สัมภาษณ์พิเศษ

 1. 52-8-14 ชูเกียรติ มุทธากาญจน์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง
 2. 52-8-21 สุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ส.อบจ.เชียงราย
 3. 52-8-28 วสันต์ วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 4. 52-9-4 จักรี ระเบียบโลก ปลัดอบจ.ยะลา
 5. 52-9-11 บุญเลิศ น้อมศิลป์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง
 6. 52-10-2 ปริมพร อ่ำพันธุ์ ปลัด อบจ.สมุทรสงคราม ดาวเด่นท้องถิ่นที่ก่ำลังจรัสแสง
 7. 52-10-9 คุณวุฒิ มงคลประจักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง
 8. 52-10-16 มาโนช พันธุ์ฉลาด นายกองค์การบริหารตำบลเชิงทะเล
 9. 52-10-23 กุลวัชร พงษ์คู นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร
 10. 52-10-30 ทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
 11. 52-11-6 อาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาลตำบลสีชมพู
 12. 52-11-13 เรณู ธรรมบัณฑิต นายกอบต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย
 13. 52-11-27 ไพรัตน์ สกลพันธุ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)
 14. 52-12-4 มนตรี เพชรขุ้ม นายกอบจ.สุราษฎร์ธานี
 15. 52-12-18 สมพงษ์ ศรีอนันท์ นายกเล็กตำบลหลักหก
 16. 52-12-25 ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายก อบจ.นครพนม
 17. 53-1-1 ทนงศักดิ์ ทวีทอง เลขาธิการ ส.ท.ท. กำลังสำคัญของการเคลื่อนไหวงาน
 18. 53-1-8 เรณู ธรรมบัณฑิต นายกอบต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย
 19. 53-1-15 ยุทธนา นุชนารถ นายอำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว
 20. 53-1-22 ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรรมการการกระจายอำนาจฯ
 21. 53-1-29 ณรงค์ศักดิ์ โกศัลวัฒน์ นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหา
 22. 53-2-5 มานพ โสมพรมมา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
 23. 53-2-12 ทวี ธรรมอดิศัย ปลัดเทศบาลนครเชียงราย
 24. 53-2-19 ศุภนนท์ ผลแก้ว นายก อบต.ตากแดด
 25. 53-2-26 ยุทธนินทร์ สุวรรณอำไพ ปลัดเทศบาลเมืองสระบุรี
 26. 53-3-5 รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม อาจารย์ประจำภาควิชาการพัฒนาชุมชน
 27. 53-3-12 วิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
 28. 53-3-19 ชัยมงคล ไชยรบ นายก อบจ.สกลนคร
 29. 53-3-26 พงษ์เทพ มุสิเกตุ รองนายกอบจ.ขอนแก่น
 30. 53-4-2 โกเมศ ฑีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า จ.ขอนแก่น
 31. 53-4-9 เปิดวิสัยทัศน์ ‘พล.อ.สุนทร ขำคมกุล’
 32. 53-4-16 สุเมธ แสงนิ่มนวล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
 33. 53-4-23 พนมไพร ปารมี ปลัดเทศบาลตำบลสามแยก
 34. 53-4-30 สุเมธ แสงนิ่มนวล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
 35. 53-5-7 พิชัย บุณยเกียรติ นายกอบจ.นครศรีธรรมราช
 36. 53-5-14 มนตรี เพชรขุ้ม นายก อบจ.สุราษฎร์ธานี
 37. 53-5-21 กิตติพงศ์ ธรรมโสภารัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชร
 38. 53-5-28 เนตรนรินทร์ คำเรื่องบุญ นายก อบต. ซับจำป
 39. 53-6-4 สุรชาติ เล็กขาว ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่
 40. 53-6-11 นพคุณ ดิลกภากรณ์ ปลัดเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
 41. 53-6-18 อิทธิพล ปุจฉาการ กำนันดีเด่น อ.กระทุ่มแบน
 42. 53-6-25 เปิดวิสัยทัศน์… ไพร พัฒโน นายก ส.ท.ท.คนใหม่
 43. 53-7-2 มาโนช พันธ์ฉลาด นายกอบต.เชิงทะเล
 44. 53-7-9 จักรี ระเบียบโลก นายกสมาคมข้าราชการ อบจ.ประเทศไทย
 45. 53-7-16 เปิดใจนักการเมืองรุ่นเก๋า สมศักดิ์ ขวัญเมือง นายกเทศมนตรีเมืองอ้อมน้อย
 46. 53-7-23 ไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกอบจ.ภูเก็ต
 47. 53-7-30 พล.ต.เมธี ธรรมรังสี นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี
 48. 53-8-6 สมหมาย อะมุติกาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองสระบุรี
 49. 53-8-13 มานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
 50. 53-8-20 ทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
 51. 53-8-27 ดร.วิษณุ พะลายานนท์ ประธานคณะที่ปรึกษายุทธศาสตร์เมืองพัทยา
 52. 53-9-3 ทองใบ เพ็งธรรม ปลัดเทศบาลเมืองนางรองจากเด็กล้างจานสู่ปลัดระดับ 9
 53. 53-9-10 นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
 54. 53-9-17 สมชาย สิริศักดิ์พบสุข นายก อบต.บางน้ำจืด
 55. 53-9-24 บางส่วน..ชีวิตและผลงาน พล.ต.เมธี ธรรมรังสี
 56. 53-10-8 นายสกล เหลืองไพฑูรย์ ปลัดเทศบาลเมืองอ้อมน้อย
 57. 53-10-22 เปิดวิสัยทัศน์…จ.ส.อ.ฉลอง ภูวิลัย ประธานชมรมนายก อบต.จ.อุดรธานี
 58. 53-10-29 ธวัชชัย มณีกุลทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลนาแก
 59. 53-11-5 อิทธิพล คุณปลื้ม นายกการเมืองพัทยา
 60. 53-11-12 พล.ท.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการมวลชนและสารนิเทศ
 61. 53-11-19 พิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี
 62. 53-12-3 ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ศรีสะเกษ
 63. 53-12-10 พีระพล พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
 64. 53-12-11 สามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
 65. 53-12-17 วิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกสมาคมขรก.อบจ.แห่งประเทศไทย
 66. 53-12-24 สานันท์ สุพรรณชนะบุรี นายกสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทย
 67. 53-12-31 วชิระ วิเศษชาติ นายกเทศมนตรีตำบลเขมราฐ
 68. 54-1-7 จินดา ถนอมรอด นายกเทศมจตรีนครแหลมฉบัง
 69. 54-1-14 ณรงค์ศักดิ์ โกศัลวัฒน์ นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร
 70. 54-1-21 พรชัย โควสุรัตน์ นายก อบจ.อุบลราชธานี
 71. 54-1-28 ไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
 72. 54-2-4 ณพจน์สกร ทรัพยสิทธิ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร
 73. 54-2-11 ฐิตินันท์ เจริญอาจ ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
 74. 54-2-18 ผศ.กัญจน์วิภา ฤทธิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม
 75. 54-2-25 อภิศักดิ์ อารีกุล ปลัดอบจ.สตูล ทำเนียบคนเด่นท้องถิ่น
 76. 54-3-4 เอกรัฐ หลีเส็น นายอำเภอควนโดน
 77. 54-3-11 นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
 78. 54-3-18 ขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 79. 54-3-25 ว่าที่ร้อยตรีถิรวัฒน์ จำปาไชยศรี ประธานสภา อบจ.นครพนม
 80. 55-4-6 ถาวร วงศ์แฝด นายกอบต. โคกเจริญ
 81. 54-4-8 มนตรี เพชรขุ้ม นายกอบจ.สุราษฎร์ธานี
 82. 54-4-15 ยุทธนินทร์ สุวรรณอำไพ ปลัดเทศบาลเมืองสระบุรี
 83. 54-4-22 สุเทพ ปัญญาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
 84. 54-4-29 ปรีดา พัตรสันดร ปลัด อบจ.ปราจีนบุรี
 85. 54-5-6 สมศักดิ์ ขวัญเมือง นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร
 86. 54-5-13 ทองใบ เพ็งธรรม ปลัดเทศบาลเมืองนางรอง
 87. 54-5-20 ด.ต.มงคล พฤกษา นายกเทศมนตรีตำบลป่าติ้ว อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
 88. 54-5-27 อภินันท์ เลียบใย ประธานชมรมนักบริหารงานเทศบาลฯ
 89. 54-6-3 ธีรศักดิ์ พาณิชวิทย์ เลขาธิการสมาคมอบต.แห่งประเทศไทย
 90. 54-6-10 สุรพล สันติโชตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อย
 91. 54-6-17 ฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
 92. 54-6-24 ดร.ไพร พัฒโน นายก ส.ท.ท. เร่งกู้สมาคมจากวิกฤติรุมเร้า
 93. 54-7-1 อัมรินทร์ ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ
 94. 54-7-8 สานันท์ สุพรรณชนะบุรี ความคิดและผลงาน 2ปี
 95. 54-7-15 คมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 96. 54-7-22 วิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ
 97. 54-7-29 นพดล แก้วสุพัฒน์ นายกสมาคมอบต.แห่งประเทศไทย
 98. 53-8-6 สมหมาย อะมุติกาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองสระบุรี
 99. 53-8-13 มานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
 100. 53-8-20 ทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
 101. 53-8-27 ดร.วิษณุ พะลายานนท์ ประธานคณะที่ปรึกษายุทธศาสตร์เมืองพัทยา
 102. 54-9-2 ธนภณ กิจกาญจน์ นายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย
 103. 54-9-9 ปัญญา ไทยรัตนกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา
 104. 54-9-23 ทวีป จูมั่น นายกอบต.หัวไฝ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
 105. 54-9-30 ขันตี ศิลปะ นายอำเภอกะทู้
 106. 54-11-4 สมศักดิ์ กิตติธรกุล นายก อบจ.กระบี่
 107. 54-11-11 ชาลี กางอิ่ม นายกเทศมนตรีนครตรัง
 108. 54-11-18 นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
 109. 54-11-25 ไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
 110. 54-10-7 ชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายก อบจ.พิจิตร
 111. 54-10-21 อานนท์ อภิชาติตรากูล นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย
 112. 54-11-4 สมศักดิ์ กิตติธรกุล นายก อบจ.กระบี่
 113. 54-11-11 ชาลี กางอิ่ม นายกเทศมนตรีนครตรัง
 114. 54-11-18 นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
 115. 54-11-25 ไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
 116. 54-12-2 ชัยมงคล ไชยรบ นายกอบจ.สกลนคร
 117. 54-12-9 จรินทร์ จักกะพาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
 118. 54-12-16 ชัยญา ภูพานใบ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเชียง
 119. 54-12-24 เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก
 120. 54-12-30 วีระยุทธ เอี่ยมอำภา อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 121. 55-2-3 ธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายก อบจ.เลย
 122. 55-2-10 สุพจน์ สวัสดิพุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์
 123. 55–2-17 ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีกับภารกิจสานงานต่อ ก่องานใหม่
 124. 55-2-24 พีระพล พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
 125. 55-1-6 ธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ เลขาธิการ สมาคม อบต.แห่งประเทศไทย
 126. 55-1-13 ดร.ไพร พัฒโน นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 127. 55-1-20 ธนภณ กิจกาญจน์ นายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย
 128. 55-1-27 ยงยุทธ หลิมวัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลละแม จ.ชุมพร
 129. 55-3-9 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น
 130. 55-3-16 สิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง
 131. 55-3-23 วัฒนา ช่างเหลา รองนายก อบจ.ขอนแก่น ผสมผสานแนวทางการทำงาน
 132. 55-3-30 โสภา กาญจนะ นักการเมืองหญิงแกร่งหนุนบทบาทสตรีร่วมพัฒนาสังคม
 133. 55-4-13 สรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com