Tag Archive: ตึกแถวสามชั้น

ม.ค.
28

คำถามข้อที่ 8 เทศบาลมีตึกแถวสามชั้นจำนวน 30 คูหา หน้าตลาดเทศบาล ให้ประชาชนเช่า …

คำถามข้อที่ 8 เทศบาลมีตึกแถวสามชั้นจำนวน 30 คูหา หน้าตลาดเทศบาล ให้ประชาชนเช่า กำลังอยู่ระหว่างทำสัญญา เทศบาลเรียกเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินจากผู้เช่าได้หรือไม่

ม.ค.
28

คำถามข้อที่ 8 เทศบาลมีตึกแถวสามชั้นจำนวน 30 คูหา หน้าตลาดเทศบาล ให้ประชาชนเช่า กำลังอยู่ระหว่างทำสัญญา เทศบาลเรียกเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินจากผู้เช่าได้หรือไม่

คำถามข้อที่ 8 เทศบาลมีตึกแถวสามชั้นจำนวน 30 คูหา หน้าตลาดเทศบาล ให้ประชาชนเช่า กำลังอยู่ระหว่างทำสัญญา เทศบาลเรียกเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินจากผู้เช่าได้หรือไม่ คำตอบ เทศบาลถือเป็นหน่วยราชการมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลที่ใช้ในอำนาจหน้าที่หรือสาธารณะ จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามมาตรา 9(2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 เมื่อทรัพย์สินของเทศบาลเป็นตึกแถวสามชั้นจำนวน 30 คูหา นำไปให้ประชาชนเช่า จึงเป็นการนำทรัพย์สินไปจัดหาประโยชน์และเกิดรายได้จึงไม่ใช่กิจการสาธารณะที่เข้าข้อยกเว้นในมาตราดังกล่าว เมื่อตึกแถวสามชั้นเป็นทรัพย์สินของเทศบาลจึงไม่ได้รับการยกเว้นภาษี เทศบาลต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีทั้ง 30 คูหาและชำระภาษี ส่วนสัญญาเช่าระหว่างเทศบาลและผู้เช่าซึ่งระบุให้ผู้เช่าเป็นผู้เสีย เทศบาลก็มีหน้าที่ไปเรียกเก็บตามสัญญาเช่าที่ทำกันไว้ สำหรับผู้เช่าอาคารตึกสามชั้น ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สิน จึงไม่มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตามมาตรา 40 แต่อย่างใด

Page 1 of 11
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com