Tag Archive: การลอบสังหาร ในการเมืองท้องถิ่นไทย

มิ.ย.
29

การลอบสังหาร ในการเมืองท้องถิ่นไทย:บทสำรวจ ‘ตัวเลข’ ขั้นต้นในรอบทศวรรษ(พ.ศ.2543-2552)

การลอบสังหาร ในการเมืองท้องถิ่นไทย:บทสำรวจ ‘ตัวเลข’ ขั้นต้นในรอบทศวรรษ(พ.ศ.2543-2552) บทนำ แม้นสังคมไทยจะยังไม่เคยผ่านประสบการณ์ ความรุนแรงทางการเมือง (Political Violence) ถึงขั้นลุกลามจนกลายเป็นสงครามกลางเมือง (Civil War)  อ่านบทความต่อ

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com