทาบ  4.00 2,282 571 กลาง www.samrongthap.com
1,629  สุรินทร์  สำโรงทาบ หมื่นศรี  หมื่นศรี  47.41 5,674 120 เล็ก  

ใส่ความเห็น

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com